www.mevzuattakip.com.trYerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik


Bu Yönetmelik; yerleşim alanları içinde kalmış sanayi sitelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması amacıyla sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kısmı ile idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, taşınma masrafları dâhil kredi ile desteklenmesine, planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik taşınma masraflarının kredi ile desteklenmesine ve kredi işlemlerinin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31342&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Yerle%C5%9Fim%20Alan%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7erisinde%20Kalan%20Sanayi%20Siteleri%20ile%20Sanayi%20%C4%B0%C5%9Fletmelerinin%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%20ve%20Geli%C5%9Fim%20Projele


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA