www.mevzuattakip.com.trTarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik


Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda öngörülen toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, geliştirilmesi, zorunlu hallerde amaç dışı kullanımına izin verilmesi, toprağın ve tarımsal üretim gücü yüksek büyük ovaların belirlenerek korunması, toprak koruma plan ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması, erozyona duyarlı alanların belirlenmesi, toprak koruma kurulunun teşekkülü, görevleri, çalışmaları ile çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak arazilerin planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24153&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Tar%C4%B1m%20Arazilerinin%20Korunmas%C4%B1,%20Kullan%C4%B1lmas%C4%B1%20ve%20Planlanmas%C4%B1na%20Dair%20Y%C3%B6netmelik


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA