www.mevzuattakip.com.trTürkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) merkez ve taşra teşkilatının 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu merkez ve taşra teşkilatının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dâhilinde yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31308&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%BCrkiye%20K%C3%B6m%C3%BCr%20%C4%B0%C5%9Fletmeleri%20(TK%C4%B0)%20Kurumunun%204734%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Kamu%20%C4%B0hale%20Kanununun%203/G%20Maddesi%20Uyar%C4%B1nca%20Yapac


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA