İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategori;

- Mahalli idarelerin imar planlama süreçleri, imar uygulama ve yapı ruhsatı süreçlerini, imar cezaları ve uygulamalarını, imarla ilgili düğer tüm hususları,

- Mahalli idarelerin kamulaştırma iş ve işlemlerini

ilgilendiren mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

Tadilat Ruhsatı Hk.

Belediyemiz imar planında konut alanı %30 yoğunlukta, A-2 yapı nizamında 3 metre komşu ve arka bahçe çekme mesafesi, 5 metre ön bahçe çekme mesafesi bulunmaktadır. Mevcut yapıya eklenti olarak kömürlük, garaj vs. yapılmak istenmektedir. Yapılacak ekl...

İmar Barışı Kapsamındaki Belediye Taşınmazlarının Satışı Hk.

1-6360 Sayılı Kanun ile Devir ve Tasfiye Komisyonunca İl Özel İdaresinden belediyemize devredilen arsa, tapu tahsis belgesi ile vatandaşa satışı yapılmıştır. Tahsisi yapılan taşınmazın içerisinde evi bulunan vatandaş belediyemizden taşınmazın satışın...

Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapının Ruhsatlandırılması Hk.

Merhabalar hocam, 1994 yılında parsel maliki 4 katlı yapı ruhsatı almıştır. Yapının ilk 2 katını yapmış ve bitirmiştir. 2015 yılında yapı el değiştirmiş ve yeni yapı sahibi YKİ almak için kurumumuza başvurmuştur. Mevcut yapı ruhsat ve eklerine uygun...

Trafo Yeri Tahsisi Hk.

Sayın Hocam Merhaba. TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından, Belediyemizinden imar planında park alanı olarak tahsisli alanda (8x5 mt) 40 m2 trafo yeri tahsisi istenilmektedir. Park alanında 40 m2 trafo yeri tahsisinin 3194 sayılı İmar Kanu...

Paylı Mülkiyette Kısmi Kamulaştırma Hk.

İyi günler, Belediyemiz tarafından kamu yararı nedeniyle paylı mülkiyete ait bir tapuda 200 m² nin kamulaştırılması gerekmektedir. Hissedarların biri 1000 m² diğeri 2500 m² hisseye sahiptir. Hissedarlardan biri kamulaştırmayı kabul ederken diğeri kab...

İmar Mevzuatına Aykırılıkların Tapu Dairesine Bildirilmesi Hk.

Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların tespiti halinde hukuka aykırılık giderilinceye kadar bunların satış veya kiralanmasının önlenmesi amacı ile tapu kaydına şerh koydurma ile ilgili yasal bir düzenleme çıkacaktı. Bu düzenleme çıktı mı? Çı...

Ortak Alan Hk.

Bir parsel üzerinde yapılması planlanan 19 blok, zemin kat ve birinci kattan oluşan tek bağımsız bölüm villaların her birinin zemin katına, içeriden bağlantı olmamak suretiyle, yalnızca dışarıdan kullanım sağlanacak şekilde yapılmak istenen mescitler...

İstinat Duvarı Hk.

Merhabalar Hocam, mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parselinde kişi arazi eğiminden dolayı taş duvar yapmak istemekte ve istinat duvarı ruhsatı almak istemektedir. Söz konusu istinat duvarına proje ve ekleri tamamlandığı taktirde artı...

Bitüm Depolama Tesisi Hk.

Belediyemiz imar planı içerisinde sanayi alanı olarak gözüken arsanın üzerine özel firma tarafından bitüm depolama tesisi kurulmak istenmektedir. Konu ile ilgili firmadan vaziyet planı istenmiştir. Vaziyet planında 3 adet bitüm tankı 2 adet yakıt tan...

Plansız Alanda Tevhit İşlemi Hk.

Mal sahibi İlçemiz sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Köy Yerleşim Alanı Sınırı dışında bulunan 2 adet tarla vasıflı taşınmazın tevhid işlemi talebinde bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bahse konu taşınmazların cephesine l...