İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategori;

- Mahalli idarelerin imar planlama süreçleri, imar uygulama ve yapı ruhsatı süreçlerini, imar cezaları ve uygulamalarını, imarla ilgili düğer tüm hususları,

- Mahalli idarelerin kamulaştırma iş ve işlemlerini

ilgilendiren mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

Ölen Kişiye Ait Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi

Hocam, Belediyemizce tapu sahibi vefat eden bir tarlayı kamulaştırma yaptık. Murisleri tarafından intikal yapılmamış. Kamulaştırma sürecini vereseleri ile tamamladık. Tapu ölen kişinin adına. Kamulaştırma bedellerini ödeme yaparken nasıl bir yol izle...

Tiny House Su Aboneliği

Merhaba, toprak kayması sebebi ile afete maruz tek kişi üzerine arazi tapulu olan bir yere tiny house (karavan ev) şeklinde seyyar bir yapı konulduğunda buraya elektrik ve su aboneliği verilebilir mi? Verilemezse nasıl bir yol izlemek gerekir?

Taşınmaz Hissesinn Satışı

İlçemizde bulunan 18.madde imar uygulaması sonucu oluşan 293.56 metrekarelik parselde iki vatandaşın 64.09 m2 ve 64.09 m2 olmak üzere toplam 128.18 m2 hissesi vardır. Parselin 165.37 metrekaresi belediye adına kayıtlıdır. Parsel imar içinde ve konut...

Baz İstasyonları Yer Seçim Belgesi

İlçemizde 2000 yılı öncesi kurulan (3) adet baz istasyonu faaliyet göstermekte olup, bu yerlerden Belediyemizce yapı ruhsatı ve yer seçim belgesi alınması gerekli midir? Yasal prosedür ne olmalıdır? Belediyemiz tarafından bu gibi yerlere nasıl bir uy...

İskansız Yapılar İçin Geçici Su Aboneliği Uygulaması

Belediyemizce, hali hazırda mükelleflerimiz den yapı kullanma izni almamalarına rağmen, almış oldukları yapı (inşaat) ruhsatına istinaden su abonelikleri inşaat şantiye tarifesi üzerinden yapılarak hizmet verilmektedir. Ancak, İmar Kanunu Geçici Madd...

Yola Terkedilen Taşınmazların Eski Sahiplerine İadesi

Belediyemizce daha evvel yol ve park terkleri yapılan taşınmazın bulunduğu alan imar planlarının yenilenmesi ya da revizyonu ile konut alanına tahsisli hale gelmiştir. Bu durumda terki yapan malike bedelli ya da bedelsiz geri verilmesinin mümkün olup...

Kamulaştırma Fazlası Taşınmazın Satışı

Belediyemiz tarafından "Belediye Hizmet Alanı" olarak kamulaştırdığımız bir alanda, fazla olan veya kullanımına ihtiyaç duyulmayan bir kısmı, parselasyon yaparak kamulaştırma yapılan alandan ayırıp, satabilir miyiz?

Bina İnşaat Harcı İstisnaları

1. Bir parselde yapılan kaçak inşaatın ruhsatlandırılması sırasında yapının günümüz standartlarını sağlamadığı (örneğin betonarme yapıda minimum kolon ölçüsü güncel yönetmelikte 30 cm iken yerinde 25 cm genişliğinde kolon olması) fakat performans ana...

Kaçak Yapılar İçin Elektrik ve Su Aboneliği

3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 11. Maddesinde; “1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hiz...

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasın...