İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Yapı Kullanma İzin Belgesindeki Hatanın Düzeltilmesi Hk.

Kaynarca ilçe merkezimizde toplu konut alanında yapılan yapı ruhsatı tek kat, kat irtifak projesi tek kat olarak hazırlanan işyeri iskan ruhsatı sehven 2 kat olarak verilmiş, verilen iskan ruhsatına göre de tapu müdürlüğü 2 kat üzerinden vatandaşa ta...

İmar Barışı Kapsamındaki Belediye Taşınmazlarının Satışı İçin Meclis Kararı Alınması Zorunlu mu?

Bu makale, belediyelere ait taşınmazlar üzerine ruhsatsız yapı yapanların, bu taşınmazlar üzerinde tasarrufta bulunabilmeleri için, yapı kayıt belgesi tek başına yeterli olmayıp, bu kişiler için ilgili idarelere başvurarak taşınmazları satın almaları...

Ticari Alanda Mobilya İmalathanesi Yapılması Hk.

İyi çalışmalar hocam, etrafındaki parseller konut alanı olan ticari alanda bulunan bir alanda mobilya imalathanesi açılmak isteniyor. Ruhsatlandırma yapılması etrafının konut alanı olarak tescilli olmasından dolayı uygun olur mu?

İmar Affından Yararlanmış Yapıya İlave Kat İzni Verilmesi Hk.

İlçemiz imar planı içerisinde parselasyon planı yapılmadan önce 2981 sayılı kanun kapsamında 100 m2 lik yapı için ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi ikisi birlikte alınan tek katlı yapının üzerine kat ilavesi ruhsatı alınmak istenilmektedir. Yapı y...

Mera İşgalinin Tahliyesi Hk.

Sayın hocam, Belediyemiz 6360 sayılı belediye olup yeni (Köy) mahallelerimizde mera vasıflı arazi (tarla) vatandaş tarafından ekildiği ve yapılan şikayet neticesinde Kaymakamlık tarafından gerekli ceza ve işlem yapılmış yapılan işlem neticesinde 3091...

Ruhsat Süresi ve Kısmi Yapı Kullanma İzni Hk.

İlçemizde bir parsel üzerinde bulunan A,B,C,D,E,F ve Havuz-Kafeterya’dan oluşan binalarının A Blok, Havuz ve Kafeterya’nın iskanlı olduğu, B-C-D Bloklarına iskan almak istediği, E ve F Blokların 23.10.2022 tarihine kadar ruhsat sürelerinin devam etti...

Belediye Parselinin Bitişik Parsel Sahibine Satışı Hk.

Sayın Hocam, Belediye taşınmazlarının satışında bitişik parsel veya diğer hissedara ilgilisine satış yapabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

İmar Durum Belgesi İptal Edilmiş İnşaatın İmar Barışından Faydalanması Hk.

Yapı ruhsatı almış ve devam eden bir inşaatın komşu parsel sahibi tarafından mahkemeye yürütmeyi durdurma ve imar durumu iptali için dava açılmış ve mahkeme tarafından önce mahkeme sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, daha sonra m...

Ormandan Yol Geçirilmesi İçin Kamu Yararı Kararı Alınması Hk.

Sayın hocam, İlçemizin bir mahallesinden diğer bir mahalleye kısa yoldan ulaşım sağlamak için yol açılması düşünülmektedir. Ancak açılacak yol Orman arazisi içinde yer almaktadır. Orman Müdürlüğü yola gerekli iznin verilmesi için "Kamu Yararı kararı"...

Mahkeme Kararına İstinaden İfraz Yapılması ve Harç Alınması Hk.

Sulh hukuk mahkemesine açılan ortaklığın giderilmesi(paylı mülkiyette) davası nedeniyle; kadastro bilirkişisi tarafından düzenlenen ifraz projesinin, belediyemiz encümenince onaylanması istenmektedir. Belediye encümenimiz mahkeme kararına istinaden o...