MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1969)

Bu Karar; resmi İlan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile 10/12/2018 tarihli ve 453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına ilşkindir.

Şartı Nakdi Yardımın Kaydı

Merhabalar. Belediyemize diğer bir kamu kurumundan şartlı nakdi yadım yapıldı. Alınan bu bağış 600 hesaplara gelir olarak mı veya 330 hesaplara emanet olarak mı kaydedilecek? Yoksa başka bir kayıt yolu var mıdır?

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952)

Bu Karar; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için ugulanmamasına ilişkin Ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

İktisadi İşletme ve Şirketin Ödemelerinden Damga Vergisi Kesilmesi Hk.

İyi günler. Belediyemiz Personel Ltd. Şirketimizin ve İktisadi İşletmesinin yapmış olduğu ödemelerden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği hakkında bilgi verirseniz memnun oluruz.

Vergi ve Harç Tarifeleri Hk.

Merhaba, Belediye Ücret tarifelerinde yer alan çevre temizlik vergisi ve ücretler haricindeki vergi ve harçları belirlemeye yetkili midir? Cumhurbaşkanlığı ya da Bakanlar Kurulunun bu konuda yayımlamış olduğu bir tarife ya da alt ve üst limitler var...

Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Araç Satışında KDV Uygulaması

Merhaba, Belediyemiz tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışı yapılacaktır. Araçların çeşidine göre (otomobil, minibüs, kamyonet, kamyon, otobüs, iş makinesi) hangi oranlarda KDV uygulanacaktır? Teşekkür ederim.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)

Bu Tebliğ; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibar...

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)

Bu Karar; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 90 ıncı maddesinin birinci,üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan sürelere ilişkindir.

Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatı

Bu Genelge; Bankalar vasıtasıyla yapılacak vergi tahsilatına ilişkindir.