İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategori;

- Mahalli idarelerin imar planlama süreçleri, imar uygulama ve yapı ruhsatı süreçlerini, imar cezaları ve uygulamalarını, imarla ilgili düğer tüm hususları,

- Mahalli idarelerin kamulaştırma iş ve işlemlerini

ilgilendiren mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

İmar Barışı Kapsamında YKB Alınan Belediye Taşınmazlarının Satışı

Belediyemize sunulan ykb ve satış talebi doğrultusunda incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemede ykb bulunan arsanın belediye arsasının yan cephesinde bulunan imar planında konut alanında ve kadastro harici alanda olduğu tespit edilmiştir. 2644 say...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, uygulama imar...

Van Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, uygulama imar p...

Acele Kamulaştırmalarda Kıymet Takdiri ve Uzlaşma Usulü

İyi günler diliyorum. Talebimizin uygun görülmesi ile Cumhurbaşkanlığınca ilçemizde bir taşınmazın Belediye Başkanlığımızca acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Acele kamulaştırma kararı sonrası kıymet takdir komisyonu kurulup bedel belirlendi...

İmar Para Cezası Hk.

Merhaba hocam ilçemizde 2015 yılında bir sanayi yapısı için 3194 sayılı imar kanunun 32. ve 42. maddesine göre işlem yapılmış 104.000 TL ceza kesilmiştir. Bu ceza ile ilgili olarak tapuda ipotek konulmuştur. Mal sahibinin iflas etmesi nedeni ile ceza...

Banka ATM’lerinin Kent Estetiği Açısından Değerlendirilmesi

Bu görüş; banka ATM'lerinin belediyeye ait yerler dışında özel mülklere arsa, binaların çekme mesafeleri içerisine vb. gibi yerlere kurulum yapılarak, yaya ve trafik akışının engellendiği, kent estetiği açısından görsel kirlilik oluşturduğu hususları...

Bina Cephelerinin Sıvanması ve Boyanması Hk.

Hocam iyi günler. İlçemizde bulunan binaların bir kısmının dış cepheleri sıvanmamış bir diğer kısmının ise dış cephe ısı yalıtım işlemi pöliüretan püskürtme işlemi ile gerçekleştirilmiştir. Anılan her iki durum da görüntü kirliliğine sebebiyet vermek...

Kesinleşen İmar Planı Değişikliklerine İlişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Tespit Edilen Aykırılıklar Hk.

İyi günler hocam, İlçemizde uygulanmakta olan İmar planlarına esas olarak talep edilen plan değişiklik teklifleri İmar Kanunu’nda belirtilen maddeler istinaden yapılmaktadır. Örnek verecek olursak tarafımıza ulaştırılmış olan plan değişikliği belediy...

Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, uygulama imar p...

Muvakkat Yapı İzninde Uygulanacak Yapı Nizamı Hk.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61. maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda belediyemize muvakkat yapı izni başvurusunda bulunulmuştur. Bahse konu geçici ruhsat başvurusunda bulunan parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yola isabet etm...