Kamulaştırma Kanununun 30 uncu Maddesinin Uygulanmasında Yöntem

  • Mevzuat Tarihi29.05.2018
  • KurumDanıştay

Bu Karar; 2942 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi uyarınca yapılacak başvuruda nasıl bir usul izlenmesi gerektiğine ilişkindir.

                                                                                               T.C.

                                                                                          DANIŞTAY

                                                                                          Birinci Daire

Esas No: 2018/1062

Karar No: 2018/879

Anahtar Kelimeler:

- 2942 sayılı Kanunun 30’uncu Maddesi,

- Usule Uygun Başvuru

Özeti: 2942 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi uyarınca yapılacak başvuruda nasıl bir usul izlenmesi gerektiği hakkında.

KARAR

Antalya İli, Gazipaşa Belediye Başkanlığı ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesi hükmüne göre çözümlenmesi isteğine ilişkin Antalya İli, Gazipaşa Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 10.5.2018 tarih ve 2690 sayılı yazısında aynen;

"İlçemiz Şahinler Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Gazipaşa Belediye Başkanlığına ait olan ... ada ... parsel, ... ada ... parsel, ... ada ... parsel, ... ada ... parsel, ... ada ... parsel, ... ada ... parsel numaralı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi doğrultusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ... Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından Sugözü HES üretim tesisi yapımında yükleme havuzu olarak kullanılmak üzere Kamulaştıra İşleminde ilgili madde de belirtilen "...Taşınmaz mala; kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, 8 inci madde uyarınca bedeli tespit eder. Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır." hükmü gereğince işlem safahatına sıralı ekli dizi pusulasında bulunan ekler çerçevesinde işlem talep edilmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda izah edilen nedenlerle davamızın kabulü ile gerekli iş ve işlemlerin tesisini arz ve talep ederim." denilmekte olduğundan konu incelenerek,

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesinde, kamu tüzel kişilerinin ve kuramlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamayacağı, taşınmaz mala, kaynağa veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idarenin 8’inci madde uyarınca bedelini tespit edeceği, bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay’ın ilgili idari dairesince incelenerek kesin karara bağlanacağı hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, Gazipaşa Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 8.3.2018 tarih ve 1185 sayılı yazısı ile Gazipaşa Belediye Başkanlığından, Belediyeye ait Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Şahinler Mahallesi, ... ada, ... parsel sayılı, 347,49 m2 yüzölçümlü; ... ada, ... parsel sayılı, 4.160,76 m“ yüzölçümlü; ... ada, ... parsel sayılı, 1.573,56 m2 yüzölçümlü; ... ada, ... parsel sayılı, 33,52 m2 yüzölçümlü; ... ada, ... parsel sayılı, 251,93 m“ yüzölçümlü ve ... ada, ... parsel sayılı, 56,25 m2 yüzölçümlü taşınmazların, ... Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş tarafından Sugözü HES Üretim Tesisi yapımında santral binası ve cebri boru, su toplama ağzı ve iletim kanalı olarak kullanılmak üzere devrinin istenildiği, Gazipaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 8.5.2018 tarih ve 1282 sayılı yazısıyla Malmüdürlüğüne, söz konusu taşınmazlarda Gazipaşa İlçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan su kaynağının bulunduğu, bu sebeple devir talebine muvafakat edilmediğinin bildirildiği, bunun üzerine Gazipaşa Kaymakamlığı Malmüdürlüğü tarafından Danıştay ilgili Dairesine hitaben yazılan 10.5.2018 tarih ve 2690 sayılı yazıyla, Gazipaşa Belediye Başkanlığına ait Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Şahinler Mahallesi, ... ada, ... parsel; ... ada, ... parsel; ... ada, ... parsel; ... ada, ... parsel; ... ada, ... parsel ve ... ada, ... parsel sayılı taşınmazların ... Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş tarafından Sugözü HES Üretim Tesisi yapımında yükleme havuzu olarak kullanılmak üzere Malmüdürlüğüne devrine Gazipaşa Belediye Başkanlığınca muvafakat edilmemesi üzerine 2942 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi uyarınca gereğinin yapılması istemiyle başvurulduğu anlaşılmıştır.

Ancak 2942 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi uyarınca Danıştay’a başvuruda bulunacak idarenin, Dairemize veya Danıştay Başkanlığına hitaben usulüne uygun bir dilekçe yazarak ve talep edilen taşınmaz malın, kaynak veya irtifak hakkına konu taşınmazların konumlarını ve yüzölçümlerini belirterek bu taşınmazların mülkiyet olarak devrinin mi, yoksa taşınmazlarda kaynak veya irtifak hakkı olarak tesisinin mi istenildiğini, ilgili taşınmazların tamamına mı yoksa bir kısmına mı ihtiyaç duyulduğunu, taşınmazların bir kısmına ihtiyaç duyuluyor ise bu miktarın ne olduğunu ve neden taşınmazlara ihtiyaç duyulduğunu açıkça ifade etmesi gerekmektedir.

Gazipaşa Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün Danıştay ilgili Dairesine hitaben yazılan 10.5.2018 tarih ve 2690 sayılı yazısının ise, bu usule uygun hazırlanmış bir istem dilekçesi olmadığı, idareler arası yazışmalarda kullanılan şekil ve üslup içeren bir dilekçe olduğu, anılan yazıda devri talep edilen taşınmazların mülkiyet haklarının devrinin mi, taşınmazlarda kaynak veya irtifak hakkı tesisi mi talep edildiğinin açıkça belirtilmediği, devir isteminin niteliğinin ortaya konulmadığı, ayrıca söz konusu yazıda devri talep edilen taşınmazların Sugözü HES üretim tesisi yapımında yükleme havuzu olarak kullanılacağı belirtildiği halde, Gazipaşa Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün Gazipaşa Belediye Başkanlığına yazdığı 8.3.2018 tarih ve 1185 sayılı yazıda, anılan taşınmazların Sugözü HES üretim tesisi yapımında santral binası ve cebri boru, su toplama ağzı, iletim kanalı ve cebri boru olarak kullanılacağının belirtildiği, dolayısıyla taşınmazların ne amaçla kullanılacağının belirsiz olduğu, anılan yazıların birbirleriyle çeliştiği, her bir taşınmazın ne amaçla kullanılacağının açıkça belirtilmediği, öte yandan, Gazipaşa Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 8.3.2018 tarih ve 1185 sayılı yazısıyla Gazipaşa Belediye Başkanlığına yapılan söz konusu başvuruda, devri talep edilen taşınmazlarda mülkiyet hakkı, kaynak veya irtifak hakkı gibi ne tür bir ayni hak talebinde bulunulduğunun belirtilmediği, devir isteminin niteliğinin ortaya konulmadığı, ayrıca söz konusu taşınmazların her biri için ayrı ayrı kıymet takdir edildiği halde, söz konusu başvuruda taşınmazların tümü için takdir edilen toplam bedelin bildirildiği, her bir taşınmaz için takdir edilen bedelin ayrı ayrı bildirilmediği, bu bağlamda, ortada 2942 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi kapsamında usulüne uygun olarak Danıştay’a yapılan bir başvuru olmadığı gibi mal sahibi idareye yapılan başvuruda da eksiklikler bulunduğu, ortaya çıkan uyuşmazlığın niteliğinin belli olmadığı görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle, Gazipaşa Kaymakamlığı Malmüdürlüğü tarafından Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Şahinler Mahallesi, ... ada, ... parsel sayılı, 347,49 m2 yüzölçümlü; ... ada, ... parsel sayılı, 4.160,76 m" yüzölçümlü; ... ada, ... parsel sayılı, 1.573,56 m2 yüzölçümlü; ... ada, ... parsel sayılı, 33,52 m2 yüzölçümlü; ... ada, ... parsel sayılı, 251,93 m2 yüzölçümlü ve ... ada, ... parsel sayılı, 56,25 m" yüzölçümlü taşınmazlarda ihtiyaç duyulan ayni hakkın türü, taşınmazların her birinin ne amaçla kullanılacağı ve söz konusu taşınmazların her biri için ayrı ayrı Takdir edilen bedeller belirtilmek suretiyle Gazipaşa Belediye Başkanlığına usulüne uygun başvuruda bulunulması, devre muvafakat edilmemesi veya altmış gün içinde bu başvuruva cevap verilmemesi halinde ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümü için Dairemize hitaben yazılan ve taşınmazların konumları, taşınmazlarda talep edilen ayni hakların türü, miktarları belirtilerek ve taşınmazlarla ilgili istem açıkça ifade edilerek usulüne uygun düzenlenen dilekçeyle müracaat edilmesi gerektiği anlaşıldığından, dosyanın Gazipaşa Kaymakamlığı Malmüdürlüğüne iade edilmek üzere Danıştay Başkanlığına sunulmasına 29.5.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 


Not: Bu Karar, Danıştay Dergisi Sayı: 150'de yayınlanmıştır. 


İlgili Kanun:

Kamulaştırma Kanunu


Yorumlar