MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Taşınmaz Satışında KDV ve Damga Vergisi Hk.

İyi günler. Belediyemizin hissedarı olduğu ve diğer hissedarların öncelikli satın alma hakkını kullanmak istemediği arsamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince satışa çıkarılacaktır. Soru 1: Tespit edilen muhammen bedel üzerinden çıkılacak o...

İdari Para Cezalarında Sulh Yolu Hk.

Sayın Hocam; 2559 Sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince verilen idari para cezaları 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/k ve 18/h maddeleri gereğince vergi resim ve harç dışında kalan belediye alacağı olarak değerlendirilebilir mi? İdari Para cezası dava k...

Uzlaşma Komisyonu Toplantı Ücreti Hk.

213 sayılı VUK uyarınca Belediyelerde oluşturulan Uzlaşma Komisyonunun memur üyelerine herhangi bir ücret ödenir mi? Ödeniyorsa hangi tutara göre hesaplanır ve geriye dönük ücretler talep edilebilir mi?

Mesire Alanındaki İnşaatların Ruhsatlandırılması ve Bina İnşaat Harçları Hk.

Devlet arazisinde bulunan ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından mesire yeri olarak tescillenen alan Orman İşletme Müdürlüğünce 3. şahsa 20 yıllığına kiralanmıştır. Kiralanan alanda Kır Lokantası, Kır kahvesi, İdari bina, Spor Tesis Destek Binası, Büf...

7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1)

Bu Tebliğ; 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden söz konusu fıkranın uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmesi amacıyla çıkarılmıştır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Bu Tebliğ; 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKO...

Minibüs Hattı Kiralamalarında KDV Uygulanması Hk.

Hocam merhaba. İlçemizdeki şehiriçi minibüs hatlarını 2886 sayılı Kanuna göre 3 yıl süre ile ihaleye çıkacağız. Kiralama ücretine KDV ekleyecek miyiz?

Belediyeye Ait Arazi İçin Emlak Vergisi Hk.

Merhaba hocam. Başka bir belediyenin sınırları içerisinde bulunan, intifa hakkı bir camiye ait ve belediyemiz adına cinsi çalılık olarak kayıtlı bir taşınmazın imar planı içerisinde yer alması durumunda emlak vergisi ödenmeli mi? Ödenecekse kim taraf...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404)

Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 28 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla ç...

Hastane İnşaatından Yapı Kullanma İzni Harcı Alınması Hk.

Belediyemiz sınırları içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Devlet Hastanesi yapı kullanma izin belgesi (iskan) alınmak istenmektedir. Belediye Meclisince belirlenen yapı kullanma izin belgesi ücretinin alınması konusunda çelişkiye düşülmüşt...