6111 sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvurular

  • Mevzuat Tarihi16.09.2011
  • KurumSosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Bu genelge, 6111 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvuruların nasıl yapılacağına ilişkindir.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-600                                                     16/9/2011

Konu: 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular

  

GENELGE

2011 - 63

 

Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması amacıyla yapılacak başvuruların yeri ve şekli 18/3/2011 tarihli ve 2011/29 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Söz konusu Genelgede, 6111 sayılı Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların her bir borç türü yönünden anılan Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen süre ve şekilde Kurumumuza başvurmaları gerektiği belirtilerek, borç türüne göre başvuruda bulunulacak olan Kurumumuz üniteleri açıklanmıştır.

Ancak Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden,

1- İşverenler tarafından, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için her bir işyeri yönünden ayrı ayrı işyeri sicil numarası belirtilerek başvuruda bulunulması gerektiği düzenlenmesine karşın bazı işyerlerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde diğer işyerlerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı,

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılar tarafından, 1/10/2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için ayrı ayrı müracaat edilmesi yerine yalnızca bir müracaatta bulunulduğu,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi bazı sigortalılarımızın; bir taraftan söz konusu bendin (1), (2) veya (3) nolu alt bentlerinden, diğer taraftan (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçları bulunduğu halde bu borçlar için ayrı başvuruda bulunulması yerine yalnızca bir başvuruda bulunulduğu,

2- Kapsama giren borçları daha önce 5458 sayılı Kanun uyarınca veya 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden yapılandırıldığı halde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma anlaşmaları bozma koşuluna girmiş bazı işverenlerimizin 6111 sayılı Kanun uyarınca e-Sigorta kanalıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmak istedikleri, ancak daha önceki yapılandırma işlemlerinin ilgili Ünitece bozulmamış olması nedeniyle bu başvuruların e-Sigorta kanalıyla yapılamadığı, ancak bahse konu işverenlerimizce e-Sigorta kanalıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olduğu düşünülerek ilgili Üniteye de ayrıca kağıt ortamında başvuruda bulunulmadığı,

anlaşılmıştır.

Uygulamada karşılaşılan bu durum nedeniyle, 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesine istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan 9/9/2011 tarihli ve 2011/33 sayılı Karar ile;

1- a) Türkiye genelinde birden fazla işyeri bulunan ve bu işyerlerinin 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçları yönünden 2011/29 sayılı Genelge uyarınca her bir işyeri için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği halde yalnızca bir veya birkaç işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunduğu anlaşılan işverenlerimizin,

b) Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan ve 1/10/2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken, yalnızca bir başvuruda bulunduğu anlaşılan sigortalılarımızın,

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin hem (1), (2) veya (3) nolu alt bentlerinden, hem de (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca birinden dolayı başvuruda bulunduğu anlaşılan sigortalılarımızın,

6111 sayılı Kanunda öngörülen başvuru süresi içinde Kurumumuza yaptıkları başvuruları dikkate alınarak; başvuruda bulunulmamış diğer işyerlerinin kapsama giren borçları veya 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları ya da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3) numaralı alt bentlerinden ya da (4) numaralı alt bendinden kaynaklanan prim borçlarının,

2- e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulundukları halde ödeme planlarını almadığını beyan eden işverenlerimize ait işyerlerinin “e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulan işyerleri” listesinde yer almaması halinde, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için anılan Kanun ile belirlenen yapılandırma başvuru süreci içinde bahse konu işyerlerinden dolayı 5458 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesi uyarınca yeniden yapılandırılmış olup bozulması gerektiği halde bozulmamış yapılandırma anlaşmalarının bulunduğunun anlaşılması kaydıyla, söz konusu işverenlerimizin elektronik ortamdaki başvurularına dair barkodsuz başvuru çıktısını ibraz etmeleri halinde bahse konu belgede kayıtlı tarih itibariyle; barkodsuz başvuru çıktısı ibraz etmemeleri halinde ise 25/2/2011 tarihinde başvuruda bulundukları kabul edilerek kapsama giren prim borçlarının,

6111 sayılı Kanun kapsamında ilk taksit ödeme yükümlülüğünün 2011/Haziran ayında başladığı ve üçüncü taksit ödeme yükümlülüğünün de en geç 31/10/2011 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği (ilk iki taksitini vadesinde ödememiş olanlar yönünden üçüncü taksitin de vadesinde ödenmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkının kaybedileceği) dikkate alındığında en geç 31/10/2011 tarihine kadar borçlu bulundukları Kurumumuz ilgili ünitelerine yazılı olarak başvurmaları ve yeniden yapılandırma hakkı kaybedilmeyecek şekilde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, 6111 sayılı Kanun uyarınca talep edilebilecek taksit sayısında söz konusu borçlarının yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda, 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2011/Haziran ayından itibaren başladığından ve buna göre yukarıda belirtilen durumdaki işverenlerimiz ve sigortalılarımız tarafından 2011/Haziran ve 2011/Ağustos aylarındaki taksitler süresi içinde ödenmemiş olacağından, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması için 2011 yılına ilişkin olarak ödeme vadesi 31/10/2011 ve 2/1/2012 tarihlerinde sona erecek taksitlerin süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Fatih ACAR

Kurum Başkanı V.


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


Yorumlar