6111 sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri

  • Mevzuat Tarihi07.06.2011
  • KurumSosyal Güvenlik Kurumu

Bu Genelge, beş puanlık prim desteği, işveren hissesi sigorta prim destekleri, 6111 sayılı Kanunla sigorta prim desteklerinde yapılan düzenlemelerle söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulama usul ve esasları ile halen yürürlükte bulunan sigorta primi destekleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan bazı tereddütlere ilişkindir.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

7/6/2011

Sayı: B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 365                                                            

Konu: 6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri

GENELGE

2011-45

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7 nci ve geçici 9 uncu maddelerinde öngörülen işveren hissesi sigorta prim desteklerinden, yararlanılmasına ilişkin esaslarda bazı değişiklikler yapılmış, ayrıca,

4447 sayılı Kanuna, yeni bir sigorta primi işveren hissesi desteğinin yer aldığı geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

6111 sayılı Kanunla sigorta prim desteklerinde yapılan düzenlemeler 1/3/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulama usul ve esasları ile halen yürürlükte bulunan sigorta primi destekleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan bazı tereddütlere ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

2- 5510 Sayılı Kanunun 81 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Düzenlenen Beş Puanlık Prim Desteğinde Yapılan Değişiklikler

6111 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Bu fıkra hükümleri Kamu idareleri işyerleri ile bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.” cümlesi “Bu bent hükümleri; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.” şeklinde,

“Bu fıkrayla düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır.” cümleleri “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” şeklinde, değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan bu düzenlemeler sonucunda, 2011/Mart ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, 

1) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı, 

2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

3) 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri anılan Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinde açıklanmış olup, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan alım ve yapım işleri her ne kadar 4734 sayılı Kanundan istisna tutulmuş ise de 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinde 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda, bu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı da, 1/3/2011 tarihinden itibaren beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 6111 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi ile değişik (e) bendinde; 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihalelerinin de 4734 sayılı Kanun kapsamında olduğu öngörülmüştür. 4603 sayılı Kanun ise, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi ile ilgili hususları düzenlemiş bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları Şirketlerin yapım ihalelerini üstlenen işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından ihale edilen yapım işleri ile ilgili olarak ilişiksizlik belgesinin verilmesinden önce yapılan araştırma işlemleri sırasında, beş puanlık prim desteğinden yararlanılmış olup olmadığı hususuna da bakılacak ve yapım işleri ile ilgili olarak beş puanlık prim desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde Hazine tarafından yersiz karşılanmış olan primler ilgililerden Kurumca faizi ile birlikte geri alınacaktır.

Buna karşın, söz konusu bankalarca ihale edilen işlerin konusunun hizmet alımı olması halinde bu işlerin 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmaması nedeniyle, bu bankalardan konusu hizmet alımı niteliğinde olan işleri üstlenen işverenlerce bu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 

İhale konusu için devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılmış olması halinde; ihale konusu işte çalışan sigortalıların ihale konusu için başlayıp bittiği süreler dışındaki prime esas kazançlarından ve ihale konusu iş haricindeki işlerde çalışan diğer sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün olacak, ancak, 1/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ihale konusu işin başlayıp bittiği tarihler arasında ihale konusu işte çalışan sigortalılardan dolayı bahse konu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 1- 6/3/2011 tarihinde başlayan ihale konusu işin 5 kişi/50 gün olarak ihaleye çıkıldığı, ihale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapıldığı ve söz konusu işyerinde 2011/Mart ayında 30 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, 

İhale konusu işte çalışan 5 sigortalının 2011/Mart ayındaki 50 günlük süre içinde hak ettikleri ücretleri ile bu süre içinde ödenen ücret dışı ödemeleri Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesiyle,

İhale konusu işte çalışan 5 sigortalının 2011/Mart ayındaki 50 günlük süre dışındaki hak ettikleri ücretleri ile bu süre içinde ödenen ücret dışı ödemeleri ve ihale konusu işte çalışmayan 25 sigortalının prime esas kazançları 05510 Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesiyle, Kurumumuza bildirilecektir.

Devamlı nitelikteki işyerlerinden yapılan ihale konusu işlerle ilgili olarak ilişkisizlik belgesinin verilmesinden önce, beş puanlık prim desteğinden yersiz yararlanılmış olup olmadığı hususu araştırılacaktır.

Yapılan araştırma sırasında, devamlı nitelikteki işyerinden dolayı ihale konusu işin başlayıp bittiği süreler zarfında çalışan sigortalılardan dolayı da beş puanlık prim desteğinden yararlanıldığının anlaşılması halinde, bu sigortalılar için 05510 Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmiş ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi işverenlerden istenilecek, verilmemesi halinde söz konusu prim belgeleri ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince re’sen düzenlenerek fark primler gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

1/3/2011 tarihinden önce, diğer destek kanunlarında öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanmakta olan işverenlerin destek kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamakta, dolayısıyla, gerek diğer destek kanunları, gerekse beş puanlık prim desteği kapsamına giren sigortalılar için işverenler tarafından yalnızca tercih ettikleri bir Kanunda öngörülen destekten yararlanabilmekte idi.

6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonucunda, 1/3/2011 tarihinden itibaren gerek diğer bir prim desteği kapsamına, gerekse beş puanlık prim desteği kapsamına giren bir sigortalı için, ilgili kanunda mükerrer yararlanılamayacağı hususunda bir düzenleme bulunmayan hallerde, aynı dönemde aynı sigortalı için iki ayrı kanunda öngörülen prim desteklerinden yararlanılması mümkün hale getirilmiştir. Bu durumda, her iki destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı öncelikle beş puanlık prim desteğinden, ardından diğer kanunda öngörülen destekten yararlanılabilecektir. 

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan bu düzenleme ile 2011/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere kapsama giren ve yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerce;

447 sayılı Kanunun geçici 7 nci, geçici 9 uncu ve geçici 10 uncu maddesinde, 

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında,

5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde, 

5225 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde,

5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,

öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından belirtilen Kanunlarda öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden ilgili kanunlarda öngörülen oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.

Buna karşın, 

5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde,

4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında, öngörülen desteklerden, 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (j) bendi ve 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında; bu Kanunda (5084/md.4 ve 4447/md.50) düzenlenen destek unsurlarından diğer ilgili mevzuat uyarınca yararlanmakta olanların aynı dönem için ve mükerrer olarak anılan Kanunlarla sağlanan destek unsurlarından ayrıca yararlanamayacakları öngörüldüğünden, aynı sigortalıdan dolayı söz konusu maddelerde öngörülen destekler ile birlikte ayrıca 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

3- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci ve Geçici 9 uncu Maddelerinde Düzenlenen Prim Desteklerinde Yapılan Değişiklikler

6111 sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanunun,

Geçici 7 nci maddesinin;

İkinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.”

Beşinci fıkrasında yer alan, “Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır.” Geçici 9 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.”

Beşinci fıkrasında yer alan, “Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak

suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır.“ hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci ve geçici 9 uncu maddelerinde yapılan bu değişiklikler sonucunda, 2011/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, aylık prim ve hizmet belgelerini geçici 7 nci madde kapsamında 14447, 84447, 64447, 44447 veya 24447 kanun numarasını ya da geçici 9 uncu madde kapsamında 05921 kanun numarasını seçmek suretiyle gönderen işverenler, kendileri tarafından ödenmesi gereken prim tutarlarını yasal süresi içinde ödemedikleri veya eksik ödedikleri takdirde, işveren hissesi sigorta prim desteğinden ilgili dönemde yararlanamayacaklardır.

Örnek 1- Yasal ödeme süresi geçmiş prim borcu bulunan (A) Limited Şirketince, 2011/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 14447 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza gönderildiği ve tahakkuk eden sigorta primlerinin de;

375,12 TL işveren tarafından ödenecek tutar,

118,54 TL İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar, olduğu varsayıldığında,

375,12 TL tutarındaki sigorta primi yasal süresi içinde ödendiği takdirde, 118,54 TL tutarındaki sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

375,12 TL tutarındaki sigorta primi yasal süresi içinde ödenmediği veya eksik ödendiği takdirde, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin ödenmeyen kısmı ile

118,54 TL tutarındaki sigorta primi, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini, geçici 7 nci madde kapsamında 14447, 84447, 64447, 44447 veya 24447 kanun numarasını ya da geçici 9 uncu madde kapsamında 05921 kanun numarasını seçmek suretiyle gönderen işverenler, kendileri tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin tamamını yasal süresi içinde ödemedikleri takdirde, ilgili dönem için söz konusu maddelerde öngörülen desteklerden yararlanamayacaklardır.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden, geçici 

7nci veya geçici 9 uncu madde kapsamına giren bir sigortalı için, işyerinin;

-Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması halinde, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden, ardından

4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci veya geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten,

-Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunması halinde ise,  yalnızca 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci veya geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten,  yararlanılabilecektir.

Örnek 2- Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan ve kısa vadeli sigorta kolu prim oranı %1 olan işyeri işverenince 25/12/2010 tarihinde işe alınan (A) sigortalısının 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamına girdiği ve söz konusu sigortalının 2011/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının;

Prim ödeme gün sayısı: 30

Prime esas kazanç tutarı: 2.000,00 TL 

Şeklinde olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı, 05921 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi ile yasal süresi içinde Kurumumuza bildirildiği takdirde, anılan sigortalıdan dolayı öncelikle beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak olan tutar hesaplanacaktır. Bu durumda,

2.000,00 * 5 / 100 = 100,00 TL beş puanlık prim desteği kapsamında Hazinece karşılanacak tutar olacaktır.

Ardından 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılacak olan tutar hesaplanacaktır. Bu hesaplama sırasında, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ve işveren hissesi kadar yararlanılacağı hususu göz önüne alınacaktır.

Dolayısıyla, bahse konu sigortalının 796,50 TL tutarındaki kazancı için 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten de ayrıca yararlanılabilecektir. 

Ancak bu durumda, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten 796,50 TL’nin işveren hissesine isabet eden % 19,5‟i üzerinden değil, beş puanlık prim desteği için yararlanılmış olan 5 puan düşülerek, 19,5 – 5 puan = %14,5‟i üzerinden yararlanılabilecektir. Bu durumda,

796,50 * 14,5 / 100 = 115,49 TL 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar olacaktır.

Sonuçta, bahse konu sigortalı için 2.000,00 * 33,5 / 100 = 670,00 TL tutarındaki toplam sigortalı ve işveren hissesi sigorta priminin;

100,00 TL tutarındaki kısmı Hazinece, 

115,49 TL tutarındaki kısmı ise İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak, 

670,00 – (100,00 + 115,49) = 454,51 TL tutarındaki kısmı ise işveren tarafından ödenecektir.

İşveren tarafından ödenecek olan 454,51 tutarındaki primin ise;

2.000,00 * 14 / 100 = 280,00 TL’si sigortalı hissesi,

454,51 – 280,00 = 174,51 TL’si ise işveren hissesi olacaktır.

Örnek 3- Yasal ödeme süresi geçmiş prim borcu bulunan ve kısa vadeli sigorta kolu prim oranı %1 olan işyeri işverenince işe alınan (B) sigortalısının 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamına girdiği ve söz konusu sigortalının ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının;

Prim ödeme gün sayısı: 30

Prime esas kazanç tutarı: 2.000,00 TL

Şeklinde olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı 14447 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi ile yasal süresi içinde Kurumumuza bildirildiği takdirde, işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim borcunun bulunması nedeniyle, söz konusu sigortalıdan dolayı yalnızca 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

Bu durumda,

796,50 * 19,5 / 100 = 155,32 TL tutarındaki işveren hissesi prim tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak,

2.000,00 * 33,5 / 100 = 670,00 670,00  –  155,32 = 514,68 TL tutarındaki prim ise işveren tarafından ödenecektir.

İşveren tarafından ödenecek olan 514,68 TL tutarındaki primin ise;

2.000,00 * 14 / 100 = 280,00 TL’si sigortalı hissesi,

514,68 TL  –  280,00 = 234,68 TL’si ise işveren hissesi olacaktır.

4- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar  

6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna geçici 10 uncu madde eklenmiştir. Bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde gerek işverenlerimizce, gerekse Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yapılacak işlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

4.1- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanma Şartları ve Süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, Sigortalı yönünden;

a)1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması, 

b)18 yaşından büyük olması,

c)İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

ç)Fiilen çalışması,

İşyeri yönünden;

Özel sektör işverenlerine ait olması,

a)Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

b)Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası

ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

c)Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,

ç)Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen şartlar 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması için gerekli genel şartlar olup, sigortalının;

a)Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ila 29 yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olup olmadığı,

b)İşe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirip bitirmediği, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki yeterlik veya mesleki ve teknik öğretim ya da İŞKUR kurs belgesinde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı, 

c)Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı, hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır.

4.1.1- Destekten yararlanılabilmesi için gerekli genel şartlar

a) Sigortalının 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan işveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekmektedir.

b) Sigortalının 18 yaşından büyük olması

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için sigortalıların 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Dolayısıyla yaşı, 18 yıl 00 ay 00 gün (dahil) ve üzerinde olan sigortalılardan dolayı maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması mümkün olacaktır.

Örnek 1- 15/3/2011 tarihinde işe alınan ve 12/1/1989 doğumlu olan sigortalının yaşı;

İşe giriş tarihi: 15.03.2011

Doğum tarihi: 12.01.1989

İşe giriş tarihi itibariyle yaşı: 03 gün 02 ay 22 yıl 

olduğundan, söz konusu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, maddede öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla 15/3/2011 tarihinden itibaren yararlanılabilecektir.

1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olan sigortalıların işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından küçük olması halinde ise, sigorta primi işveren hissesi desteğinden maddede öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla 18 yaşını doldurdukları tarihten başlanılarak yararlanılabilecektir. 

Örnek 2- 25/4/2011 tarihinde işe başlayan ve 20/2/1994 doğumlu olan sigortalının yaşı;

İşe giriş tarihi: 25.04.2011

Doğum tarihi: 20.02.1994

İşe giriş tarihi itibariyle yaşı: 05 gün 02 ay 17 yıl olduğundan,

söz konusu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten maddede öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla 20/2/2012 tarihinden itibaren yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, işe alındığı tarih itibariyle yaşı 29 yıl 00 ay 00 gün veya üzerinde olan erkek sigortalılardan dolayı 18 ila 29 yaş arasında olma şartının sağlanamamış olması nedeniyle 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile getirilen sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için; sigortalının, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması ya da işe alındığı tarihten önce veya çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesini alması/mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi veya işe alındığı tarihten önce Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması ve sahip olduğu öğrenim veya kurs belgelerinde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmış ve/veya çalışıyor olması gerekmektedir.

c) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması

1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde, gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

Örnek 3- (D) Limited Şirketinin 17/3/2011 tarihinde işe almış olduğu (A) ve (B) sigortalılarından;

- (A) sigortalısının en son 2010/Mayıs ayına ilişkin, - (B) sigortalısının ise en son 2010/Aralık ayına ilişkin, aylık prim ve hizmet belgesi ile Kurumumuza bildirilmiş olduğu varsayıldığında, (A) sigortalısından dolayı, maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması mümkün olacak, buna karşın (B) sigortalısından dolayı, işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olması nedeniyle bahse konu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Yine, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sona ermeden veya sona erdikten sonra hizmet akdine istinaden çalışmaya başlayan sigortalıların, işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması halinde, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.

Örnek 4- Şirket ortaklığı 20/1/2011 tarihinde sona eren (A) gerçek kişisinin 27/4/2011 tarihinde (B) Anonim Şirketinde hizmet akdine istinaden çalışmaya başladığı varsayıldığında, anılan sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen diğer şartlar ile birlikte işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması kaydıyla işe alındığı tarihten önceki altı aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı olduğu üzerinde durulmaksızın söz konusu destekten yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, sigortalıların; 

Aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görmesi nedeniyle 7 veya 42 nolu belge türü seçilmek suretiyle

Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulması nedeniyle ya da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılması ve aylık prime esas kazanç tutarının 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmaması nedeniyle 22 veya 43 nolu belge türü seçilmek suretiyle 

Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olması nedeniyle 25 veya 44 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kurumumuza bildirilmiş olması

halinde, bu süreler işe giriş tarihinden önceki altı aylık süre içinde Kurumumuza bildirilmiş süreler içinde dikkate alınmayacaktır.

ç) Sigortalının fiilen çalışması

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları süreler zarfındaki hak ettikleri ücretlerinden dolayı yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu uyarınca hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izinli olunan süreler gibi sigortalılara fiilen çalışılmış gibi ücreti ödenen süreler zarfında hak kazanılan ücretlerden dolayı da, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Buna karşın, 4857 sayılı Kanunda çalışmış süreler gibi değerlendirilerek ücreti ödenen süreler haricindeki fiilen çalışılmayan (örneğin sigortalıların istirahatlı oldukları) sürelere ilişkin işverenlerce ücret ödenmesi halinde bu ücretlerden dolayı anılan maddede öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek 5- 4447 sayılı Kanunda aranılan şartları haiz olan (A) sigortalısının, 2011/Nisan ayında 20 gün fiilen çalıştığı, 10 gün de yıllık ücretli izinli olduğu, söz konusu aydaki çalışmasından dolayı bir aylık çalışma karşılığı 1.300,00 TL brüt ücrete hak kazandığı varsayıldığında, söz konusu sigortalının hak kazandığı 1.300,00 TL tutarındaki kazancından dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

d) İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. Destekten yararlanılamayacak işyerleri ise anılan maddenin yedinci fıkrasında açıklanmıştır. Buna göre,

1) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, 

2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, anılan maddede öngörülen destekten, mahiyet kodu 1 veya 3 olarak tescil edilmiş ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu 2 veya 4 olarak tescil edilmiş işyeri işverenlerince yararlanılamayacağı gibi, ihale konusu iş üstlenen işyeri işverenlerince de yararlanılamayacaktır.

e) Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten, maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık döneme ilişkin Kurumumuza verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Örnek 7- 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre sigortalılar yönünden aranılan şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (A) Limited Şirketine ait kırtasiye malzemeleri satışı faaliyet konulu işyerinde 20/3/2011 tarihinde işe alındığı ve bahse konu işyerinin son altı aylık döneminde,

2011/Şubat ayında: 6

2011/Ocak ayında: 3

2010/Aralık ayında: 3

2010/Kasım ayında: 5

2010/Ekim ayında: 5

2010/Eylül ayında: 6

sigortalı çalıştırılmış olduğu varsayıldığında,

Baz alınan aylardaki toplam sigortalı sayısı: 6 + 3 + 3 + 5 + 5 + 6 = 28 Ortalama sigortalı sayısı: 28 / 6 = 4,6 = 5 olacaktır.

Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten 6 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir. 

Dolayısıyla, maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalılar, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasalar dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

Örnek 8- 7 nolu örnekteki işyerinde, 20/3/2011 tarihi itibariyle işe alınan (B) sigortalısı ile birlikte çalışan toplam sigortalı sayısının;

2011/Mart ayında 5 sigortalı

2011/Nisan ayında 6 sigortalı

2011/Haziran ayında 4 sigortalı

2011/Temmuz ayında 7 sigortalı 

olduğu varsayıldığında, anılan sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten ortalama sigortalı sayısının aşıldığı 2011/Nisan ve 2011/Temmuz ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı yararlanılabilecektir.

Bu bağlamda, yeni işe alınan ve maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olup olmadıkları hususu her bir ayda iĢe alınan sigortalılar için ayrı ayrı belirlenecektir. 

Örnek 9- (A) Anonim Şirketince, 2011/Nisan ayında kapsama giren (A) sigortalısının, 2011/Mayıs ayında ise kapsama giren (B) ve (C) sigortalılarının işe alındığı ve söz konusu işyerinde çalışan sigortalı sayısının,

2011/Nisan ayında işe alınan

2011/Mayıs ayında işe alınan (A) sigortalısı için:

(B) ve (C) sigortalısı için:  

2011/Mart ayında: 1

2011/Nisan ayında: 2

2011/Şubat ayında: 2

2011/Mart ayında: 1

2011/Ocak ayında: 1

2011/Şubat ayında: 2 

2010/Aralık ayında: 2

2011/Ocak ayında: 1

2010/Kasım ayında: 1

2010/Aralık ayında: 2

2010/Ekim ayında: 1

2010/Kasım ayında: 1 olduğu varsayıldığında, 2011/Nisan ayında işe alınan (A) sigortalısı için dikkate alınacak ortalama sigortalı sayısı; 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 = 8

8/6 = 1,33 = 1

2011/Mayıs ayında işe alınan (B) ve (C) sigortalısı için dikkate alınacak ortalama sigortalı sayısı; 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 = 9

9/6 = 1,5 = 2

olacaktır. Dolayısıyla, söz konusu destekten (A) sigortalısından dolayı bir sigortalıya ilave olarak çalıştırılması halinde, (B) ve (C) sigortalılarından dolayı ise iki sigortalıya ilave olarak çalıştırılmaları halinde yararlanılabilecektir.

Örnek 10- 9 nolu örnekteki işyerinde;

2011/Nisan ayında: (A) ve (D) sigortalılarının                                          

2011/Mayıs ayında: (A), (B) ve (C) sigortalılarının                                                                     

2011/Haziran ayında: (A), (B), (C) ve (E) sigortalılarının 

2011/Temmuz ayında: (A), (C) ve (E) sigortalılarının

2011/Ağustos ayında: (A) ve (C) sigortalılarının çalıştırıldığı varsayıldığında, 

2011/Nisan ayında, yalnızca (A) sigortalısından dolayı,

2011/Mayıs ayında, (A) sigortalısının yanı sıra (B) ve (C) sigortalılarından yalnızca birinden dolayı,                                         

2011/Haziran ayında, (A), (B) ve (C) sigortalılarından dolayı 

2011/Temmuz ayında, (A) ve (C) sigortalılarından dolayı, 2011/Ağustos ayında, yalnızca (A) sigortalısından dolayı, yararlanılabilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan bazı aylarda sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. 

Örnek 11- 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde aranılan şartlara sahip bir sigortalının 12/4/2011 tarihinde işe alındığı ve bahse konu işyerinde çalışan sigortalı sayısının,

2011/Mart ayında: Bildirim yapılmamış,

2011/Şubat ayında: 6

2011/Ocak ayında: 5

2010/Aralık ayında: 3

2010/Kasım ayında: 3

2010/Ekim ayında: Bildirim yapılmamış

şeklinde olduğu varsayıldığında, ortalama sigortalı sayısı, 6 + 5 + 3 + 3 = 17

17 / 4 = 4,25 = 4 olacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerek işyerinin yeni tescil edilmiş olması, gerekse sigortalı çalıştırmaya ara verilmiş olması nedeniyle geriye doğru altı aylık süre içinde sigortalı bildiriminde bulunulmamış olması halinde, sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadıklarına bakılamayacağından, kapsama giren sigortalıların tamamından dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecektir.

Örnek 12- 5510 sayılı Kanun kapsamına 13/4/2010 tarihinde alınmış olan bir işyerinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde aranılan diğer şartlara sahip (A) sigortalısının 28/4/2011 tarihinde işe alınmış olduğu varsayıldığında, bahse konu işyerinde 2011/Nisan ayı içinde işe alınanlar için, 2011/Mart ve öncesinde sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle ortalama sigortalı sayısından söz edilemeyeceğinden, söz konusu destekten yararlanılıp yararlanılmayacağının tespitinde 2011/Nisan ayında işe alınan sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınıp alınmadığına bakılmayacaktır.

Gerek ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespiti sırasında, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde 0 gün ve 0 kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir. 

Örnek 13- Ortalama sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacak olan 2011/Ocak ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarının;

(A)sigortalısı 20 gün, 1.000,00 TL

(B)sigortalısı 25 gün, 1.200,00 TL

(C)sigortalısı 0 gün, 0,00 TL

(D)sigortalısı 10 gün, 300,00 TL (SGDP’ne tabi çalışan) 

olduğu varsayıldığında, 2011/Ocak ayında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının 4 olduğu kabul edilecektir. 

Yine, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir. 

Örnek 14- (A) Limited Şirketinin ortalama sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacak aylardan olan 2011/Şubat ayında, 1 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “asıl nitelikteki” aylık prim ve hizmet belgesi ile 8 sigortalı, 1 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “ek nitelikteki” aylık prim ve hizmet belgesi ile 3 sigortalı, 1 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile 2 sigortalı, 2 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenen “asıl nitelikteki” aylık prim ve hizmet belgesi ile 3 sigortalı bildiriminde bulunulmuş olduğu varsayıldığında, bu işyerinde 2011/Şubat ayında çalıştırılmış olan sigortalı sayısı 8 + 3 – 2 + 3 = 12 olarak kabul edilecektir. 

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık döneme ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer alacağından, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Örnek 15- 2011/Ocak ayında Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin

Sigortalı Prim   Gün Sayısı İşe Giriş Tarihi İşten Ayrılış Tarihi 

(A)Sigortalısı     10            21/1/2011  

(B)Sigortalısı      1             31/1/2011

(C)Sigortalısı      2            2/1/2011 şeklinde olduğu varsayıldığında, 2011/Ocak ayında çalışan sigortalı sayısı 3 olarak kabul edilecektir.

f) İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Dolayısıyla, aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde işlem gören birden fazla işyeri bulunan işverenlerce, söz konusu destekten, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı yararlanılabilecek, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işyerlerinden dolayı bahse konu borçlar ödenmediği sürece yararlanılamayacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, gerek on-line tahsilata geçilmeden önce meydana gelen hatalı kayıtlar dolayısıyla, gerekse TL’den YTL’ye geçiş sürecinde yapılan yuvarlamalar dolayısıyla her bir alacak türü yönünden ayrı ayrı olmak üzere 15,00 TL ye kadar olan alacak asılları sorgulama sırasında dikkate alınmamaktadır. 

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma 06111 kanun numarasını seçmek suretiyle göndermeleri gerekmektedir. 

Aylık prim ve hizmet belgelerinin 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilmesi sırasında, Kurum veri tabanından ilgili işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve yalnızca yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan işyerleri için 06111 kanun numarasının seçilmesine izin verilecektir.

Bununla birlikte, cari aylara ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi izleyen 15 inci günün sonuna kadar katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle tahsil edilen primler her ne kadar Kuruma on-line olarak aktarılsa da, söz konusu primlerin off-line olarak müfredat kartlarına aktarılması nedeniyle, bir sonraki aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmesi gereken süre içinde bir önceki aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden ve katma değer vergisi iade alacağından mahsup edilmek suretiyle tahsil edilen paraların aktarım işlemleri tamamlanamamaktadır. Bu nedenle, aylık prim ve hizmet belgelerinin 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi sırasında, bir önceki aya ilişkin primlerin ödenip ödenmediği sorgulanamamaktadır.

Bu bağlamda, önceki aylardan kaynaklanan prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerin bir önceki aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan prim borçlarını ödememiş olmaları halinde, e-Sigorta kanalıyla aylık prim ve hizmet belgelerinin 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilmesine sistem tarafından izin verilse de, yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarının bulunması nedeniyle, söz konusu borçlarını ödemeden 06111 kanun numarasını seçmemeleri gerekmektedir.

Öte yandan, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen başka borçlarının bulunmaması kaydıyla söz konusu destekten yararlanabileceklerdir.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmak amacıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini 06111 kanun numarasını seçmek suretiyle göndermek isteyen işverenlerin, 6111 sayılı Kanuna istinaden yeniden yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçları varsa, bu borçlar sorgulama sırasında dikkate alınmayacaktır.

Aylık prim ve hizmet belgelerini 06111 kanun numarasını seçerek göndermek isteyen işverenlerin borçları, 6111 sayılı Kanuna istinaden yeniden yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ise, bilgisayar programlarınca yapılacak olan sorgulama sırasında, bu işverenlerin yalnızca yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen dönemlere ilişkin muaccel borçlarının olup olmadığına bakılacaktır.

Bu bakımdan, borçları yeniden yapılandırılmış veya tecil ve taksitlendirilmiş işverenlerden, yeniden yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaşmaları bozulması gerektiği halde bozulmamış olanlarının ödeme planları, en geç bozma koşulunun oluştuğu tarihten itibaren bir ay içinde bozulacaktır.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması sırasında, işverenlerin, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının kesinleşmemiş olması halinde, bu borçlar kesinleşinceye kadar yasal ödeme süresi geçmiş borç kapsamında değerlendirilmeyecektir.

g) Aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumumuza yasal süresi içinde gönderilmesi

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin, „Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme şekli ve süresi başlıklı‟ bölümünde,

Toplu iş sözleşmeleri uyarınca geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalılar ile özel sektöre ait işyerlerinde sendikalara üye olmamaları sebebiyle toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan sigortalılara, geriye dönük ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, alınan karar tarihini,

-Ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olan personele ödenen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının tarihini,

-Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra istirahatlı bulunulan süre için işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin istirahat süresinin sona erdiği tarihi,

-4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararların tebliğinden sonra, on iş günü içinde sigortalı, işe başlamak üzere işverene başvurduğu takdirde, iş mahkemeleri veya özel hakemlerce verilen karar uyarınca ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin kesinleşen mahkeme kararının sigortalıya tebliğ edildiği tarihi izleyen onuncu iş gününü,

-İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı personele ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin kesinleşen mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılara enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi,

-Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin (ücret dışındaki bu ödemeler hizmet akdinin devam ettiği en son ayın kazancına dahil edilecektir) belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini,  takip eden ayın/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23 üne, resmi nitelikte olması halinde ise 7 sine kadar, Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edileceği öngörülmüştür.

Buna göre, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerince, kapsama giren sigortalılara ilişkin olarak yukarıda maddeler halinde sayılan nedenlerden dolayı düzenlenecek asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle yukarıda belirtilen tarihleri izleyen ayın 23 üne kadar Kurumumuza gönderilmesi halinde 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecektir.

Örnek 16- Kapsama giren (A) sigortalısına ilişkin 2011/Mart ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle;

Prim Ödeme Gün Sayısı: 30 gün

Prime Esas Kazanç Tutarı: 1.000,00 TL

olarak yasal süresi içinde Kurumumuza gönderildiği, daha sonra 17/10/2011 tarihinde yapılan toplu iş sözleşmesine istinaden anılan sigortalıya brüt 300,00 TL tutarında ücret farkı ödenmesine karar verildiği varsayıldığında, söz konusu destekten prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlardan dolayı yararlanılması mümkün olduğundan, adı geçen sigortalıya ödenmesine karar verilen brüt 300,00 TL tutarındaki ücret farkı 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi ile yasal süresi içinde Kurumumuza bildirildiği takdirde anılan maddede öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu haller dolayısıyla 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınması sırasında, işverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olup olmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgesinin verildiği tarih itibariyle sorgulanmaktadır

Bu bağlamda, aslı herhangi bir kanun numarası seçilmek suretiyle Kurumumuza gönderilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilgili olarak yukarıda sayılan haller dolayısıyla ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlendiği durumlarda, ek belgenin de yine aynı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin işleme alınması sırasında işverenin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, belge her ne kadar aynı kanun numarası seçilmek suretiyle işleme alınsa da, yasal ödeme süresi geçmiş borçlardan dolayı sistem tarafından herhangi bir destek tahakkuku oluşturulmayacaktır.

ğ) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

06111 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmın beş puanlık bölümünün Hazinece, kalan bölümünün İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için, aynı aya ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin tamamının yasal süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir.

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken kısma, gerekse Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması gereken kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı işverenden tahsil edilecektir.

Örnek 17- 2011/Nisan ayına ilişkin 06111 ve 05510 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş ve yasal süresi içinde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden tutarın; 

Hazine hissesi: 500,00 TL

İşsizlik Sigortası Fonu hissesi: 1.800.00 TL

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar: 2.250,00 TL 

şeklinde olduğu varsayıldığında, işveren tarafından ödenmesi gereken 2.250,00 TL tutarındaki sigorta primi 31/5/2011 tarihine kadar ödendiği takdirde, 500,00 TL tutarındaki sigorta primi Hazine tarafından, 1.800,00 TL tutarındaki sigorta primi ise İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek 18- 17 nolu örnekteki işveren tarafından ödenmesi gereken 2.250,00 TL tutarındaki sigorta priminin yasal süresi içinde ödenmediği varsayıldığında,  

500,00 + 1.800,00 + 2.250,00 TL = 4.550,00 TL tutarındaki sigorta primi, tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işveren tarafından ödenecektir.

4.1.2- Destekten yararlanma süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye ĠĢ Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine, Türkiye ĠĢ Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre belirlenmektedir.

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

a.1) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, kırksekiz ay süreyle,

a.2) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ve ayrıca Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, ellidört ay süreyle,

a.3) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, otuzaltı ay süreyle,

a.4) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, kırkiki ay süreyle, 

a.5) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz de olmayanlardan dolayı, yirmidört ay süreyle,

a.6) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, otuz ay süreyle, yararlanılabilecektir.

b) 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

b.1) Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, yirmidört ay süreyle,

b.2) Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren, mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, otuz ay süreyle,

b.3) Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı altı ay süreyle, yararlanılabilecektir.

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler yönünden

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınan ve işe alındığı tarih itibariyle mesleki yeterlik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmemiş olan ancak bu şekilde işe alındıktan sonra çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren sigortalılardan dolayı oniki ay süreyle yararlanılabilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesini alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler yönünden söz konusu destekten yararlanılabilmesi için erkek sigortalının işe alındığı tarihte 29 yaşından büyük olup olmadığı üzerinde durulmayacaktır.

Yine, söz konusu destekten yararlanılabilmesi için sigortalıların 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olmaları gerektiğinden, 1/3/2011 tarihinden önce işe alınmış olan sigortalılar mesleki yeterlik belgesini veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında almış/bitirmiş olsalar dahi, bahse konu sigortalılardan dolayı, söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 1- 24/7/2009 tarihinde özel nitelikte bir işyerine “döküm teknisyeni” olarak işe alınmış olan (A) sigortalısının, çalışmakta iken mesleki ve teknik eğitim veren yüksek öğretimden 25/8/2011 tarihinde “döküm teknikeri” olarak mezun olduğu varsayıldığında, anılan sigortalının 1/3/2011 tarihinden önce işe alınmış olması nedeniyle, söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu mezuniyetinden bahisle sigorta prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birimci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alanlar ile mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenlerden dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, söz konusu sigortalıların bu belgelerde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda çalıştırılmaları gerekmektedir. 

Örnek 2- 17/4/2011 tarihinde özel nitelikte bir işyerine “bayan kuaförü” olarak işe alınan (A) sigortalısının çalışmakta iken mesleki ve teknik eğitim veren bir orta öğretim okulundan 18/6/2011 tarihinde “bayan kuaförü ” olarak mezun olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalıdan dolayı eğitim gördüğü mesleğinde çalıştırılması nedeniyle anılan maddede öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

Çalışmakta iken, farklı bir meslekle ilgili mesleki yeterlilik belgesi alan veya farklı bir meslekle ilgili mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren bir sigortalının, işyerinde mesleği ile ilgili alanda çalıştırılmaması halinde, her ne kadar söz konusu belgesini çalışırken almış olsa da, mesleği ile ilgili alanda çalıştırılmaması nedeniyle, bahse konu sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek 3- 14/3/2011 tarihinde özel nitelikteki bir işyerine “şoför” olarak işe alınan

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizlerden olmayan 35 yaşındaki erkek sigortalının çalışmakta iken mesleki ve teknik eğitim veren bir yüksek öğretim okulundan 25/7/2011 tarihinde “elektrik teknisyeni” olarak mezun olduğu, ancak söz konusu işyerinde “şoför” olarak çalıştırılmaya devam edildiği varsayıldığında, anılan sigortalıdan dolayı eğitim gördüğü mesleğinde çalıştırılmaması nedeniyle bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Buna karşın, çalışmakta iken yaptığı işten farklı bir meslekle ilgili mesleki yeterlilik belgesi alan veya farklı bir meslekle ilgili mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren bir sigortalının, aynı işyerinde mesleği ile ilgili işte çalıştırılmaya başlanılması halinde söz konusu destekten yararlanılması mümkün olabilecektir.

Örnek 4- 10/5/2011 tarihinde özel nitelikteki bir işyerine “santral operatörü” olarak işe alınan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizlerden olmayan 32 yaşındaki erkek sigortalının çalışmakta iken mesleki ve teknik eğitim veren yüksek öğretimden 17/8/2012 tarihinde “muhasebe meslek elemanı” olarak mezun olduğu ve 24/10/2012 tarihinden itibaren aynı işyerinde “ön muhasebeci” olarak çalıştırılmaya başlanıldığı varsayıldığında, söz konusu sigortalıdan dolayı 24/10/2012 tarihinden itibaren sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, belge veya öğrenim durumu haricindeki diğer şartları sağlamış olması nedeniyle yararlanılmakta olan sigortalının, 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında olmak kaydıyla çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi durumunda, belge veya öğrenim durumu ile ilgili şartın çalışmakta iken sağlanmış olması nedeniyle söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu destekten mevcut yararlanma süresine ilave olarak oniki ay süreyle daha yararlanılabilecektir. Örnek 5- 27/4/2011 tarihinde özel nitelikteki bir işyerine “matbaa işçisi” olarak işe alınan 26 yaşındaki (B) sigortalısından dolayı 18-29 yaş aralığında olması ve gerekli diğer şartları sağlaması nedeniyle geçici 10 uncu maddede öngörülen destekten 24 ay süreyle yararlanmaya hak kazanılmış iken, söz konusu sigortalının çalışmakta iken 15/6/2012 tarihinde mesleki ve teknik eğitim veren yükseköğretim okulundan “matbaacılık teknikeri” olarak mezun olduğu varsayıldığında, anılan sigortalıdan dolayı sigorta prim desteğinden 12 ay süreyle daha yararlanılabilecektir. Bu durumda söz konusu sigortalıdan dolayı destekten yararlanma süresi 27/4/2011 tarihinde başlayıp 26/4/2014 tarihinde sona erecektir.

Örnek 6- 5 nolu örnekteki sigortalının, mesleki ve teknik eğitim veren yükseköğretim okulundan geçici 10 uncu maddede öngörülen destekten 24 ay süreyle yararlanıldıktan sonra, 23/8/2014 tarihinde mezun olduğu varsayıldığında, söz konusu destekten anılan sigortalıdan dolayı 23/8/2014 ila 22/8/2015 tarihleri arasında 12 ay süreyle yararlanılabilecektir.

4.1.3- İşe girdiği tarih itibariyle veya çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi sahibi olanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler ile Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için ortak hükümler

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destek uygulamasından mesleki yeterlilik belgesine bağlı bir yararlanma olması için mesleki yeterlilik belgesinin Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış olması gerekmektedir.

a) 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre, mesleki

yeterlilik belgesi sahibi olanlar ile mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi    ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, söz konusu sigortalıların bu belgelerde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalıştırılmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla, mesleki yeterlilik sahibi olan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olan sigortalıların belgelerindeki meslek veya alanlarda değil de başka bir meslek veya alanda çalıştırılmak üzere işe alınmaları veya meslekleri ile ilgili alanlarda işe alınmalarına rağmen sonradan başka bir meslek veya alanda çalıştırılmaları halinde, bu sigortalılar, mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmemiş olan sigortalılar gibi değerlendirileceklerdir.

Örnek 1- Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olan (D) sigortalısının, anılan Kurumca düzenlenen “güvenlik görevlisi” iş gücü yetiştirme kursunu bitirmesine rağmen, 22/4/2011 tarihinde ve 25 yaşında özel nitelikteki bir işyerine “satış elemanı” olarak işe başladığı varsayıldığında, anılan sigortalıdan dolayı söz konusu destekten, 42 ay süre ile değil, 22/4/2011 ila 21/10/2013 tarihleri arasında (24 + 6 = 30 ay süreyle) yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olan sigortalıları meslekleri ile ilgili alanlarda değil de başka bir meslek alanında çalıştırmak üzere işe alan işverenler, bu sigortalıları sonradan meslekleri ile ilgili alanda çalıştırmaya başlamaları halinde, sigorta primi işveren hissesi desteğinden; 

a.1) İşe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden, yaş şartının sağlanmış olması nedeniyle sigorta prim desteğinden yararlanılabilecek olan 24 aylık (aynı zamanda Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 30 aylık) süreye ilave olarak,

-Mesleki yeterlik belgesi sahibi ise yirmidört ay süreyle,

-Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye ĠĢ

Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise oniki ay süreyle,

a.2) 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden,  

-Mesleki yeterlilik belgesi sahibi ya da mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise sadece yirmidört ay (aynı zamanda Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 30 ay) süreyle, yararlanılabilecektir.

Destekten yararlanma süresi, her halükarda, işe giriş tarihinden itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen süreleri aşamayacaktır.

Örnek 2- 1 nolu örnekteki sigortalının aynı işyerinde hizmet akdi devam etmekte iken 15/12/2012 tarihinde “güvenlik görevlisi” olarak çalıştırılmaya başlanıldığı varsayıldığında, söz konusu destekten, sigortalının işe alındığı 22/4/2011 tarihinden başlamak üzere azami 42 ay süreyle (21/10/2014 tarihine kadar) yararlanılabilecektir.

Örnek 3- 1 nolu örnekteki sigortalının aynı işyerinde hizmet akdi devam etmekte iken 17/3/2014 tarihinde “güvenlik görevlisi” olarak çalıştırılmaya başlanıldığı varsayıldığında, bu durumda söz konusu destekten 17/3/2014 ila 21/10/2014 tarihleri arasında yararlanılabilecektir.

4.1.4- Destekten yararlanma süresi ile ilgili ortak hükümler

a) 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bahse konu destekten her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir.

Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılmış olan bir sigortalının destekten yararlanma süresini tamamladıktan sonra veya destekten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan işe girdiği işyeri işverenince 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

Örnek 1- (A) sigortalısının mesleki ve teknik eğitim veren bir liseden “motor teknisyeni” olarak mezun olduğu, özel nitelikteki bir işyerine “makine teknisyeni” olarak 25/4/2011 tarihinde işe başladığı ve anılan sigortalıdan dolayı işten ayrıldığı 17/8/2011 tarihine kadar 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanıldığı varsayıldığında, söz konusu sigortalı daha sonra aynı veya farklı bir işyerinde yeniden çalışmaya başlasa dahi, anılan sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.  

Buna karşın, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkranın (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalıların, destek süreleri tamamlanmadan işsiz kalmaları halinde, yeni bir mesleki yeterlilik belgesini veya teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu işsiz oldukları bu süre içinde temin etmeleri ve aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları durumunda, bu sigortalılardan dolayı destekten yeniden yararlanılabilecektir. Ancak, bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülecek ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamayacaktır. 

Örnek 2- Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu da bitirmemiş olan 20 yaşındaki erkek sigortalının, (A) Limited Şirketine 15/4/2011 tarihinde işe alındığı ve söz konusu sigortalıdan dolayı 17/8/2011 tarihine kadar 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanıldıktan sonra sigortalının işten ayrıldığı, ancak anılan sigortalının işten ayrıldıktan sonra Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olduğu ve bahse konu Kurumca düzenlenen “halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı” iş gücü yetiştirme kursunu bitirdikten sonra (B) Anonim Şirketine ait işyerine, halkla ilişkiler uzmanı olarak 23/5/2013 tarihinde yeniden başladığı varsayıldığında, (B) Anonim Şirketince, söz konusu sigortalıdan dolayı, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılacak olan 36 + 6 aylık süreden 15/4/2011 ila 17/8/2011 tarihleri arasında yararlanılmış olan 4 ay, 3 günlük süre düşülecektir. Bu durumda bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten 23/5/2013 tarihinden 19/7/2016 tarihine kadar yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, aynı sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yeniden yararlanılabilmesi için başlıca;

-Sigortalının işsiz kaldığı süre içinde mesleki yeterlilik belgesini alması veya teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmesi,

-31/12/2015 tarihine kadar destekten yararlanılmış olan işyerinde veya başka bir işyerinde yeniden işe alınması,

-İkinci defa işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

-İkinci defa işe girdiği tarihteki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen durum haricinde, kapsama giren bir sigortalının, destekten yararlanma süresi içinde aynı işverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde/ Sosyal Güvenlik Merkezinde tescilli başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması halinde dahi, yeni işyerine başladığı tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olması nedeniyle, söz konusu destekten kalan süre içinde yeniden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

b) Kapsama giren sigortalılardan dolayı destekten yararlanma süresi içinde;

-İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunduğu veya aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verildiği aylardan dolayı,

-Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmadığı aylardan dolayı, yararlanılması mümkün bulunmadığı gibi, destekten yararlanılamamış olan bu süreler

için yararlanma süresinin ötelenmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.

Örnek 3- Özel nitelikteki bir işyerinde, 2 sigortalıya ilave olarak işe alınan (D) sigortalısından dolayı 10/5/2011 ila 9/11/2014 tarihleri arasında sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabileceği, ancak işveren tarafından (D) sigortalısı ile birlikte,

2011/Mayıs ila 2013/Temmuz aylarında 3 sigortalı,

2013/Ağustos ila 2014/Şubat aylarında 2 sigortalı, 2014/Mart ila 2014/Kasım aylarında 4 sigortalı,

çalıştırıldığı varsayıldığında, anılan sigortalının 2011/Mayıs ila 2013/Temmuz aylarında ve 2014/Mart ila 2014/Kasım aylarında 2 sigortalıya ilave olarak çalıştırılması nedeniyle söz konusu destekten yararlanılabilecek, buna karşın 2013/Ağustos ila 2014/Şubat aylarında 2 sigortalıya ilave olarak çalıştırılmaması nedeniyle söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır. Dolayısıyla, (D) sigortalısından dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi 9/11/2014 tarihinde sona ereceğinden, 2013/Ağustos ila 2014/Şubat aylarında destekten yararlanılamamış olan süreler 9/11/2014 tarihinden sonra kullanılamayacaktır.

c) Yine kapsama giren ancak işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından küçük olması nedeniyle söz konusu destekten 18 yaşına girdikleri tarihten önce yararlanılamamış olan sigortalılar için, işe alındıkları tarih ile 18 yaşını doldurdukları tarih arasında geçen süre destekten yararlanma süresine ilave edilmeyecektir.

Öte yandan, sigortalının işe girdiği tarih itibariyle 18 yaşından küçük olması halinde,  söz konusu destekten 18 yaşından gün alındığı tarihten itibaren yararlanılabileceğinden, işverenlerce yapılacak olan veri girişlerinin ardından teşvikten yararlanılacak olan dönemler sistem üzerinde gösterilecektir. 

Örnek 4- 25/4/2011 tarihinde işe başlayan ve 20/2/1994 doğumlu olan sigortalının işe giriş tarihi itibariyle yaşı, 05 gün 02 ay 17 yıl olduğundan, söz konusu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten maddede öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla 20/2/2012 tarihinden itibaren yararlanılabilecektir. Bahse konu sigortalının mesleki yeterlik belgesi sahibi olmadığı ve mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını da bitirmemiş olduğu varsayıldığında, sistem üzerinde gerekli tanımlamanın yapılmasının ardından teşvikten yararlanılacak olan süre 2012/2 ila 2013/4 olarak işverenlere gösterilecektir. Ancak bu durumda, 2013/4 üncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 

- 20 gün üzerinden 06111 kanun numarası seçilerek 10 gün üzerinden 05510 sayılı kanun numarası seçilerek tanzim edilmesi gerekmektedir.

4.2- Sigorta Primlerinin Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Kısımlarının Hesaplanması

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

Bu bağlamda, kapsama giren sigortalılardan dolayı anılan maddede öngörülen destekten yararlanılması sırasında, bu sigortalıların kazançlarının prime esas kazanç alt sınırını aşıp aşmadığı üzerinde durulmayacaktır.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden,  4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren bir sigortalı için öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden, ardından 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılacaktır. Ancak, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması sırasında, 5510 sayılı Kanunda öngörülen destekten yararlanılmış olan 5 puanlık kısım düşülerek, kalan işveren hissesi üzerinden tahakkuk eden primlerden dolayı yararlanılacaktır.

Örnek 1- Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı %3 olan bir işyerinde 1/3/2011 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;

Prim ödeme gün sayısının: 30

Prime esas kazanç tutarının ise: 1.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için; 1.000,00 * 5 / 100 = 50,00 TL beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak tutar olacaktır. Bu durumda, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten 1.000,00 TL’nin işveren hissesine isabet eden %21,5‟i üzerinden değil, beş puanlık prim desteği için yararlanılmış olan 5 puan düşülerek, 21,5 – 5 = % 16,5‟i üzerinden yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılacak tutar;   

1.000,00 * 16,5 / 100 = 165,00 TL olarak hesap edilecektir. Sonuçta, bahse konu sigortalı için tahakkuk eden;

1.000,00 * 35,5 / 100 = 355,00 TL tutarındaki sigorta priminin; 50,00 TL tutarındaki kısmı Hazinece, 165,00 TL tutarındaki kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak, 

355,00 – (50,00 + 165,00) = 140,00 TL tutarındaki kısmı ise (sigortalı hissesi) işveren tarafından ödenecektir.

Örnek 2- Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı %2 olan bir işyerinde kapsama giren beş sigortalı için 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde;

Prim ödeme gün sayısı toplamının: 140

Prime esas kazanç tutarı toplamının ise: 8.879,50 TL olduğu varsayıldığında, 

8.879,50 * 5 / 100 = 443,98 TL, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak tutar,

8.879,50 * 15,5 / 100 = 1.376,32 TL 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesinden yararlanılacak tutar,

8.879,50 * 14 / 100 = 1.243,13 TL sigortalı hissesi olup işveren tarafından ödenecek tutar, olacaktır.

4.3- Destek Kapsamına Girmeyen Sigortalılar

Söz konusu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrenciler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmaz.

Dolayısıyla, 06111 kanun numarası, özel nitelikteki işyeri işverenlerince, 2-7- 12-1419-20-21-22-23-25-28-41-42-43-44-90-91-92 no.lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için seçilemeyecektir.

4.4- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanabilmek için, 

-Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısının üzerinde olması, gerekmektedir.

Dolayısıyla, asıl işverenin söz konusu destekten yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet belgesini 06111 kanun numarasını seçerek Kuruma gönderebilmesi için, gerek kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan, gerekse kendisinden iş alan alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Buna karşın, alt işverenler yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin borçlardan sorumlu tutulabileceğinden, asıl işverenin veya diğer bir alt işverenin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmasına rağmen, kendi alt işverenliğinden kaynaklanan muaccel borçlarının bulunmaması halinde söz konusu destekten yararlanabilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık sürede gerek asıl işveren tarafından gerekse alt işverenlerce çalıştırılan sigortalıların ortalaması dikkate alınacak olup, ortalama sigortalı sayısı;

Kapsama giren sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık süre içinde asıl işveren ve alt işverenleri tarafından Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık süre içinde Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek 1- Kapsama giren (E) sigortalısının 25/4/2011 tarihinde işe alındığı ve söz konusu işyerinde (A) Limited Şirketi ile (A) ve (B) alt işvereni tarafından, 2010/Ekim, Kasım, Aralık, 2011/Ocak, Şubat, Mart aylarında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının ve aynı dönemlere ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısının aşağıda belirtildiği

şekilde olduğu varsayıldığında, 

Kuruma bildirim yapılmış Aylık prim ve hizmet sigortalı sayısı belgesi verilmiş ay sayısı

(A)Asıl İşveren: 38       6

(B)Alt İşvereni: 16       5

(C)Alt İşvereni: 25       2

Toplam:  79

Söz konusu sigortalı 79 / 6 = 13 sigortalıya ilave olarak çalıştırıldığı takdirde bahse konu destekten yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce aylık prim ve hizmet belgelerinin 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesine rağmen, asıl işveren veya alt işverenlerden biri tarafından kendilerince ödenmesi gereken sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmemesi halinde, sigorta primlerini süresi içinde ödeyen asıl işveren veya alt işveren ilgili ayda söz konusu destekten yararlanacak, buna karşın primlerini süresi içinde ödemeyen asıl işveren veya alt işveren ise yararlanamayacaktır.

4.5- Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında, 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediği tespit edilen işverenler hakkında, bahse konu sigorta prim desteğinin bir yıl süreyle uygulanmayacağı öngörülmüştür.

Buna göre, çalıştırılan sigortalıların Kuruma bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren, bir yıl süreyle 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılamayacaktır. 

Örnek 1- 17/4/2011 tarihinde çalışmaya başlayan (A) sigortalısına ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Kurumumuzun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca 20/5/2011 tarihinde yapılan denetim sonucunda tespit edildiği varsayıldığında, söz konusu işyerinde 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden 1/6/2011 tarihinden itibaren bir yıl süreyle yararlanılmayacaktır. Dolayısıyla bahse konu işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı 2011/Haziran ila 2012/Mayıs aylarına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 06111 kanun numarası seçilemeyecektir.

Örnek 2- Kurumumuzun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca 26/7/2011 tarihinde işyeri kayıtlarının incelemesi sonucunda, 20/3/2011 tarihinde işyerinde çalışmaya başlayan (B) sigortalısının işe giriş bildirgesinin ve buna bağlı olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, söz konusu işyerinden dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden 1/8/2011 tarihinden itibaren bir yıl süreyle yararlanılamayacaktır. Dolayısıyla bahse konu işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı 2011/Ağustos ila 2012/Temmuz aylarına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 06111 kanun numarası seçilemeyecektir.

Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde, çalıştıkları halde Kuruma bildirilmemiş sigortalılar hangi işyerinde çalışmış ise, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yalnızca bu işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı bir yıl süreyle yararlanılamayacaktır. 

Öte yandan, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden bir yıl süreyle yararlanmayacak olan işverenlerin, söz konusu destekten yararlanmak amacıyla çalıştırdıkları sigortalıları kendisine ait veya farklı bir işverene ait başka bir işyerinden Kurumumuza bildirdiklerinin tespit edilmesi halinde, bu nitelikteki işyerlerinden dolayı 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle sağlanan sigorta primi işveren hissesi destekleri de geri alınacaktır.

Dolayısıyla, bu nitelikteki işverenlerden/alt işverenlerden, 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte; kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek Kuruma verilmesi istenilecek, verilmemesi halinde söz konusu belgeler Kurumca re’sen düzenlenerek daha önce İşsizlik Sigortası Fonu ve Hazine tarafından karşılanmış olan sigorta primleri, ödeme vadesinin bittiği tarihten tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Çalıştırılan sigortalıların Kuruma bildirilmediği tespit edilen işyeri işverenlerinin, tespite ilişkin tutanağın/bilgi veya belgenin/mahkeme ilamının ilgili üniteye geç intikal etmesi nedeniyle söz konusu destekten yersiz yararlanmış olduklarının anlaşılması halinde, bu aylara ilişkin daha önce İşsizlik Sigortası Fonu ve Hazine tarafından karşılanmış olan tutarlar da yine yukarıda belirtildiği şekilde gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ilgililerden tahsil edilecektir.

Bununla birlikte, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerce, 6111 sayılı Kanunda öngörülen destekten yararlanıldıktan sonra, geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da denetim ve kontrolle görevli elemanlarca yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlara veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen yazılara istinaden aylık prim ve hizmet belgesi verildiği veya söz konusu belgelerin Kurumca re’sen düzenlendiği durumlarda, daha önce İşsizlik Sigortası Fonu ve Hazine tarafından karşılanmış olan tutarlar iptal edilmeksizin, yalnızca tespit tarihinden sonra verilen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden prim, idari para cezası ile bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsili cihetine gidilecektir. 

Ancak bu durumda, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, bahse konu sürelere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin kendilerince veya Kurumca re’sen düzenlendiği üzerinde durulmaksızın tespitin yapıldığı tarihi veya mahkeme karar tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl süreyle söz konusu destekten yararlanamayacaklardır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda;

-Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran alt işveren hem de asıl işveren,

-Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde ise, yalnızca asıl işveren, söz konusu destekten bir yıl süreyle yararlanamayacaktır.

4.6- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan girişlerde, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle;

1) Altı aylık süre içinde Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup olmadığı,

2) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,

3) 18 yaşından büyük olup olmadığı,

4) 29 yaşından (erkek olması halinde) büyük olup olmadığı,

5) Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği,

6) Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirip bitirmediği, hususu sistem tarafından kontrol edileceği gibi, işverenlerce beyan edilen bilgilere

göre destekten yararlanılacak olan süre de yine sistem tarafından belirlenecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesi sırasında tespit edilemediği için, bu husus, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra, aynı işyerinden aynı aya ilişkin verilen tüm aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalıları, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırmadıkları halde anılan maddede öngörülen destekten yersiz yararlanan işverenlerin listesi sistemden alınarak, daha önce Hazineden ve İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

İşverenlerce, e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan müracaatlar sırasında, yeni işe alınan sigortalılardan Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olanlarının, hangi meslek kursunu, hangi tarihte bitirmiş olduğu Kurumumuzca elektronik ortamda sorgulanacaktır. Dolayısıyla, işverenlerce e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan müracaatlar sırasında, kapsama giren sigortalıların Türkiye ĠĢ Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olduğu yönünde beyanda bulunulması halinde, bu bilgilerin doğruluğu sistem tarafından elektronik ortamda kontrol edileceğinden, başvuru formunun onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Buna karşın, sigortalının mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş olması ve işverenlerce e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan müracaatlarında kapsama giren sigortalıların mesleki yeterlilik belgesi almış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş oldukları yönünde beyanda bulunmaları halinde, ilgili kurumlarla yapılacak protokoller çerçevesinde   söz konusu belgeler elektronik ortamda sorgulama yapılıncaya kadar, söz konusu belgelerin, e-Sigorta kanalıyla yapılan başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden ibraz edilmesi veya bir suretinin posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Elden yapılacak olan başvurular sırasında, mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/mezuniyet belgesinin noter tasdikli olan sureti veya aslı ve bir fotokopisi müracaata ilişkin dilekçe ile birlikte ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine ibraz edilecektir. Belgelerin aslı ve bir fotokopisi ile yapılacak olan müracaatlara istinaden, Sigorta Primleri Servis personeli tarafından mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/ mezuniyet belgesinin aslı görüldükten sonra fotokopinin üzerine “Aslı Görülmüştür” kaşesi basılıp imzalandıktan sonra belgenin/diplomanın aslı ilgililere verilecektir Bu bağlamda, işverenlerce;

-Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmemiş olan sigortalıların mesleki yeterlilik belgesi sahibi ya da mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş gibi beyanda bulunulması nedeniyle,

-Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş olan sigortalıların mesleki yeterlilik belgesinde veya diplomadaki/mezuniyet belgesindeki meslekleri ile işe giriş bildirgesinde beyan edilen mesleklerin birbiriyle örtüşmemesi nedeniyle,  destekten yersiz yararlanılmış olması halinde, yersiz yararlanılan tutarlar ilgililerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacak; destekten yararlanılacak olan sürenin hatalı bir şekilde belirlenmiş olması durumunda, destekten yararlanma süresi yukarıda yapılan açıklamalar da dikkate alınarak iptal edilecek veya değiştirilecektir.

Dolayısıyla, işverenlerce e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan müracaatlar sırasında, sigortalının mesleki yeterlilik belgesi sahibi olduğu veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş olduğu yönünde beyanda bulunulması halinde, bu beyanların doğruluğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce mesleki yeterlilik belgesindeki veya diplomadaki/mezuniyet belgesindeki bilgiler doğrultusunda kontrol edilecek ve hatalı olan beyanlar için işverenlerce e-Sigorta kanalıyla yapılan kodlamalar ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince düzeltilecek veya silinecektir.

İşverenlerce, e-Sigorta kanalıyla yapılan başvurularda, sigortalının mesleki yeterlilik belgesi sahibi olduğu veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş olduğu yönünde beyanda bulunulmasına rağmen, bu sigortalılara ilişkin diplomaların/ mezuniyet belgelerinin Kurumumuza ibraz edilmemesi halinde, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince, bu nitelikteki kayıtlar, diploma/mezuniyet belgesinin olmadığı kabul edilerek düzeltilecek veya silinecektir.

Çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren sigortalılardan dolayı e-Sigorta kanalıyla gerekli bildirim yapıldıktan sonra destek süresinin tanımlanması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yapılacak olan müracaatlar sırasında, sigortalının mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/mezuniyet belgesinin aslı ve bir fotokopisi de müracaata ilişkin dilekçe ile birlikte ibraz edilecektir. Bu şekilde yapılacak olan müracaatlara istinaden, başvuru formu ve eki belgeler Sigorta Primleri Servisine intikal ettirilecek ve anılan servis personeli tarafından mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/mezuniyet belgesinin aslı görüldükten sonra fotokopinin üzerine “Aslı Görülmüştür” kaşesi basılıp imzalandıktan sonra belgenin aslı ilgililere verilecektir.

Sigorta Primleri Servisince, işverenlerce ibraz edilen mesleki yeterlilik belgesindeki veya diplomadaki/mezuniyet belgesindeki bilgiler sigortalı işe giriş bildirgesinde beyan edilen meslek kodu ile karşılaştırılacak, ayrıca mesleki yeterlilik belgesinin veya diploma/mezuniyet belgesinin her halükarda işe giriş tarihinden ve 1/3/2011 tarihinden sonra alınmış olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu şekilde yapılacak olan kontrollerin ardından, ilave destek süresine hak kazanıldığının anlaşılması halinde, sistem üzerinde gerekli tanımlama yapılarak başvuru formu ve ekleri işyeri dosyasında muhafaza edilecektir.

4.7- Geçici 20 nci Madde Kapsamında Sandık Statüsüne Tabi Çalışan Sigortalılardan Dolayı Destekten Yararlanma Usul ve Esasları

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sandık statüsüne tabi personel istihdam eden sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketi, oda, borsa ve birliklerden 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olmayanları tarafından da istifade edilebilecektir. Dolayısıyla, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olmayan sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketi, oda, borsa ve birliklerce 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten bu Genelgede açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde yararlanabilecektir.

Buna karşın, sandık statüsüne tabi olarak 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınan personelin, işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı veya başka bir sandık tarafından çalıştırılmış olması halinde bu personelden dolayı söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

4447Sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destek kapsama giren personel için öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden, daha sonra bahse konu geçici 10 uncu maddede öngörülen destekten istifade edileceğinden, söz konusu sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketi, oda, borsa ve birliklerce;

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak olan sigortalılara ilişkin bilgiler, 14/4/2009 tarihli ve 2009/61 sayılı Genelge ekinde yer alan Ek-2 tabloya ilave edilerek Atatürk Bulvarı No: 225 - ANKARA adresinde kurulu bulunan Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne,

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak sigortalılara ilişkin bilgiler ise örneği Ek-1‟de yer alan tablo ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne, intikal ettirilecektir.

Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketi, oda, borsa ve birliklerce, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne intikal ettirilecek olan 2009/61 sayılı Genelge ekinde yer alan Ek-2 tablo ile ilgili olarak, anılan Genelgede belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

5- Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi

5.1- 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlandırılmayacaktır. 

Yine, gerek kapsama giren sigortalılarını ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırmamalarına, gerekse cari aydan bir önceki aya ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş primlerini ödememelerine rağmen aylık prim ve hizmet belgelerini 06111 kanun numarasını seçmek suretiyle Kuruma gönderen işverenler (bu durumda 06111 kanun numarasını seçmek suretiyle aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Kuruma vermiş ve primlerini de yasal süresi içinde ödemiş olsalar dahi) bahse konu destekten yersiz olarak yararlanmış olacaklarından, söz konusu işverenlerden yararlanmış oldukları sigorta primi işveren hissesi destekleri geri alınacaktır.

Dolayısıyla bu nitelikteki işyeri işverenlerinden/alt işverenlerden, 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek Kuruma verilmesi istenilecek, verilmemesi halinde ise, söz konusu belgeler Kurumca re’sen düzenlenecek ve daha önce Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından yersiz olarak karşılanmış olan sigorta primleri, ödeme vadesinin bittiği tarihten tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte Kurumca işverenlerden tahsil edilecektir.

5.2- 1/3/2011 veya sonraki tarihlerde 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir.

6- Yürürlükteki Bazı Sigorta Prim Desteği Uygulamaları İle ilgili Tereddüt Edilen Hususlar

Bilindiği üzere, gerek 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden, gerekse çeşitli kanunlarda öngörülen diğer sigorta prim desteklerinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yapılacak işlemler muhtelif tarihlerde yayımlanan genelgelerde açıklanmıştır.

Bununla birlikte, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğümüze ulaşan yazılardan sigorta primi desteklerinden yararlanılıp yararlanılmayacağı veya hangi sürelerde ve ne şekilde yararlanılacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılan konular aşağıda açıklanmıştır.

6.1- Ayın bazı günlerinde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalılara ilişkin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 numaralı ekinde yer alan Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgelerinin Kuruma verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması halinde, daha önce Hazinece/İşsizlik Sigortası Fonunca/Maliye Bakanlığınca/Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanmış olan primlerin geri alınması gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi, bahse konu işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden ve 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci, geçici 9 uncu veya geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden bir yıl süreyle yararlanmamaları gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır.

Dolayısıyla, daha önce çeşitli kanunlarda öngörülen desteklerden yararlanmış olan işverenlerce, destekten yararlanılmış ay veya aylara ilişkin olarak, ay içinde bazı iş günlerinde çalışmadığı ve çalışmadığı günler için de ücret almadığı beyan edilen sigortalılara ilişkin olarak Ek-10/Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu‟ ve eki belgeleri Kuruma vermemiş veya vermelerine rağmen Kurumca geçerli sayılmamış olması nedeniyle düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınmasının ardından, daha önce yararlanılmış olan sigorta primi destek tutarları iptal edilmeksizin, yalnızca ek belgelerden dolayı tahakkuk eden primlerin ve idari para cezalarının tahsili cihetine gidilecektir.

Diğer taraftan, aslı, kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri için Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgelerinin Kuruma verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin de yine aynı kanun numarası seçilerek düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, Kurumca yapılan bir ay süreli tebligat üzerine söz konusu aylık prim ve hizmet belgelerinin;

-İşverenlerce ek belge mahiyetinde düzenlenerek Kuruma verilmesi halinde, bahse konu prim belgelerinin işveren sistemi ana menüden 2-1-9 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen SGK-ELDEN GELEN TAHAKKUK GİRİŞ ekranı vasıtasıyla girişinin yapılarak, aylık asgari ücretin iki katı aşılmamak kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına asgari ücretin sekizde biri tutarında,

-İşverenlerce ek belge mahiyetinde verilmemesi nedeniyle Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde, bahse konu prim belgelerinin işveren sistemi ana menüden 2-1-10 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen SGK-RESEN TAHAKKUK GİRİŞ ekranı vasıtasıyla “Resen Tahk. Nedeni: (8) Eksik Gün” olarak girişinin yapılarak aylık asgari ücretin iki katı aşılmamak kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına asgari ücretin yarısı tutarında, idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Yasal süresi dışında işverenlerce düzenlenerek Kuruma verilen veya Kurumca re’sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kanun numarası seçilmek suretiyle girişi yapılsa da, sistem tarafından belgenin yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle herhangi bir destek tahakkuku oluşturulmayacaktır.

6.2- Haklarında, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden altı ay süre ile yararlanılmış olan sigortalıların hizmet akdi sona ermeden aynı işverene ait aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde, söz konusu sigortalılardan dolayı anılan Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen destekten işyeri ve sigortalılar yönünden 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen şartların sağlanmış olması kaydıyla yararlanılabilecektir.

Ancak bu durumda geçici 7 nci maddede öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden azami beş yıllık yararlanma süresi, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle başlamış olacağından, geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılmış olan süreler, geçici 7 nci madde de öngörülen beş yıllık destekten yararlanma süresinden (başlangıç bölümünde geçmiş gibi) düşülecektir.

Örnek 1- 22/9/2010 tarihinde işe başlamış ve 21/3/2011 tarihine kadar 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılmış olan (A) sigortalısından dolayı, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle anılan Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen şartlara sahip olunması kaydıyla 22/3/2011 tarihinden 21/9/2015 tarihine kadar yararlanılabilecektir.

Örnek 2- 1 nolu örnekteki (A) sigortalısının 2011/Mart ayındaki hizmetleri ve kazançları;

-21 gün üzerinden 05921  kanun numarası,

- 9 gün üzerinden 14447  kanun numarası,

seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kuruma bildirilecektir. 

Örnek 3- 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen şartlara sahip olunması kaydıyla 1 nolu örnekteki sigortalının hizmetleri ve kazançları;

- 22/3/2011 ila 21/9/2011 tarihleri arasında 14447 kanun numarası 

- 22/9/2011 ila 21/9/2012 tarihleri arasında 84447 kanun numarası

- 22/9/2012 ila 21/9/2013 tarihleri arasında 64447 kanun numarası

- 22/9/2013 ila 21/9/2014 tarihleri arasında 44447 kanun numarası  - 22/9/2014 ila 21/9/2015 tarihleri arasında 24447 kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma bildirilecektir.

6.3- 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci ve 9 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında ayrı ayrı tespit edilmektedir. Bu nedenle, aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmaları dolayısıyla söz konusu desteklerden yararlanıp yararlanmayacağı hususunun, yeni işyerinde sigortalı ve işyeri bakımından gerekli şartların sağlanmış olup olmadığına bakılarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

6.3.1- 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen destekten

yararlanılmakta olan bir sigortalının, aynı işverenin başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması halinde, anılan maddede öngörülen destekten yararlanılmaya devam edilebilmesi için;

Sigortalı yönünden;

Yeni işyerinde 1/7/2008 (dahil) ila 30/6/2010 (dahil) tarihleri arasında işe başlamış olması, 

Yeni işyerinde çalışmaya başladığı tarih itibariyle, erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması, 

2008/Ocak ila 2008/Haziran veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin olarak Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, 

Fiilen çalışması, 

İşyeri yönünden;

2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması, şartlarının tamamının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Ancak bu durumda, daha önceki işyerinde geçen çalışmalar dolayısıyla destekten yararlanılmış süreler, beş yıllık süreden düşülecektir.

6.3.2- 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılmakta olan bir sigortalının, aynı işverenin aynı veya farklı bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren adreste kurulu başka bir işyerinde, naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması halinde, geçici 9 uncu maddesinde öngörülen şartlardan biri olan, “sigortalının işe alındığı aydan önceki üç aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olmaması” şartı sağlanamamış olacaktır. 

Dolayısıyla, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverene ait başka bir işyerinde çalışmaya başlayan sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek 4- 23/5/2010 tarihinde, 2009/Ekim ayındaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan ve 2010/Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olmayan (A) sigortalısından dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanıldıktan sonra, bahse konu sigortalının 14/7/2010 tarihinde aynı işverenin başka bir işyerine naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başladığı varsayıldığında, anılan sigortalının yeni işe başladığı 14/7/2010 tarihinden önceki üç aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olması nedeniyle, anılan sigortalının yeni işyerindeki çalışmalarından dolayı geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

6.3.3- Çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin yapılan kontrol ve denetimler sonucu tespiti nedeniyle, sigorta primi desteklerinden yararlanılamaması hususunda;

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde;

“Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu fıkrayla sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.”

4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde;

“506 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında bir yıl süreyle uygulanmaz.” 

4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde ise;

“5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında tespit yapıldığı aydan başlanmak suretiyle uygulanmaz.”  hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, çalıştırdıkları sigortalıları yapılan kontrol ve denetimlerde Kuruma sigortalı olarak bildirmediği anlaşılan işverenler, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden ve 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci ve geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden bir yıl süreyle yararlanamayacaklardır. 

Bu bağlamda, çalıştırılan sigortalıların Kuruma bildirilmediğinin bankalar, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamından anlaşılması halinde de, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden ve 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci ve geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden bir yıl süreyle yararlanılamayacaktır. 

Buna karşın, Kuruma bildirilmiş olan sigortalıların, bildirim tarihlerinden sonraki prim ödeme gün sayısı veya prime esas kazanç tutarının eksik bildirdiği tespit edilen işverenler, anılan Kanunlarda öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla söz konusu desteklerden yararlanabileceklerdir.  

Bu bakımdan, 2009-139 sayılı Genelgenin bu Genelgeye aykırı olan hükümleri yayımı tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

6.3.4- 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları Kurumumuza bildirmediği tespit edilen işyeri işverenleri, 

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden, tutanak tarihini izleyen ay başından itibaren,  

4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen destekten, tespitin yapıldığı aydan itibaren, bir yıl süre ile, 

4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten ise, tespitin yapıldığı aydan itibaren, yararlanamamaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda;

Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran alt işveren hem de asıl işveren,

Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde ise, yalnızca asıl işveren, söz konusu desteklerden yukarıda yazılı süreler içinde yararlanamayacaktır.

6.3.5- 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar tarafından ihale edilen işlerin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılması ve bu işlerde 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci ve 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta prim desteği şartlarını sağlayan sigortalıların çalışması halinde, bu sigortalılar yönünden ihale süresince bahse konu sigorta prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Yine yap, işlet, devret modeli işlerin 2886 veya 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilmiş olması ya da uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden alınmış olması halinde, söz konusu işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı da ilgili Kanunlarda öngörülen desteklerden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

6.3.6- 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci ve geçici 9 uncu maddelerinde, 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, 5225 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen sigorta prim desteklerinden, kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları süreler zarfındaki hak ettikleri ücretlerinden dolayı yararlanılabilecektir.

Bu bağlamda, anılan kanun hükümlerinde öngörülen sigorta prim desteklerinden 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izinli olunan süreler gibi sigortalılara fiilen çalışılmış gibi ücreti ödenen süreler zarfında hak kazanılan ücretlerden dolayı da, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Buna karşın, 4857 sayılı Kanunda çalışmış süreler gibi değerlendirilerek ücreti ödenen süreler haricindeki fiilen çalışılmayan (örneğin sigortalıların istirahatlı oldukları) sürelere ilişkin işverenlerce ücret ödenmesi halinde, bu ücretlerden dolayı anılan maddede öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu bakımdan, anılan kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin genelgelerdeki fiilen çalışma şartı ile ilgili düzenlemelerin bu Genelgeye aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

7- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Öngörülen Prim Desteği İle İlgili Diğer Hususlar 

7.1- 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanmış olan işverenlerce, gerek Hazine tarafından, gerekse İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

7.2- Bakanlar Kuruluna, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen prim desteğinin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkisi verildiğinden, uygulama süresinin uzatılması halinde ayrıca açıklama yapılacaktır.

7.3- İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olması nedeniyle e-Sigorta kanalıyla girişi yapılamamış sigortalıların girişleri, çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren sigortalıların destek sürelerine ilişkin girişleri, aynı sigortalıdan dolayı söz konusu destekten ikinci defa yararlanılacağı durumlarda ikinci yararlanma (kalan) süreleri ile 4.6 nolu başlıklı bölümde belirtilen düzeltme ve silme işlemleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacaktır.

7.4- Aylık prim ve hizmet belgelerini 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine istinaden 06111 kanun numarasını seçerek Kuruma gönderen işverenlerin, anılan maddede öngörülen şartları taşıyıp taşımadıkları, Sigorta Primleri Servislerince her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve söz konusu destekten yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak 5.1 nolu bölümde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.

7.5- Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılmış olan tutarlar, Kurumumuz ile Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan protokol çerçevesinde tahsil edilecektir.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

M. Emin ZARARSIZ

Kurum Başkanı

Ek: 1 adet tablo (Bir sayfa)

DAĞITIM/GEREĞİ:

Merkez ve taşra teşkilatına

Maliye Bakanlığına

Hazine Müsteşarlığına

Türkiye İş Kurumuna

BİLGİ:

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİNDEN YARARLANACAK OLAN

PERSONELE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

(Ait olduğu Ay/Yıl:…………../20…..)

Sandık/Banka/Sigorta veya Reasürans Şirketi/Oda/Borsa/Birlik Unvanı:

Sandık/Banka/Sigorta veya Reasürans Şirketi/Oda/Borsa/Birlik Adresi:

No

TC Kimlik No

Adı-Soyadı

SPEK(*)

İşveren

Tarafından

 Ödenen Tutar

Ödeme Tarihi

İş-Kur tarafından

KarşılanacakTutar

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

(*) Sigorta primine esas kazanç tutarı, prime esas kazancın üst sınırını aşamaz.


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


Yorumlar