Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi28.02.2016
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlar ile bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkında tesis edilecek olan idari müeyyidelerin uygulanması, idari para cezalarının tahsili ve izin belgesi iptali işlemleriyle yapı denetimi kuruluşları ile laboratuvarların işlem ve faaliyetlerinin denetlenmesinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 4708 sayılı Kanuna tâbi olan bütün yapı denetim kuruluşları ile laboratuvarları, bu kuruluşların mimar ve mühendisleri ile teknik personeli ve bunlar hakkında 4708 sayılı Kanunun 8 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca yürütülen iş ve işlemleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Yorumlar