MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53)

Bu Tebliğ; 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesine ilişkindir.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

Bu Tebliğ; 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmes...

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

Bu Tebliğ; 2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2021 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin ve değerli konut vergisine ilişk...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)

Bu Tebliğ; 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesine il...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)

Bu Tebliğ; Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ay...

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)

Bu Tebliğ; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tut...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)

Bu Tebliğ; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2020 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değ...

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

Bu Tebliğ; 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlarının yenide...

Kiralama İhalelerinde KDV İndirimi Uygulanması Hk.

Hocam, 31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere bazı hizmetlerde KDV oranı %8’e bazılarında ise %1’e düşürülmüştür. Daha sonrasında alınan y...

Belediye Şirketi İşçilerine Gerçekleştirme Görevi Verilmesi Hk.

Hocam iyi günler; Harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin harcama sürecindeki görev ve sorumlulukları 5018 Sayılı Kanunun 32 ve 33. Maddelerinde düzenlenmiştir.33. madde de ‘’Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin...