İlçe Belediye Meclisinde Reddedilen Plan Değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde Kabulünün Mahiyeti

  • Mevzuat Tarihi21.12.2018
  • KurumDanıştay

Bu Karar, ilçe belediyesi meclisi kararıyla reddedilen ve onay için Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan plan değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmesinin sonuçlarına ilişkindir.

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2014/861

Karar No : 2018/10496

Anahtar Kelimeler :

- 5216 Sayılı Yasa,

- Plan,

- Yetki

Özeti : İlçe belediyesine sunulan plan değişikliği talebinin belediye meclisi kararıyla reddedildiği, onay için Büyükşehir Belediye Meclisine sunulması üzerine Büyükşehir Belediye Meclisince plan değişikliği teklifinin kabulüne karar verildiği, dolayısıyla ortada ilçe belediyesi tarafından yapılmış bir plan değişikliği bulunmamasına karşın Büyükşehir Belediyesince doğrudan uygulama imar planı yapıldığı görüldüğünden, 5216 sayılı Yasaya aykırı olan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Temyiz Eden (Davalı): Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf (Davacı): Çankaya Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen 30/09/2013 tarihli, E:2012/1742, K:2013/1402 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Kadife ARSLANHAN

Düşüncesi: Uyuşmazlık konusu olayda, plan değişikliği talebinin Çankaya Belediye Meclisi kararıyla reddedildiği, onay için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine sunulduğu esnada büyükşehir belediye meclisince plan değişikliği teklifinin kabulüne karar verildiği, dolayısıyla ortada ilçe belediyesi tarafından yapılmış bir plan değişikliği bulunmamasına karşın büyükşehir belediyesince doğrudan uygulama imar planı yapıldığı görülmüş olup, plan teklifinin reddi üzerine Büyükşehir Belediyesince yapılan tadilen onayda ve bu onaya yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu kararda hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Bu durumda, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu mahkeme kararında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Ankara İli, Çankaya İlçesi, 2. Bölge Mustafa Kemal Mahallesi, ... ada, parsel sayılı taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Çankaya Belediye Meclisi tarafından reddi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2012 tarihli, 546 sayılı kararı ile anılan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin kabul edilerek yürürlüğe konulmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış İdare Mahkemesince; aynı uyuşmazlığa yönelik E: 2011/611 sayılı dosyada yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporun değerlendirmesinden, ... ve ...'in üç katlı taşınmazını (korumak) için yapılan bu değişikliklerin, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu anlaşıldığından hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesinde çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, ... ve ... adlı şahıslar tarafından Çankaya Belediye Başkanlığı'na hitaben verilen dilekçelerle Ankara İli, Çankaya İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi, ”... sayılı parsel üzerindeki binanın bulunduğu alanın yoldan kurtarılması, ... ada sayılı parselde verilen hisselerin binanın bulunduğu alanda toplanması" yönünde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılmasının talep edildiği, talebin Çankaya Belediyesi İmar 

Müdürlüğü'nce reddedildiği, bu işleme karşı açılan davada Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 25.01.2011 günlü kararıyla işlemde yetki unsuru bakımından hukuka uyarlık bulunmadığından bahisle yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine kararda belirtilen gerekçe doğrultusunda adı geçenin talebinin bu kez Çankaya Belediye Meclisi'nce değerlendirildiği ve 06.06.2011 tarihli, 461 sayılı kararıyla reddedildiği, söz konusu ret kararının onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildiği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.09.2011 tarihli, 2611 sayılı kararı ile "İlçe Belediye Meclisi ret kararının aynı konuya ilişkin ..., ...’in 14.07.2011 günlü dilekçe eki talebi doğrultusunda düzeltilerek, tadilen onayına" karar verildiği, bu kez söz konusu kararla yapılan plan değişikliğinin askı aşamasında komşu ... tarafından yapılan itiraz üzerine Çankaya Belediye Meclisi'nin 09.02.2012 tarihli, 135 sayılı kararıyla "06.06.2011 tarihli, 461 sayılı kararıyla reddedilen plan değişikliği teklifinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.09.2011 tarihli, 2611 sayılı kararına yapılan tadilen onayına ilişkin itirazın kabulüne" karar verildiği, bu kararın onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulduğu, dava konusu 11.04.2012 tarihli, 546 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Çankaya Belediye Meclisi'nce kabul edilen söz konusu itirazın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

5216 sayılı Yasa'nın yukarıda anılan hükmü uyarınca büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde uygulama imar planı ve değişikliklerini yapma yetkisinin kural olarak ilçe ve ilk kademe belediyelerine verildiği, bu belediyelerin yapacakları planları onaylanmak üzere büyükşehir belediye başkanlığına sunacakları, büyükşehir belediyesince de söz konusu planların aynen veya değiştirilerek onaylanacağı açıktır. Buna karşın, söz konusu madde hükmü incelendiğinde, ilgililerce verilen plan değişikliği tekliflerinin ilçe belediyesince reddedilmesi halinde, ortada ilçe belediyesince yapılmış bir plan bulunmadığından büyükşehir belediye meclisi tarafından ilçe belediyesince reddedilen teklifin kabul edilerek "tadilen" plan değişikliği yapılamayacağı, aksi halde ilçe belediyelerine verilmiş olan yetkinin büyükşehir belediyelerince doğrudan kullanılması şeklinde bir durumun ortaya çıkacağı sonucuna varılmıştır.

Uyuşmazlık konusu olayda, Çankaya Belediyesine sunulan plan değişikliği talebinin belediye meclisi kararıyla reddedildiği, onay için büyükşehir belediye meclisine sunulduğu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce plan değişikliği teklifinin kabulüne karar verildiği, dolayısıyla ortada ilçe belediyesi tarafından yapılmış bir plan değişikliği bulunmamasına karşın büyükşehir belediyesince görülmüş olup, anılan büyükşehir belediyesince doğrudan uygulama imar planı yapıldığı  görülmüş olup, anılan büyükşehir belediyesince yapılan tadilen onayda ve bu onaya yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu kararda hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Bu durumda, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu mahkeme kararında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamaktadır.

Nitekim, aynı dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan Ankara 5. İdare Mahkemesinin 10/01/2013 tarihli, E:2012/906, K:2013/7 sayılı kararıyla yukarıda belirtilen gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu kararın davalı idare tarafından temyizi üzerine Dairemizin 11/10/2016 tarihli, E:2013/1900, I<:2016/5461 sayılı kararıyla onandığı ve bu kararın düzeltilmesi isteminin ise Dairemizin 07/03/2018 tarihli, E:2017/946, K:2018/2033 sayılı kararıyla reddedildiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen 30/09/2013 tarihli, E:2012/1742, K:2013/1402 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 21/12/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 


Not: Bu Karar, Danıştay Dergisi Sayı: 150'de yayınlanmıştır. 


İlgili Kanun:

Büyükşehir Belediyesi Kanunu


Yorumlar