www.mevzuattakip.com.trTescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yasalar uyarınca yapmakla yükümlü olduğu kadastro, tapulama ve tapu fen hizmetleri dışında kalan ve özellikle; İmar pahları, gecekondu imar planları, arazi toplulaştırma planları, toprak dağıtım planları ve benzeri planlar, Kamulaştırma planlar, Sınırlandırma haritaları, Hükme bağlanmış harita ve planlar, Özel parselasyon planları ile benzeri diğer tescile konu olacak her türlü harita ve planların yapımı ile yetki, kont-rol ve tescil işlemlerinde uygulanacak esasları kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4735&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA