İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun

Bu Kanun; Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesine...

Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal k...

Parselasyon Yapılmamış Parsellerde İnşaat İzni

İlçemizde kullanılmakta olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan ancak, 18. Madde İmar Uygulaması görmemiş, arsa vasfında ki adalarda ruhsat ve inşaat izni isteyen vatandaşlara 18. Madde İmar Uygulamasın yapılmadan parsel sahibinin...

Şirket Personelinin İmza Yetkisi Hk.

Belediyemizde kurulu bulunan şirket personelinden mühendis olarak görev yapanlara belediyece yapılacak inşaat mühürleme yapı denetim/inşaat ruhsatlarına imzalamaya yetkileri var mıdır? İmza atmalarında ya da bu tarzda görevlendirmelerde yetkilerini k...

yYapı Kayıt Belgesi Alan Binaya Otel Ruhsatı Verilmesi Hk.

Belediyemiz sınırları içinde bulunan daha önce 24 bağımsız bölümden oluşan 2100 m2 yapı kullanma izin belgesi verilmiş bodrum zemin katları işyeri diğer bağımsız bölümleri mesken olan blok yapının bir bloğunda tadilat ruhsatı alınmadan tadilat yapıld...

Meskun Alanda İfraz Şartı

İyi günler hocam, İmar planımız içerisinde ( A-2) meskun yapıda ifraz şartı nasıldır? Gelişme konut alanında olduğu gibi en az 500 m2 sınırı var mıdır?

Yapı Ruhsatı İptalinde Harcın İadesi

Belediye gelirleri kanunu gereği harçları alınan 2018 yılında inşaat ruhsatı kesilen yapının inşaatına başlanmadan, 2019 yılında inşaat ruhsatı mal sahiplerin talebiyle iptal edilmiştir. Ruhsat aşamasında yatırılan harçların iadesi talep edilmektedir...

Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenen Yapının Geçici İnşaat Şerhinin Terkini

Tapu kayıtlarında 10 yıl süre ile geçici inşaat şerhi bulunan taşınmazlardan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi almış olanlar için şerhin terkini mümkün müdür?

Geçici İnşaat Şerhi ve Kaldırılması

İlçemiz Sarıgöl tapunun 50L-Id pafta 192 ada 4 parsel üzerine 30.09.2003 tarih 355 evrak numaralı encümen kararı ile ’10 yıl süre ile geçici inşaat şerhi’ konulmuştur. 30.09.2003 tarih 355 evrak numaralı encümen kararında 192 ada 4 parsel üzerine Hız...

Kat İlavesinde Deprem Yönetmeliği

Planda belirtilen kat adedine göre projeler onaylanıp 01.01.2019 tarihinden önce eksik katlı yapı ruhsatı alınmış yapılarda, kat ilavesi talebinin 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mi yoksa il...