www.mevzuattakip.com.trSözleşmeli Personel Alımı Sınavından Başarı Sağlayamamış Kişinin Puan Hesabı ve Yanlış Soruların Tarafına Bildirilmesi Talebi


Bu Karar; Jandarma Genel Komutanlığı'nın sözleşmeli personel alım sınavından başarı sağlayamayan kişinin sınav puanı ve yanlış sorularını görmek istemesi talebine ilişkindir.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

SAYI: 2021/1584-S.21.2656

BAŞVURU NO: 2020/94214

KARAR TARİHİ: 27/01/2021

TAVSİYE KARARI

BAŞVURAN: ... ....

BAŞVURUYA KONU İDARE: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU: Bilgi edinme talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ: 21/08/2020

I. BAVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

(1) Başvuran, Jandarma Genel Komutanlığının 2019 Yılı açıktan sözleşmeli personel alımı sınavına ''Video Montaj Uzmanı'' pozisyonu için başvurduğunu, 26 Şubat 2020 tarihinde yazılı ve sözlü sınavına gireceğini bildiren açıklama yapıldığını, 23 Mart 2020 tarihinde sınav sonuçlarının açıklandığını ancak sadece başarısız olduğunun belirtildiğini, kaç puan aldığı bilgisine yer verilmediğini, bunun üzerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına kaç puan aldığını ve hangi soruları yanlış yaptığı bilgisinin tarafına verilmesi için başvuru yaptığını, söz konusu başvurusuna olumsuz cevap verilmediğini iddia ederek 26.02.2020 tarihinde girdiği sınavda kaç puan aldığının ve hangi soruları yanlış yaptığının bilgisinin tarafına verilmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından başvuru konusuna ilişkin 18/09/2020 tarih ve ... sayılı yazısı ve eklerinde özetle;

(2.1) Başvuranın 2019 Yılı Sözleşmeli Personel Temini Sınavına girdiği ve uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınav puanının 70 puanın altında olması sebebiyle başarısız sayıldığı, mülakat sınavı sonucunda 70 puanın altında kalan adayların başarısız sayılarak sıralamaya alınmayacağı 2019 Yılı Sözleşmeli Personel Temini Sınav Çağrısı ile adaylara bildirildiği, mülakat heyeti amir-memur ilişkisi olmayan personelden oluştuğu, adaylar ile heyet arasında yapılan görüşmelere ilişkin video veya ses kaydı yapılmadığı, 

(2.2) Uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavı hakkında Jandarma Genel Komutanlığı Sivil

Memur İşlemleri Yönergesinin “Temin Esasları” başlıklı 2 nci maddesi 5 inci fıkrası (c) bendinde “ Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavı ve Mülakat; Uygulamalı mesleki bilgi sınavı ve mülakat komisyonunda görevlendiren her üye, adayı; mesleği ile ilgili bilgi derecesi, genel görünüşü, davranışı, kendine güveni, konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti gibi hususlara not vermek suretiyle değerlendirilir” hükmü gereği aday heyetçe sadece mesleki sorulara verilen cevaplar doğrultusunda değerlendirmemekte olup genel görünüşü, davranışları, kendine güveni, konuşması gibi birçok kritere göre değerlendirildiği, bu nedenle adaya sorulan soruların ve sorulara verdiği cevapların tek başına puanı belirlememesi sebebiyle adayın mülakatta hangi sorulara doğru cevap verdiğini öğrenmesinin mülakat başarısı hakkında kendisine doğru kanıyı vermeyeceğinin açık olduğu,

ifade edilmiştir.

III. İLGİLİ MEVZUAT

(3) 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının;

(3.1) “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesi, herkesin bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahip olduğunu güvence altına almıştır.

(3.2) “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”

(4) 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Kurumun görevi başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kamu Denetçiliği Kurumunun, şikâyet üzerine,  idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olduğu hüküm altına alınmıştır.

(5) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun;

(5.1) Bilgi edinme hakkının kullanımına ilişkin esas ve usullerin belirlendiği “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine atıf yapılmıştır.

(5.2) “Bilgi edinme hakkı” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. […]”

(5.3) “Bilgi verme yükümlülüğü” başlıklı 5 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlü olduğu ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanamaz olduğu hususunda amir hüküm taşımaktadır.

(5.4) “Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme” başlıklı 9 uncu maddesinde; “İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir.” Düzenlemeleri yer almaktadır.

IV. KAMU DENETÇİSİ YAHYA AKMAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ’NE ÖNERİSİ

(6) Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın iddiaları, İdarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek hazırlanan Tavsiye Karar Önerisi Kamu Başdenetçisi'ne sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Açısından Değerlendirme

(7) Şikâyet başvurusu, (1) numaralı paragrafta yer verildiği üzere, başvuran tarafından, Jandarma Genel Komutanlığının 2019 Yılı açıktan sözleşmeli personel alımı sınavına ''Video Montaj Uzmanı'' pozisyonu için başvurduğunu ve sınavlara girdiğini, 23 Mart 2020 tarihinde sınav sonuçlarının açıklandığını ancak sadece başarısız olduğunun belirtildiğini, kaç puan aldığı bilgisine yer verilmediğini, bunun üzerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına kaç puan aldığını ve hangi soruları yanlış yaptığı bilgisinin tarafına verilmesi için başvuru yaptığını, söz konusu başvurusuna olumsuz cevap verildiğini iddia ederek 26.02.2020 tarihinde girdiği sınavda kaç puan aldığının ve hangi soruları yanlış yaptığının bilgisinin tarafına verilmesini talep etmektedir

(8) Bilgi ve belgeye erişim hakkının ihlal edilip edilmediğinin tespitinin yapılabilmesi için, öncelikle bilgi edinme hakkının amacının iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu bağlamda belirtilmesi gerekir ki; temel olarak devleti denetleme ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini sağlama amacıyla ortaya çıkan bilgi edinme hakkının amaçlarından birisi de en somut şekilde, devletin birey üzerindeki keyfi ve kimi zaman hukuka aykırı olabilen uygulamalarının bireyler tarafından denetlenmesi ve tespit edilen hukuka aykırılıkların giderilmesi amacıyla girişimlerde bulunabilmesi için bireylerin bilgilenme haklarını güvence altına almaktır.

(9) Bilgi edinme hakkının öneminden hareketle, Anayasa ile güvence altına alınan bilgi edinme hakkının kullanımının zorlaştırılması veya imkânsız hale getirilmesinin önüne geçmek amacı ile 4982 sayılı mezkûr Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri alma yükümlüğünde bırakılmıştır. Bu noktada 4982 sayılı Kanunda, bilgi edinme hakkının istisnaları tek tek sayılmış olup; Kanunun Dördüncü Bölümünde 15 ila 27 nci maddeleri arasında yer alan bu istisnaların, yargı denetimi kapsamındaki işlemler, devlet sırrına, ülkenin ekonomik çıkarlarına, istihbarata, idari ve adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliği, ticari sır, fikir ve sanat eserleri, kurum içi düzenlemeler, kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyelerden oluştuğu görülmektedir.

(10) Yukarıda yer verilen hususlar başvuruya konu somut olay açısından değerlendirildiğinde, başvuranın, Jandarma Genel Komutanlığının 2019 Yılı açıktan sözleşmeli personel alımı sınavına ''Video Montaj Uzmanı'' pozisyonu için girdiği sınava ilişkin bilgi edinme hakkı kapsamında başvuran kaç puan aldığı ve hangi soruları yanlış yaptığı bilgisinin tarafına verilmesi için başvuru yaptığı, söz konusu başvuruya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı; uygulamalı mesleki bilgi sınavı ve mülakat komisyonu adayları sadece mesleki sorulara verilen cevaplar doğrultusunda değerlendirmediği, genel görünüşü, davranışları, kendine güveni, konuşması gibi birçok kritere göre değerlendirildiği, bu nedenle adaya sorulan soruların ve sorulara verdiği cevapların tek başına puanı belirlememesi sebebiyle adayın mülakatta hangi sorulara doğru cevap verdiğini öğrenmesinin mülakat başarısı hakkında kendisine doğru kanıyı vermeyeceği ifade ederek olumsuz cevap verdiği görülmektedir.

(11) Anayasa Mahkemesi'nin 04.12.2014 tarih ve E:2013/114, K:2014/22 sayılı kararında; “…yapılan sınavlara ilişkin olarak kişilerin bilgi sahibi olması da son derece önemli olup kişilerin bu soru ve cevapların doğru olarak tespit edilip edilmediğini öğrenme ve buna göre yanlış olarak belirlenen soru ve cevaplara karşı hak arama özgürlüğünü kullanabilmesinde de ciddi bir kamu yararı bulunmaktadır. Zira kişilerin eğitim veya iş hayatı bakımından geleceklerini belirleyen bu sınavların, doğru olarak uygulanıp uygulanmadığını denetleyebilmeleri ve buna ilişkin hak arama özgürlüklerini kullanabilmeleri için anılan soru ve cevaplara erişebilmeleri gerekmektedir.” değerlendirmesi yer almaktadır.

(12) Danıştay 8 inci Dairesi E.2014/8893, K.2015/3715 sayılı Kararında; “davalı idarece hukuki güvenlik, açıklık ve şeffaflık ilkelerine aykırı olarak tesis edilen ve 2014 YGS'de sorulacak soruların belli bir kısmının yayımlanmaması niteliğinde bulunan dava konusu işlemin, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan ve "hukuk devleti"nin vazgeçilmez ilkelerinden olan "hak arama özgürlüğü", "adil yargılanma hakkı" ve "mahkemeye başvuru hakkı"nı doğrudan veya dolaylı olarak ihlal ettiği sonucuna varılmış ve 2014 YGS'de sorulacak soruların %20'sinin yayımlanmasına ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 12.03.2014 gün ve 7 sayılı kararının iptaline” karar vermiştir.

(13) Danıştay 2. Dairesinin 27/03/2017 tarihli ve E. 2016/7249, K. 2016/7249 sayılı kararında, Anayasanın 2’nci maddesi ile Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu hususunun teminat altına alındığı, hukuk devleti olmanın gereklerinden biri olarak ise Anayasanın 125 inci maddesinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olacağı hükmünün öngörüldüğü, bu kapsamda, sözlü sınav sonucunda adayın başarısız sayılması işleminin de diğer tüm idari işlemler gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetime tabi olduğu, bu itibarla ilgili idarenin, yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak ya da bu denetimin yapılmasını imkansız kılacak işlem ve eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı, kamu hizmetlerinin ehil ve yetişmiş kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavların, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif ve aynı zamanda yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime imkan tanıyacak şekilde yapılmasının esas olduğu, sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak alt yapının tüm unsurlarıyla oluşturulmasını sağlama görevinin ise hukuka bağlı idarenin yükümlülüğünde bulunduğu ifade edilmektedir.

(14) Danıştay 2. Dairesinin yukarıda yer verilen Kararının devamında, “Sözlü sınavda değerlendirme kriterlerinden bir kısmının somut bilgi ve belgeye dayandırılması zorunluluğu bulunmakta iken, bir kısmının gözlem ve kanaate dayalı olduğu açıktır. Bu düzenlemeye dayalı olarak yapılan ve davacının başarısız sayıldığı sınavda gözlem ve kanaate dayalı kriterler yönünden ilgilinin başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların ortaya konulması, somut bilgi ve belgeye dayandırılması mümkün olan haneler bakımından ise başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların somut bilgi ve belge ile kanıtlanması gerekmektedir. Bunun da, adayların katıldığı sözlü sınav öncesinde, sınavda sorulacak soruların hazırlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen cevapların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi halinde mümkün olduğu açıktır.” ifadelerine yer verilmektedir. Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından da sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan “Nesnellik”, “Tarafsızlık”, “Şeffaflık”, “Hesap verilebilirlik” ve “Kararların gerekçeli olması” ilkelerine uygun yapılmasını teminen, İdarelerin düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde bilgi soruları yanında cevap anahtarlarını hazırlaması, sınavlara giren adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alması önerilmektedir. (Kamu Denetçiliği Kurumunun 21.02.2019 tarihli ve 2018/10981 başvuru numaralı Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 12.07.2019 tarihli ve 2019/1167 başvuru numaralı Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı.)

(15) Yine söz konusu Danıştay kararında da belirtildiği üzere, İdare tarafından cevabi yazıda belirtilen değerlendirme kriterlerinden gözlem ve kanaate dayalı kriterler yönünden ilgilinin başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların ortaya konulması, somut bilgi ve belgeye dayandırılması mümkün olan kriterlerin ise söz konusu bilgi ve belge ile kanıtlanması gerekmektedir. Değerlendirmeye etki eden hususların ortaya konulması ve ilgili somut bilgi ve belgelerin temini ise ancak adayların katıldığı sözlü sınav öncesinde, sınavda sorulacak soruların ve cevapların hazırlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen cevapların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin gerekçeleriyle tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi halinde mümkün olabilecektir. 

(16) Bu doğrultuda İdare tarafında yapılan sözlü sınavın yukarıda yer verilen yargı kararında ve Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarında belirtilen hususlara uygun bir şekilde yapılması gerektiğinden hareket ederek; idarenin adayların “sadece mesleki sorulara verilen cevaplar doğrultusunda değerlendirmemekte olup genel görünüşü, davranışları, kendine güveni, konuşması gibi birçok kritere göre değerlendirildiği, bu nedenle adaya sorulan soruların ve sorulara verdiği cevapların tek başına puanı belirlememesi sebebiyle adayın mülakatta hangi sorulara doğru cevap verdiğini öğrenmesinin mülakat başarısı hakkında kendisine doğru kanıyı vermeyeceği” yorumunun yargı kararına ve Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarına uygun olmadığı, gözlem ve kanaate dayalı kriterler yönünden başvuranın başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların ortaya konulması ve yapılan değerlendirilmeye etki eden hususların somut bilgi ve belge ile kanıtlanması gerekmektedir.

(17) Somut olay açısından meseleye yaklaştığımızda, başvuranın sınav puanının ve hangi soruları yanlış yaptığı bilgisinin açıklanması, kendi cevaplarıyla idarece açıklanan cevapları karşılaştırılarak sınav hakkında genel bir kanaate ulaşmalarında yol gösterici olabileceği gibi, gerek sorularda gerekse idarece açıklanan cevaplarda herhangi bir hata olması halinde bu hataların düzeltilmesine de yardımcı olacağı kuşkusuzdur.

(18) Bu suretle, yapılan sınavda alınan puan ve yanlış yapılan soruların paylaşılmama kararı alması, hatalı soru ve cevapların tespit edilememesine ve sınava girenlerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet verecektir. Alınan puanın, soruların ve cevaplarının bilinmediği ve denetlenemediği ortamda da ne idarece hatalı sorunun iptaline karar verilebilecek ne de sınava girenler haklarını arayabilecektir. Zira sınava giren adayların iş hayatı bakımından geleceklerini belirleyen bu sınavların, doğru olarak uygulanıp uygulanmadığını denetleyebilmeleri ve buna ilişkin hak arama özgürlüklerini kullanabilmeleri için anılan sorulara ve puana erişebilmeleri gerekmektedir.

(19) Buradan hareketle, sınava giren adayın sınavda yaptığı sorulara ilişkin olarak yanlışlarını ile puanını bilmek ve sınav sorularının doğruluğunu denetlemek istemesinin en doğal hakları olduğu, şikayete konu idarenin de şeffaflık ve açıklık ilkesi gereğince bu soruları ve cevaplarını açıklamakla yükümlü olduğu hususunda kuşku bulunmamaktadır.

(20) Ayrıca Anayasal bir hak olan bilgi edinme hakkının ancak 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunda yer verilen sınırlama sebeplerine bağlı olarak sınırlanabileceği açık olmasına rağmen başvuranın bilgi edinme talebinin idare tarafından yerine getirilmemesinin sebebi olarak adayların birçok kritere göre değerlendirildiği, bu nedenle adaya sorulan soruların ve sorulara verdiği cevapların tek başına puanı belirlenmediği ileri sürüldüğü, anılan Kanunda yer alan sınırlama sebeplerinin herhangi birine atıf yapılmadığı görüşmüştür.

(21) Başvurunun içeriği, idareden gelen bilgi ve belgeler, yargı kararları ile tüm dosya içeriği birlikte incelenerek Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından söz konusu sınav puanı ve hangi soruları yanlış yaptığı bilgisinin başvurana verilmemesi işleminin hukuka uyarlı olmadığı sunucuna varılmıştır.

B. İyi Yönetişim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

(22) İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6’ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirme neticesinde; Kurumumuzca istenilen bilgi ve belgelerin idare tarafından süresi içerisinde, tam ve gerekçeli olarak Kurumumuza gönderildiği, ayrıca idarenin başvuranla ilgili işlemlerinde “kanunlara uygunluk”, “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi”  ve “hesap verilebilirlik” ilkelerine uygun davranmadığı diğer taraftan “makul sürede karar verme” ve “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkelerine uygun davrandığı tespit edilmiştir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

(23) 6328 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse dava açma süresinden (varsa) arta kalan süre kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN KABULÜNE;

Başvuranın bilgi edinme hakkı kapsamında kendisine ait sınav puanı ve hangi soruları yanlış yaptığı bilgisinin tarafına verilmesi talebinin karşılanması hususunda JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA ve bilgi için İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE,

Kararın BAŞVURANA, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ve İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA tebliğine,

6328 sayılı Kanun'un 20’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi’nce karar verildi.

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA