MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Bu kategori mahalli idarelerin;

Harcama usul ve esasları,

- Bütçe ve muhasebe işlemleri,

- Belediye gelirleri, tahakkuk ve tahsili işlemleri,

- Belediye alacaklarının tahakkuk ve takibi işlemleri,

- Genel vergi, kesinti ve benzeri işlemleri,

ile ilgili mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

Doğrudan Temin Usulünde Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı Düzenlenmesi Hk.

Hocam iyi günler. 4734 sayılı Kanunun 22. maddesine istinaden doğrudan temin yolu ile yapılan mal, hizmet alımları ile yapım işlerinde muayene kabul komisyonu oluşturularak muayene kabul tutanağı düzenlenmesi zorunlu mudur?

GÖREVLENDİRME

Sayın Hocam. Belediyemizde 696 sayılı kanun kapsamında şirket üzerinden çalışmakta olan işletme mezunu büro personeli olarak görev yapan personelin, mali hizmetler bünyesinde ön mali kontrol yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi olarak resmi yazı ile g...

Kamu Zararı Tahsili ve Faiz Uygulanması Hk.

Sayın Hocam; Belediyemizde bazı personel ile ilgili Kamu Zararı Tespiti yapılmıştır. Muhasebe olarak 140 kişilerden alacaklar kaydı yapılmıştır. Şimdi kişiler bu miktarları ödemek istiyor ve tespit edilen tarihten itibaren aradan 1,5 yıl geçmiş bulun...

Kamu Zararının Taksitlendirilmesi Hk.

Hocam öncelikle saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim. Belediyemize yapılan denetim sonucunda; Denetime tabi dönemde memur personele toplu iş sözleşmesiyle en yüksek Devlet memuru aylığının %100 oranında iyileştirme zammı ödendiği halde, yine aynı sö...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88)

Bu Tebliğ; 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca cins tashihi harcının tahsiline ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Şartsız Bağışlar Hk.

Belediyemize yapılan şartsız bağışların, bu amaçla açtırmış olduğumuz banka hesabına yatırılmasını sağladıktan sonra tahsilat servisinden makbuz kestik. Yapılan bağışı muhasebe işlem fişi olarak kaydettik (sadece gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe...

Aile Cüzdanlarının Muhasebe Kaydı Hk.

Mal müdürlüğünden aldığımız evlendirme cüzdanının gideri hangi hesap kodu ile muhasebe kaydı ve vatandaşa yansıtılan bu bedelin gelir kaydı nasıl yapılması gerekmektedir? İyi çalışmalar.

Yüzme Kursu Ücretlerinde KDV Oranı Hk.

Belediyeden kiralamış olduğumuz yüzme havuzunda yüzme kursu verilmektedir. Anlaşılan öğretmene öğrenci başı ücret ödenmektedir. Biz öğrencilerden kayıt parası alırken KDV oranımızın kaç olması gerekmektedir?

Kira Ödemesi Hk.

Belediyemizce (A) şahsından işyeri kiralanacaktır. Ancak ödeme belgesi için kira sözleşmesi haricinde harcama pusulası düzenleme zorunluluğu var mıdır? Var ise kira stopojı haricinde ayrıca %10 tevkifat uygulaması yapılmalı mıdır? İyi çalışmalar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)

Bu tebliğ; gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve B...