MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Yüklenici Avansı ve Muhasebe Kaydı

Fırat Kalkınma Ajansı Fizibilite desteği kapsamında su dolum tesisi fizibilite ve teknik projelerin hazırlanması için 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 22. maddenin (d) bendine göre hizmet alımı yapacağız. Sözleşmeye bağlı olarak faturasız %40 ön ödeme...

Netcad Programı Alımı Hk.

Belediyemiz imar müdürlüğüne lazım olan netcad (tek üretici) programını 4734 sayılı kanunun hangi maddesine göre alım yapılmalı ayrıca hangi bütçe ödeneğinden yapılabilir?

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Çevre Temizlik Vergisi

Sayın Hocam, en son 6360 Sayılı Kanunla Aydın Belediyesi -Aydın Büyükşehir Belediyesi olmuştur. İlçemiz Belediyesi de kanun gereği bazı görev ve yetkileri Büyükşehir Belediyesine devir etmiştir. İlçemizde büyükşehir olmadan önce köy vasfında olan yer...

Orta Vadeli Program (2020-2022)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1618)

Bu Karar; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli "Orta Vadeli Program (2020-2022)"ın onaylanmasına ilişkindir.

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi Muafiyeti

İyi günler hocam, Hatay İli Erzin İlçe Belediyesi Hatay Büyükşehir olduğunda yıl 2014 idi. Köy sınırları içerisinde 2016 yılında 3 yıldızlı otel yapıldı aktif olarak çalışmaktadır otel sahipleri büyük şehir belediyesi olduğundan dolayı köy sınırları...

Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Oranı Hk.

Sayın Hocam, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine istinaden belediyemize ait taşınmaz 3(üç) yıllığına kiralanmıştır.Yapılan Sözleşmeye istinaden Damga Vergisi: Binde 9,48 ve Karar Pulu; Binde 0,569 olacak şekilde hesaplanmış ve kiracıya tebligat yapılmı...

Hazine Arazisi Satışlarından Ayrılan Payların Kullanılması Hk.

Sayın Hocam, Mal Müdürlüğü tarafından hazine taşınmazlarının satışından elde edilen gelirin %10'u öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak üzere belediyemiz fon hesabına aktarılmaktadır. Belediyemizin eski binaların yı...

Kamu Zararlarının Takibi

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolünün belediyede yapmış olduğu denetleme ve incelemede tespit edilen kamu zararları icra yoluyla tahsil edilecektir. Zararın doğmuş olduğu tarihten bu yana uygulanacak faiz oranı ne olmalıdır? Teşekkürler.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmesine ilişkin 1 Ekim 2019 tarih ve 1592 sayılı Cumhurbaşkan...

Televizyonda Tanıtım Yayını

Merhaba. Belediye başkanımız yerel bir televizyon kanallarında vereceği reklam, kutlama mesajı gibi reklamların ödemesinde hangi ödeme evraklarını eklememiz gerekecek. Yöremizde 2 adet yerel kanal var ve ikisinde de reklam verilmesi planlanmakta. Ayr...