İhale İşlemlerine İlişkin Belgeler ve Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler

  • Mevzuat Tarihi02.12.2010
  • KurumBilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Karar Tarihi: 02.12.2010

Karar Sayısı: 2010/1940

İtiraz Eden: XX

Başvurunun Yapıldığı Kurum veya Kuruluş: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kurula Başvuru Tarihi: 28.10.2010 (Kurula intikal: 28.10.2010 - Kayıt No: 1514)

İtirazın Konusu: XX, 05.10.2010 tarihli dilekçe ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvurarak, adı geçen Başkanlıkça yaptırılarak hizmete alınan Kayseray Tramway işletmesinin "Güvenlik Hizmeti" alım ihalesi açılışı aşamasında 3 kez 5 er aylık dönemler için ihaleye çıkıldığı ve KİK iptal kararı ve değişik gerekçelerle ihalelerin iptal edildiğini basına yansıyan haberlerden öğrendiğinden bahisle, aşağıda yer alan bilgi veya belgelerin teminini talep etmiştir.

"Bu kapsamda;

1 - Bu üç ihalenin her birinin, her bir ihale için ayrı ayrı belirtilmek ve gösterilmek üzere; ihale şartnamesini, yapılması zorunlu ihale duyurularının yapıldığını kanıtlar belgelerin, ihale katılımcılarının tekliflerinin, her bir ihalenin ihale mukayese-değerlendirme raporlarının, ihale verilmişse ihaleyi alan firma ile yapılan sözleşmelerin, ihale Belediyeniz tarafından iptal edilmişse iptali gösterir yazı, duyurular ile iptal gerekçesini gösterir belgelerin, ihale iptali KİK tarafından yapılmışsa buna ait tüm belgelerin,

2- Bu güvenlik hizmeti şu an fiilen alınmaktadır. Kayseray’ ın hizmete alınmasından bu yana alınan bu hizmete dayanak teşkil eden ihalelerin (bugüne kadar kaç kez çıkıldıysa hepsinin), her bir ihale için ayrı ayrı belirtilmek ve gösterilmek üzere; ihale şartnamesini, yapılması zorunlu ihale duyurularının yapıldığını kanıtlar belgelerin, ihale katılımcılarının tekliflerinin, her bir ihalenin ihale mukayese-değerlendirme raporlarının, ihale verilmişse ihaleyi alan firma ile yapılan sözleşmelerinin,

3- Başlangıcından beri bugüne kadar hizmet veren firmalar eğer bu işi ihale ile değil de doğrudan temin yolu ile aldılarsa; İlk başlangıcından bugüne, arada dönem atlanmadan yapılan tüm doğrudan temin yolu ile alımların, çağrıların, teklif verenlerin tekliflerinin, doğrudan teminin karar tutanak ve raporlarının, firmalarla imzalan sözleşmelerin ve firmaların kestiği tüm faturaların, her bir doğrudan temin yolu ile alınan dönem ayrı ayrı ve tek tek belirtilmek suretiyle belgelerin birer kopyalarının,

...

... bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim."

Mezkûr talepler, ilgili İdarenin 18.10.2010 tarih ve 275 sayılı cevabi yazısıyla, başvurunun Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca soyut ve genel nitelikli olduğu gerekçe gösterilmek suretiyle reddedilmiştir.

Adı geçen, 28.10.2010 tarihli dilekçe ile itirazen Kurulumuza başvurmuştur.

K A R A R

XX'in itirazının KISMEN KABULÜ ile

İtiraz sahibinin itiraz dilekçesi ve eklerinin incelenmesi neticesinde, 05.10.2010 tarihli bilgi edinme başvurusunun Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre soyut ve genel nitelikli olmadığı değerlendirilmiştir. Bu gerekçeyle, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca;

1- İtiraz sahibinin "ihaleyi kazanan firma ile yapılan sözleşmelerin" verilmesi yönündeki her (3) maddede de yer alan talebinin, 4982 sayılı Kanunun "Ticari sır" başlıklı 23 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilmek -gerekiyorsa 4982 sayılı Kanunun 9 uncu madde hükmü işletilmek ve fakat mutlaka ayırma gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilmek- suretiyle başvuru sahibinin erişimine sunulması gerektiği hususlarının Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilmesine,

2- İtiraz sahibinin mezkûr bilgi edinme isteminde yer alan ve başvuru sahibi açısından 4982 sayılı Kanunun istisnaları kapsamında değerlendirilmeyen diğer taleplerinin anılan Kanunun 5 inci maddesi "Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler." hükmü uyarınca, başvuru sahibinin erişimine açılması gerektiği hususunun Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.


Yorumlar