İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Otopark Bedeli Hesabı Hk.

5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinde, ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: (d) birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları...

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Çevreci Değişiklik

Bu değerlendirmede 23 Ocak 2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan “yağmur suyu hasadı” konusu ele alınmıştır.

Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; 11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi kapsamında laboratuvar izin belgesi almak için yapılan müracaatların; sıralamaya alınması ve değe...

Güneş Enerji Santrallerinin Yapı Ruhsatı Hk.

1) Güneş enerji santrallerinin yapı ruhsatı alma zorunluluğu var mı? 2) Ruhsat alınması gerekiyorsa, panellerin iz düşüm alanına göre mi yoksa panellerin oturduğu ayakların kapladığı alana göre mi ruhsat alınması gerekmektedir? 3) İmar kanunun 32. ve...

İmar Planı Değişikliklerinin İlanında Eksikliğin Sonuçları Hk.

Hocam iyi günler, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi: "Planlar, Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında b...

Eski Yapıya İdari Yaptırım Uygulanması Hk.

Akhisar ilçemizde B.Ş. Kanunu sonrası Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerinde tapu kaydında avlulu kargir ev tanımlı parselde yaklaşık 20-25 yıl önce yapılan tarımsal amaçlı depo amaçlı yapı için kaçak yapı şikayeti bildirilmiştir. Belde Belediye...

Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması Hk.

Sayın Hocam, Ruhsatsız olarak yapıların kaldırılmadığı tespit edildikten sonra İmar Kanununun 42. maddesi gereğince mühürlenen inşaatın veya yapının yıkılması yönünde encümen kararı alınıp ilgili birimlerine işlemlerin uygulamasının yapılması için gö...

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yaptırılan İnşaatlarda Yapı Kullanma İzin Harcı

Bu değerlendirmede, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılan inşaatların müteahhitlerinden yapı kullanma izni harcı alınıp alınmayacağı hususu açıklanmıştır.

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Ağaç Kamulaştırması Hk.

Hocam iyi günler, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi: "Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan alanlardaki ağaçlar/yapılar, belediye veya valilikçe bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıkılır." fıkrasını içermektedir. İdaremizce 3194...

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında; enerji kimlik belgesi düzenleyen uzmanlara ve eğiticilere verilecek olan eğitimler ile bunların denetimine dair usul ve esasl...