MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Bu Tebliğ; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Ev Hanımına Ait Tek Mesken İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Sayın Hocam, Beldemiz de ikamet eden ve 200 m2'yi geçmeyen evi olan ev hanımı bina vergisini belediyemize dilekçe vererek ödemeden muaf olmasını ve bugüne kadar tahakkuk ettirilen vergilerinin iptal edilmesini talep etmektedir. Ne gibi işlem yapmalıy...

Taşınmaz Satışında KDV Uygulanması Hk.

Belediyenin yeni yaptırdığı sanayi dükkanlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince satışı yapılacağından satışlarda tahsil edeceğimiz KDV oranı % 18 olarak mı yoksa % 8 olarak mı uygulanacaktı, yoksa 31.12.2019 tarihine kadar olan indiriml...

İndirimli Su Tarifeleri

Merhaba. Bilindiği gibi 8 Şubat 2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3654 sayılı BKK ile; gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaş...

Başkanın Talimatı Nedeniyle Ödenmeyen Sözleşme Bedelinin Gecikme Faizinde Sorumluluk

Bu Karar; ilgili belediye tarafından konseri hizmetinin karşılığı olarak yüklenici firmaya ilgili sözleşmede belirtilen tutardan fazla ödeme yapılması sonucu oluşan kamu zararı tutarına ilişkindir.

Trafik Cezaları ve Araç Muayenesi Gecikme Cezalarında Sorumluluk

Bu Karar; Büyükşehir Belediyesi’nde trafik cezalarının ve araç muayenelerine ilişkin gecikme cezalarının belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Hk.

İlan ve Reklam Vergisi mükellefi olan işyeri eski beyanında bir değişiklik olmasa bile her yıl ocak ayında beyan verip damga vergisi ödemek zorunda mıdır? Beyan vermek zorunda ise damga vergisini ne zaman ödemelidir? İlan ve reklam vergisinin ilk tak...

Kamu Zararında Sorumluluk, Takip ve Tahsili Hk.

Sn Hocam, kamu zararı olması durumunda zarara uğratanlar hakkkında nasıl işlem yapılacağı hakkında tereddüt yaşamaktayız Soru 1: Örneğin bir doğrudan teminde yapılan inceleme sonucu alınan malın rayiç bedelden fazla alınması sonucu kamu zararı oluşm...

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64) Değerli Kağıtlar

Bu Tebliği; 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmek amaçlarını kapsar.

Geriye Dönük Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması

Bu Görüş; üniversitedeki görevinden ihraç edilen ve daha sonra OHAL Komisyon Kararı neticesinde görevine iade edilen personel için yapılacak geriye dönük ücret ödemelerinde vergi matrahının ve asgari geçim indiriminin nasıl uygulanacağına ilişkindir.