MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Fazla Ödenen Maaşların Tahsili Hk.

Personel maaşlarında geriye dönük hatalı giriş yapılmış, farklı kişilere eksik veya fazla ödenen paralar var. Mevcut belediye başkanı sadece kendi dönemine (2019 Nisan) ait yanlışlıkları mı talep edebilir yoksa diğer belediye başkanı döneminde yapıla...

Fakir Vatandaşlara Ücretsiz veya İndirimli Su Hizmeti Hk.

Kasabamızda ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yararlanan vatandaşlara belediye olarak ücretsiz su hizmeti verilebilir mi? Su parası almama veya indirimli olarak verebilme durumu nedir?

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308)

Bu Tebliğin amacı, 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 12/A maddesi uyarınca sermaye piyasası araçlarını...

Muhasebe Yetkilisi Görevini Yürüten Mali Hizmetler Müdürünün Harcama Yetkisi Hk.

Mali Hizmetler Müdürü olmak için gerekli şartlar nelerdir? 5018 sayılı Kanunun 60. Maddesinde, harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez hükmü, yer almaktadır. Ayrıca 5018 sayılı Kanunun 31. Maddesinde her birimin en üst y...

Usulsüz Atama İle İlgili Olarak Sorumlular Hakkında Yapılacak İşlemler

Mevzuata uygun olmayan bir atama işlemi ile ilgili kurumun görevden alma işlemi gerçekleştirmiştir. Görevden alınan kişi sonrasında atama işleminin iptali için dava açmış olup mahkeme davayı reddetmiştir. Dava kurum lehine sonuçlanmıştır. Atamadan do...

Kira Alacaklarına Gecikme Faizi Uygulanması Hk.

Hocam Merhaba; 2886 sayılı Kanuna göre yapılan bir kiralama ihalesinde gecikme faizi Borçlar Kanununa göre mi yoksa Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre mi hesaplanacaktır? Ayrıca faiz oranı kaç olmalıdır?

Borcunu Yatırmayan Abonelerin Sularının Kesilmesi

Merhabalar Hocam iyi çalışmalar. Şahısların belediyemize çok eski dönemlerden kalan birikmiş su borçları bulunmaktadır. Su borçlarını tahsil etmeleri için tarafımızca ihbarname gönderilmiş (7 gün ) süresi içinde ödemeyenlerin suları kesileceği tebliğ...

Belediye Başkanının Harcama Yetkisi

Merhaba. Vekaleten de olsa müdür ataması yapılmayan Müdürlüğün harcama yetkilisi Belediye Başkanı olabilir mi? Olabiliyorsa olması için herhangi bir yazı ya da onay alınmasına gerek var mı? Müdür ataması yapılmadığı için ödenek aktarılan birimin en ü...

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

Sayın Hocam, 6585 sayılı Kanunun 25.maddesiyle 394 sayılı hafta tatili hakkındaki kanunun hükümlerine göre perakende ticaretle uğraşan ticari işletmelerden hafta tatili ruhsatı düzenlenmiyecektir. Tüm işyerleri ulusal bayram 29 ekimde işyerini açık b...

Ruhsata Tali Faaliyet Eklenmesinde Harç Alınması

Merhabalar Hocam, önceden İşyeri Ruhsat Harcı alınarak Market faaliyeti için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiş bu gün itibariyle aynı işyerinin ruhsatına aynı yerde yapacağı (Fatura Tahsilat) tali faaliyet eklenecektir. Tekrar harç almamız gere...