Anayasa Mahkemesi

  • Sıralama

Belediyelere Kayyum Atanması Nedeniyle Bazı Hakların İhlal Edildiği İddiası

Bu karar; bazı belediyelere kayyum atanması nedeniyle adil yargılanma hakkı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile ayrımcılık yasağı ve seçilme hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Belediye Kanunu’nun Değişik 73. Maddesinin Bazı Cümlelerinin Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, değişik 73. maddesinin onbirinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar

2560 sayılı Kanun’un Değişik 23/1 Maddesinde Yer Alan “… %10’dan aşağı olmayacak nispetinde …” İbaresinin İPTALİNE Dair

20.11.1981 günlü, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5.6.1986 günlü, 3305 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 23. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “......

Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin Bir Cümlesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin Altıncı Fıkrasının Son Cümlesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar

Mahallî İdare Birlikleri Kanunu’nun 22. Maddesine Eklenen İkinci Fıkranın Üçüncü Cümlesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Dair Karar

5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu’nun 22. Maddesine 5445 Sayılı Kanun’la Eklenen İkinci Fıkranın Üçüncü Cümlesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar

Köy Kanununun Ek 3. Maddesinin İkinci Fıkrasının Son Tümcesinin İPTALİNE Dair Karar

18.3.1924 günlü, 442 sayılı Köy Kanunu’nun Ek 3. maddesinin ikinci fıkrasının “Bunların verecekleri kararlar kat’i olup aleyhine Devlet Şürasına müracaat edilemez.” biçimindeki son tümcesinin Anayasa’nın 36 ve 125. maddelerine aykırılığı savıyla açı...

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesinin Beşinci Fıkrasının İPTALİNE Dair Karar

10.7.2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesinin Beşinci Fıkrasının Anayasanın 123 ve 127 nci aykırılığı savıyla iptalinin ve yürürlüğünün durdurulmasına dair açılan davanın sonucu.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesinin Beşinci Fıkrasının İPTALİNE Dair Karar

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesinin Beşinci Fıkrasının İPTALİNE Dair Karar

5747 sayılı Kanun’un Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar

6.3.2008 günlü, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un; 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. bentlerinin; 2. madde...

5216 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin İptali İsmeninin Reddine Dair Karar

10.7.2004 günlü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun; 6. maddesinin; birinci fıkrasının ikinci tümcesi ile ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının, 7. maddesinin; birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “...aynen veya değiştirerek...” i...