Sözleşmeli Personelin Memur Kadrolarına Atanması Ve Sulama Birliklerinin Durumu

  • Mevzuat Tarihi12.08.2013
  • KurumHalil MEMİŞ

UYARI: Makale’nin tamamına, sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak üye olunuz. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.

Sözleşmeli Personelin Memur Kadrolarına Atanması Ve Sulama Birliklerinin Durumu

 

Halil MEMİŞ

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü

 

Uzun zamandır neredeyse yılan hikayesine dönen bazı kurumlardaki sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilmesi düzenlemesi, nihayet TBMM’de 12/7/2013 tarihinde kabul edilen ve Cumhurbaşkanınca onaylanarak 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile gerçekleşmiştir.

Anılan Kanunun 9 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 41 inci madde ile kimlerin kadroya geçirileceği, kadroya geçirilenlerin tabi olacakları esaslar vb hükümler düzenlenmiştir.

Madde hükmü aynen şu şekildedir:

“GEÇİCİ MADDE 41- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla;

1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,

2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,

5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,

6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,

7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,

8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,

9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 üncü maddesi,

11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi,

12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,

13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,

14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesi,

16) 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,

18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası,

19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,

21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,

22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,

24) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,

uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler kapsamına girenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları hâlinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre 190 sayılı Kanun Hükmünde Karamameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek memur kadrolarına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.

Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

25/6/2013 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların pozisyonları da başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır, ancak 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istihdam edileceklerin pozisyon sayısının 300’ün altına düşmesi hâlinde, anılan bent kapsamında istihdam edilecekler için kullanılabilecek toplam pozisyon sayısı 300 olarak uygulanır.

Geçici 37 nci madde kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış ve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılırlar. Söz konusu davalar için ayrıca vekalet ücretine hükmedilmez.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenler yönünden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, birinci fıkranın (b) bendi kapsamına girenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Kanunun bu şekilde yürürlüğe girmesiyle birlikte ençok merak edilen hususlardan biri de, 6172 sayılı Kanundan önce, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında mahalli idare birliği niteliğinde olan, şu an itibariyle 6172 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ve mahalli idare birliği niteliği kalmayan sulama birliklerindedki personelin durumunun ne olacağı hususu olmuştur.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından, 6172 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmünün irdelenmesi gerekmektedir.

Anılan maddenin 3 üncü fıkrasına göre, bu Kanunun (6172 sayılı Kanun) yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan birliklerde (yani 5355 sayılı Kanun kapsamındaki sulama birliklerinde) sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, mevcut statüleri ile istihdam edilmeye devam olunur. Birlikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut statüleri devam edenler dışında yeni sözleşmeli personel istihdam edemezler.

Bu düzenleme ile ilgili yorumumuz, daha önce de bir çok kereler ifade ettiğimiz üzere, sulama birliklerinin 6172 sayılı Kanun kapsamına geçiş süreci ile sınırlı olmak üzere, sözleşmelerinin süresi bitinceye kadar sulama birliklerindeki sözleşmeli personelin 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında değerlendirilebileceği, geçiş tarihini kapsayan yıla ait sözleşme sona erdiğinde, yapılacak yeni sözleşmelerin 5393 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu personelin bu manada 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli personel sayılamayacağı, işlemlerinin ve statülerinin ancak 4857 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebileceği yönünde olmuştu. Şimdi de bu görüşümüzü muhafaza etmekteyiz. Bu açıdan baktığımızda, şu an itibariyle sulama birliklerinde 5393 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel bulunmadığından, adlarına sözleşmeli dense ve sözleşmeleri önceki hizmet sözleşmelerine devam ettirilse dahi bu sözleşmelilik hali 5393 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bu hükümden yararlanmaları mümkün gözükmemektedir.

Geçici 41 inci maddedeki düzenleme açısından da, sulama birliklerindeki personelin bu düzenlemeden yararlanamayacağı anlaşılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde;  25/6/2013 tarihi itibarıyla il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde çalışmakta olanlardan bahsedilmektedir.

Öncelikle, anılan tarih itibariyle sulama birlikleri mahalli idare birliği niteliğinde değillerdir. Yine yukarıda belirttiğimiz üzere, çalışanlarda 5393 sayılı Kanun kapsamında değillerdir. Bu nedenle bu düzenleme sulama birliklerinde daha önce sözleşmeli olup, hala devam edenleri kapsayamayacaktır.

Ancak, konuyu hak ve adalet duyguları açısından değerlendirdiğimiz de, 6172 sayılı Kanun ile dönüşüme uğrayarak mahalli idare birliği statüsünden çıkan sulama birliklerinde, 6172 sayılı Kanunun geçiş takvimi içerisinde, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine dayalı olarak sözleşmeli çalışmakta olanlardan halen mevcut sulama birliklerinde çalışanları kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılmasının gerektiğini ifade etmek durumundayız. Ancak ne yazıkki yapılan düzenlemenin bunu kapsamadığı da açıktır. Buna rağmen, bu konuda ilgili tarafların yürüttükleri çalışmalarda da bu açıdan bir duruş sergilenememiş ve sulama birliklerinde istihdam edilen ve daha önce 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında olanlar mağdur edilmiştir.

Aksini düşünüp, sulama birliklerini kapsama dahil olarak değerlendirdiğimizde, sulama birliklerinde 5355 sayılı Kanun kapsamında oldukları dönemde sözleşmeli olarak çalışan ve halen devam edenlerin, memur kadrosuna atanmak için hangi kuruma başvuracakları konusunda düzenlemenin olmadığı açıktır. Sulama birliklerinde memur kadrosu bulunmadığına göre, sulama birliklerindeki eski sözleşmelilerin memur kadrosuna atanabilmeleri için ayrı bir düzenleme yapılması gerekirdi.

Konuyu tarafımıza gönderilen bir soru çerçevesinde kısaca değerlendirebiliriz:

SORU: 22/03/2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun “Mevcut birlikler” başlıklı Geçici 1 inci maddesinin üçüncü bendinde; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan birliklerde sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, mevcut statüleri ile istihdam edilmeye devam olunur. Birlikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut statüleri devam edenler dışında yeni sözleşmeli personel istihdam edemezler.’’ hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki madde hükmüne göre Sulama Birlikleri Kanununun yürürlüğe girdiği tarih olan 23/03/2011 tarihten önce sözleşmeli personel olarak çalışanlarla yeniden sözleşme yapılabilecektir.

Ayrıca 22/03/2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun “Mevcut birlikler” başlıklı Geçici 1 inci maddesinin ikinci bendinde;

‘’Kurulmuş olan sulama birliklerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personel, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilecek ihtiyaca göre kadroları ile mükteseplerine uygun olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilir.’’ hükmü yer almaktadır.

Sulama birliklerinde çalışan personel kanun çıktıktan sonra  başvurularını nereye yapmalıdır?

6172 sayılı Kanun gereği memur çalıştıramayan birlikler yeni ataması yapılacak olan memurların durumu ne olacaktır?

Kısacası Sulama birliklerinde çalışan sözleşmeli personel nasıl bir yol izlemelidir?

Daha öncede açıkladığımız nedenlerle, 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi ile sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin düzenleme, sulama birliklerini kapsamamaktadır.

Esasında, bu soruda yer alan bazı hususlar da, bizim bu kanaatimizi desteklemektedir.

“Sulama birliklerinde çalışan personel kanun çıktıktan sonra  başvurularını nereye yapmalıdır? 6172 sayılı kanun gereği memur çalıştıramayan birlikler yeni ataması yapılacak olan memurların durumu ne olacaktır?”

Bahsi geçen geçici 41 inci maddesine göre, memur kadrosuna atanacaklar kendi kurumlarına başvuracaklar ve kurumları da ilgili personelin, sözleşmeli personel olarak karşılık gösterilen memur kadrosuna atamasını yapacaklardır.

Sulama birlikleri, 6172 sayılı Kanundan önceki konumda iken, yani 5355 sayılı Kanuna tabi iken sözleşmeli olan personellerden halen sulama birliklerinde devam edenlerin memur kadrosuna geçebileceğini varsaydığımızda, başvurusunu mevcut birliğe yapması gerekecektir. Mevcut birlik, 657 sayılı Kanuna tabi değildir ve dolayısıyla memur kadrosu da bulunmamaktadır. Bu birlik, bu kişiyi nereye atayacaktır? En iyi ihtimalle fiili uygulanamazlık söz konusudur.

Başka bir kuruma başvuru yapabilir diye itiraz edildiğini düşündüğümüzde de, buna soruyla karşılık vermek gerekecektir. Hangi kuruma? Kanun, birliklerdeki bu vasıftakilerin kadroya geçeceğini öngörmüş olsaydı bunların cevabını verecek düzenlemeler yapardı diye düşünüyoruz.

Ancak, şunu ifade etmemiz gerekir ki, 6172 sayılı Kanun kapsamındaki birliklerde, 5355 sayılı Kanuna tabi iken sözleşmeli olup hala devam edenlerin kadroya geçebilmeleri için şu soruların cevabı bulunmalıdır. Eğer bu soruların cevabı mevcutsa, kadro konusunda da sorun olmayacaktır:

- 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da tüm kurumlar sayılmış olmasına rağmen, 6172 sayılı Kanun kapsamındaki sulama birlikleri neden sayılmamıştır? Neden “6172 sayılı Kanun kapsamındaki sulama birliklerinde, 5355 sayılı Kanuna tabi olunan dönemde sözleşmeli olup halen devam edenlerde bu haktan yararlanırlar.” mealinde bir düzenleme yapılmamıştır? Veya bu neden sağlanmamıştır?

- 5355 sayılı kanuna tabi olunan dönemde sözleşmeli personel olarak çalışan ve hala sulama birliklerinde bulunan sözleşmeli personel, memurluğa atanmak için hangi kuruma başvuracaktır? Çalıştığı sulama birliğine başvurur ise, sulama birliğinde memur kadrosu bulunmadığı için hangi kadroya nasıl atanacaktır? Başvurular, sulama birliğine yapılacak ama atama başka kuruma yapılacaktır deniyor ise, bu kurum hangi kurumdur ve o kuruma hangi yasal düzenlemeye dayanılarak atama yapılacaktır?

- Geçici 41 inci madde, 25.06.2013 tarihi itibariyle mahalli idare birliklerinde çalışan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanacağını düzenlemektedir. Belirtilen tarih itibariyle, mevcut sulama birlikleri mahalli idare birliği midir? Mahalli idare birliği sayılmak için, 5355 sayılı Kanuna tabi olunması gerekmez mi?

- 5393 sayılı Kanun ve 5355 sayılı Kanuna tabi olmayan sulama birliklerinde, tabi olunmayan Kanunlara göre, sözleşmeli personel çalıştırılması mümkün müdür? Mümkünse, hangi kadro için? Değilse, çalışan kişilerin tabi olunulmayan 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli olduklarından bahsedilebilir mi?


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar