İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Muvakkat Yapı İzni Hk.

Belediyemize muvakkat yapı talebinde bulunulmuştur. Alınacak belediye encümeni kararında hangi detaylara yer verilecektir?

İlave İmar Para Cezasında Uygulama Yılı Hk.

İlçemiz sınırları içerisinde mücavir alanda kalan bir yapı 2019 yılı içerisinde mühürlenmiş, imar para cezası verilmiştir. İnşaata devam edildiği için de mühür fekki ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Vatandaş daha sonra bu yapıya Yapı Kay...

İmar Cezası Uygulanması Hk.

Ruhsatsız olarak yapılan 23 m2 müştemilat (garaj) yapısı için Belediyemiz tarafından İmar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince mühürlenmiştir. Konu Belediye Encümeni’ne yazılmış ve 32. Madde gereğince ruhsatsız yapılan yapının ruhsatlandırılması ve ya ru...

Yoldan Çekme Mesafesine Uymayan Yapı Hk.

A-2 nizamlı iki yola cepheli köşebaşında bulunan A parsel üzerinde 169 m² alana sahip ruhsatsız konut yapısı bulunmaktadır. Bu yapıya 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince işlem tesis edilecektir. Söz konusu A parselin arka ve yan...

İmar Barışında Belediye Taşınmazı Satışı Hk.

Hocam kolay gelsin. 26.12.2019 tarih ve 30990 sayı ile resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Emlak Genel Tebliği (sıra no 396) kamu hazinesine ait yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satış usul ve esasları belirlenmiştir. Ancak Beledi...

Kat İlavesi Yapılacak İnşaatın Yapı Denetimine Tabi Olması Hk.

2981 sayılı kanun kapsamında 99 m2 için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alınmıştır. Fakat mevcut yapı 219 m2 olarak inşaa edilmiştir. Söz konusu yapının üzerine 1. Kata yapı yapılmak istenmekte olup ruhsat iş ve işlemleri nasıl yapılmalıdı...

Market ve AVM'lerde Otopark Zorunluluğu

İyi günler hocam, ilçemizde otopark olmaması nedeniyle ulusal market ve AVM niteliğinde işyerleri açmak için inşaat yapan vatandaşlara belediye olarak en az 10 araçlık otopark yapması karşılığı ruhsat verilir, şeklinde meclis kararı alınabilir mi? Ya...

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Ağaç Kamulaştırması ve İmar Yolu Açılması Hk.

Merhaba hocam, Belediye olarak 18. madde uygulaması yaptık ve vatandaşa tapularını dağıttık. Şimdi ise 18 uyguladığımız alanın yollarını açıyoruz. Yolların açılacağını vatandaşa ilan ederek duyurduk. Yol güzergahındaki ağaçları kesmelerini veya yol ü...

Konteyner Ruhsatı Hk.

Arsa vasfındaki taşınmazlara konteyner konulabilmesi için yapı ruhsatı aşamasında tüm projeler (mimari, statik, elektrik, makine) ve ekleri (zemin etüdü raporu vs.) idare olarak istenilmeli midir? Kolay gelsin.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; İmar Kanununa göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirmek amacıyla hazırlanmış olup, belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar...