İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Şirket Personelinin İmza Yetkisi Hk.

Belediyemizde kurulu bulunan şirket personelinden mühendis olarak görev yapanlara belediyece yapılacak inşaat mühürleme yapı denetim/inşaat ruhsatlarına imzalamaya yetkileri var mıdır? İmza atmalarında ya da bu tarzda görevlendirmelerde yetkilerini k...

yYapı Kayıt Belgesi Alan Binaya Otel Ruhsatı Verilmesi Hk.

Belediyemiz sınırları içinde bulunan daha önce 24 bağımsız bölümden oluşan 2100 m2 yapı kullanma izin belgesi verilmiş bodrum zemin katları işyeri diğer bağımsız bölümleri mesken olan blok yapının bir bloğunda tadilat ruhsatı alınmadan tadilat yapıld...

Meskun Alanda İfraz Şartı

İyi günler hocam, İmar planımız içerisinde ( A-2) meskun yapıda ifraz şartı nasıldır? Gelişme konut alanında olduğu gibi en az 500 m2 sınırı var mıdır?

Yapı Ruhsatı İptalinde Harcın İadesi

Belediye gelirleri kanunu gereği harçları alınan 2018 yılında inşaat ruhsatı kesilen yapının inşaatına başlanmadan, 2019 yılında inşaat ruhsatı mal sahiplerin talebiyle iptal edilmiştir. Ruhsat aşamasında yatırılan harçların iadesi talep edilmektedir...

Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenen Yapının Geçici İnşaat Şerhinin Terkini

Tapu kayıtlarında 10 yıl süre ile geçici inşaat şerhi bulunan taşınmazlardan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi almış olanlar için şerhin terkini mümkün müdür?

Geçici İnşaat Şerhi ve Kaldırılması

İlçemiz Sarıgöl tapunun 50L-Id pafta 192 ada 4 parsel üzerine 30.09.2003 tarih 355 evrak numaralı encümen kararı ile ’10 yıl süre ile geçici inşaat şerhi’ konulmuştur. 30.09.2003 tarih 355 evrak numaralı encümen kararında 192 ada 4 parsel üzerine Hız...

Kat İlavesinde Deprem Yönetmeliği

Planda belirtilen kat adedine göre projeler onaylanıp 01.01.2019 tarihinden önce eksik katlı yapı ruhsatı alınmış yapılarda, kat ilavesi talebinin 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mi yoksa il...

Yapı Ruhsatı Verilen Yerde Plan Değişikliği ve Kazanılmış Hak Durumu

Belediye Başkanlığımıza bir parsel üzerinde bulunan bloklara ilişkin yapı kullanma izin talebinde bulunulmuştur Ancak yapılan incelemelerde söz konusu ruhsatın bulunduğu alanın o dönem içerisindeki imar durumunu 5 kat olduğu, iskan aşamasında yeni bi...

Kamulaştırma Yolu İle Trampa İşleminde Tapu Harcı Muafiyeti

İyi çalışmalar. 2004 yılında belediyeden ihale ile satın aldığım arsayı, belediye yeşil alana çevirerek bana başka yerden arsa vermiştir. Tapuya devir için gittiğimizde bizden tapu harcı talep etmişlerdir. Biz arsayı alırken zaten harç ödedik. Bu tak...

Çekme Mesafesi Hk.

İyi günler hocam, kasabamız Arpaözü Mahallesi de bir vatandaş evini yıkıp yeniden bina yapmak istiyor. Yan komşuları sınıra yakın bir şekilde evlerini yapmışlar bu vatandaşta evini yoldan ve komşu parsellerden çekme mesafesini yapıp ancak arka bahçe...