İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategori;

- Mahalli idarelerin imar planlama süreçleri, imar uygulama ve yapı ruhsatı süreçlerini, imar cezaları ve uygulamalarını, imarla ilgili düğer tüm hususları,

- Mahalli idarelerin kamulaştırma iş ve işlemlerini

ilgilendiren mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

Binanın Ortak Alanına Tel Çit Konulması Hk.

İlçemiz Evren Mahallesi’nde bulunan yüz ölçümü 282,18 metrekare olan 152 ada 29 parsel numaralı taşınmaz için 22.05.2018 tarihinde alınan imar durumu Ayrık İkiz Nizam 4 kat TAKS:0.30 olup mevcut arsa köşe başı konumunda –iki yola cephelidir. Düzenlen...

Komşu Parsellerle Ortak Otopark Uygulamasında Otopark Bedeli Hk.

İlçemiz sınırları içerisinde iki parsel üzerine yapı yapılacak olup çekme mesafelerine ortak otopark uygulaması yapılmak istenmektedir. Ortak otopark uygulaması olan alanda karşılanan araçlar otopark harcından muaf mıdır? (Değişik:RG-25/3/2021-31434)...

Otopark Ücreti Hesabı Hk.

22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 11. bendinde; "a) Gerekli görülmesi halinde yerleşme bölgeleri, il genel meclisi veya belediye meclisi tarafından 5 gruba ayrılır ve her grup için aşağı...

Köyden Mahalleye Dönüşen Depo İskanlı Taşınmaza GSM Ruhsatı Verilmesi Hk.

İlçemizde Büyükşehir yasasıyla köyden mahalleye dönüşen, 885,76 m2 lik arsa içinde bulunan, zemin kat 350 m2 depo amaçlı iskan ruhsatlı yer için, 25.62.02 nace kodu ile Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, torna...

Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapı Hk.

İlçemiz imar planı içerisinde bulunan 1 katlı bina 1993 yılında yapı ruhsatı almış olup, zemin katı yapılmıştır. Resimlerde görüldüğü gibi zemin katı üzerine 4 kat inşaat yapılması istenilmektedir. 1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Yapı Denetim Ko...

Plansız Alanlardaki İnşaatların SGK Bildirilmesi ve SGK İlişiksiz Belgesi Hk.

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ [Yapı Ruhsat İşleri Madde 57- (Değişik birinci fıkra:RG-11/7/2021-31538) Köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarında yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar i...

Plansız Alanlarda Yol Açılması İçin Kamu Yararı Kararı Alınması Hk.

Belediyemiz sınırları içersinde köyden mahalleye dönüşen köy yerleşim alanı içersinde veya dışında vasfı tarla olan yerlerin sahipleri tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. fıkrası ve 8. maddesi gereğince yol açılması ve kamu...

Ruhsat Süresinin Uzatılması ve Tadilatlarda Önceki Müellifin Görüşü Hk.

1. İmar Kanunun 29.maddesine istinaden inşaat ruhsatı alınan yapının inşaaya başlama süresi iki yıl olarak tayin edilmiş olup inşasına başlamayan yapılar için iki yıllık süre dolmadan kurumumuza yapılan ruhsat yenileme başvurularını nasıl değerlendir...

Sanayi Alanında Akaryakıt Deposu Yapılması Hk.

İmar planında sanayi alanı olarak belirlenen alanda akaryakıt petrol depo alanı yapılabilir mi? Ruhsat alınabilir mi? Kolay gelsin.

Sundurma İle İlgili İdare Para Cezası Hk.

Yapı kullanım izin belgesi düzenlenmiş binaya zemin kat dükkan sahibi kat maliklerinin rızasını almadan 3.60x23.00m2 ebatlarında toplam 83 m2'lik sökülüp takılabilir (profil ve saç örtü ) ile sundurma yapılmıştır. Söz konusu sundurmanın kaldırılması...