İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Bina İnşaat Harcı Hk.

Merhaba Hocam. Konuyu özetlersek: İnşaat Ruhsat süresi içerisinde 7 kata inşaat ruhsatlı bir taşınmaza tüm kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 2016 yılında kat ilavesi ruhsatı harcı hesaplanarak ilave kat için inşaat ruhsatı verilmiştir. Fakat bu ka...

2020 Yılı Pratik Bilgilerİ

2020 Pratik Bilgileri ve Bütçe Kanunu'nun Mahalli İdarelerle İlgili Hükümleri

Yapılaşma Koşulları Belirlenmemiş Sosyal Tesis Alanında Yurt İnşaatı Hk.

Hocam merhaba, Özel Mülkiyet ait İmar planı içersinde sosyal tesis alanı olarak tanımlanmış parsele sahipleri tarafından öğrenci yurdu yapılmak istenmektedir. Planda yapı yaklaşma mesafeleri belirtilmiş bunun haricinde herhangi bir şart bulunmamaktad...

Yapı Denetim Hk.

Belediyemizde Zemin+1 kat dan oluşan projeye inşaat ruhsat onayının yapı denetime mi tabi olacağı yoksa fenni mesuller ile mi olacağı hakkında ikileme düşülmüştür. Bizi yasal dayanağı ile aydınlatırsanız seviniriz. Proje şöyleki; zemin kat daki taban...

Malatya İli Kent Merkezinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2052)

Bu Karar; Malatya İli kent merkezinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki 28/3/2013 tarihli ve 2013/4586 sayılı Bakanlar Bakanlar Kurul Kararlarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkindir.

Ruhsat Süresi Dolan Binaya Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi Hk.

  Yeni yapılacak binaya 2012 yılında inşaat ruhsatı verilmiş, bu inşaat için 2018 yılında SGK'dan borcu yoktur yazısı alınmıştır. Bina sahibinin şu an yapı kullanım izin belgesi talepleri vardır. Ancak 2012 yılındaki ruhsatın süresi bitmiştir. İskan...

Tesisat Katı Hk.

Merhaba Hocam, bir arsanın yumuşak zemin yapısı gereği Bodrum Kat yapılamadığından dolayı 1. katı tesisat katı olarak tasarlanmış 5 kata imarlı parsele ait projedeki bu katın (tesisat katının) katdan sayılmayacağını yönetmelik gereği değerlendirebile...

İmar Planı Revizyonu ve Askı Süreci Hk.

Belediyemizce İller Bankası aracılığıyla Uygulama İmar Planı Revizyonu yaptırılmış, Plan Belediye Meclisince onaylanarak 1 aylık askı süresi 23.12.2019 tarihinde başlamıştır. Bu tarihten önce bazı parsellerde imar tadilatı değişikliği için Belediye M...

Rize İli, Merkez İlçe, Çarşı ve Piriçelebi Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2038)

Bu Karar; Rize İli Merkez İlçe, Çarşı ve Piriçelebi mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine ilşkindir.

Köy Döneminde Yapılmış Olan Binalar İçin İçme Su Aboneliği

Sayın hocam, İçme Suyu Amirliğince içme suyu abone işlemlerinde tereddüde düşüldüğünden dolayı; 5393 sayılı kanun çerçevesinde İlçemiz Çamiçi Köyü Mahalleye dönüştürülmüştür; ancak yeni oluşan mahalle sakinlerinin su abonelikleri konusunda yeterli ka...