İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Yapı Kayıt Belgesi İptali Hk.

Öncelikle kolay gelsin. İlçemize 2006 yılında dahil olan mücavir alanımızda vatandaş tarafından binasına eklenti yapılan alan için alınan Yapı Kayıt Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmiş ve gereği talep edilmiştir. Vatandaşa...

Riskli Yapılarda Otopark Bedeli Muafiyeti Hk.

19/09/2017 tarihinde riskli bina tespit formu onaylanan yapıya 16/02/2021 tarihinde yanan yıkılan yapı ruhsat formu düzenlenmiş ve yapı yıkılmıştır. 21/06/2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan otopark harçları kentsel dönüşümlü binalarda ücret muafi...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapılara Kat İlavesi Hk.

Merhabalar, Belediyemize 1994 yılında betonarme olarak yapılmış olan ve imar affından yararlanarak, yapı kayıt belgesi alınan bir yapının üst katına yeni bir yapı çıkmak istiyor. Yapı kayıt Belgeli bir binanın üstüne tekrardan ilave ek kat çıkabilir...

İmar Planı Sınırları İçerisinde Yer Alan Arazilerin Emlak Vergisi Hk.

Yürütülmekte olan iş ve işlemlerde iki hususta tereddüte düşülmüştür: 1- Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan ancak herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmayan (3194 sayılı İmar Kanunu...

Taşınmazlardaki Hisse Satışı Hk.

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarda; 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde satışı talep edilen, diğer hissedarlara ait hisselerin satış bedeli için Belediye Meclisimizce satılmasına karar verilen ve Encümen Karar...

Binaların Ruhsatlandırılmasında Yağmursuyu Toplama Sistemi Projesi Hk.

Hayırlı işler. 2000 m2 üzerindeki parsellerde yağmur sularının toplanması ve deşarjı ile ilgili yönetmelik hükümlerini kim nasıl yapacak ilgili belediyesi mi su-kanalizasyon idareleri mi? 

Kısmi Kamulaştırma ve Mezarlık Alanının Kaldırılması Hk.

İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması sonucu KOP parseli olan (ağaçlandırılacak alan/mezarlık) 70.000 m2 lik bir taşınmazda fiziki bölünme olmaksızın kendi hissesine isabet eden 800 m2 lik kısmın kamulaştırılması talep edilmektedir. Kam...

Trampa Usulü Kamulaştırma Hk.

Sayın Hocam; İlçe imar planının revizyonu sonrası oluşan durum itibariyle, özel mülkiyete konu arsa niteliğinde tescilli (belediyemizce önceki tarihlerde arsa olarak 2886 sayılı Yasa uyarınca satılmış) taşınmazın bir bölümü üzerinde yol ve yeşil alan...

Yapı Ruhsatına Aykırı Açık ve Kapalı Kullanım Alanı Olan İşyerleri Hakkında Yapılması Gereken İş ve İşlemler

Bu makalede, yapı ruhsatına aykırı açık ve kapalı kullanım alanı oluşturan işyerleri için yapılması gereken iş ve işlemler açıklanmıştır.

Kat İlavesi Hk.

1/1000 ölçekli imar planında nizamı ayrık olan 2013 yılı ruhsatlı ve iskanlı bir konut bulunmakta olup daha sonrasından belediyemizce yapmış olduğumuz 1/1000 ölçekli imar planında nizam olarak bitişiğe dönüştürülmüştür. Parsel sahibinin ayrık nizam o...