DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları içerir.

Nükleer Güvence Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde barışçıl amaçlı kullanılan nükleer maddeler ile nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerin envanterinin bildirimi, tespiti ve takibi ile bu madde,...

Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemleri Hakkında Tebliğ

Bu Tebliği; Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hizmet verdiği üçüncü tarafların uygun olmayan iş ve işlemlerinin tespit edilmesi ile uygun olmayan iş ve işlemler kapsamında yapılacak faal...

Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/64)

Bu Tebliğ; sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılması sağlanarak çiğ süt üretiminde kalitenin artırılmasını ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretimin...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hus...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516)

Bu Tebliğ; borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlendirmelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kafkas Üniversitesi Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazı...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Laboratuvar Okulları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Laboratuvar Okullarındaki eğitim-öğretim, yönetim, kayıt-kabul, devam-devamsızlık, nakil ile öğrenci başarısının tespiti ve işleyişe yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup,...

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/67)

Bu Tebliğ; Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2020 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve...

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/68)

Bu Tebliğ; Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince 2020 yılında hizmet bedellerinin uygulanma şekillerini belirtmek için hazırlanmıştır.