Başvuru ve Şikayetler

  • Sıralama

KİK Tarafından Karar Verilen Konuların Tekrar İncelenip İncelenemeyeceği

Bu karar, Kamu İhale Kurulu tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınıp alınamayacağına ilişkindir.

Yapılan Şikâyet Başvurularının Şekli Unsurları

Bu Karar; şikayet başvurularına ilişkin dilekçelerde yer alan iddiaların net bir şekilde ortaya konması ve somut bir hukuka aykırılık gerekçesi ile delile dayandırılması gerektiğine ilişkindir.

İtiraz Süresi İçinde İdareye Başvurulmaması ve Kesinleşen İhale Kararının Değerlendirilmesi

Bu Karar, ihaleye şikâyet süresi içinde başvurulmadığı tespitinin kurul tarafından yapıldığı ve kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine bildirilmemesi hususu, tek başına esasa ilişkin bir aykırılık olmayacağı ile ilgili kurul kararının ret olması...

Kamu İhale Kurulu Tarafından Karara Bağlanan Hususlara Karşı Başvuru

Bu Karar; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alındığından, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına i...

Şartnamelerin Usulünce Hazırlanmadığı ve İtirazların Değerlendirilmediği

Bu karar; İdarenin hazırlamış olduğu teknik şartnamenin değerlendirilmesi ve itirazların yerinde olmadığı kararı, oy çokluğuyla kabul edildiğine ilişkindir.

Kamu İhale Kurumuna Yapılan Başvurunun Yerindeliğinin Değerlendirilmesi

Bu karar; Kamu ihale kurumuna yapılan başvurunun ihalenin iptaline yönelik olmadığından başvurunun reddine ilişkindir.

Kamu İhale Kurumuna Başvuruların Nasıl Yapılacağının Değerlendirilmesi

Bu karar; İhale sürecinde bir hak kaybının olduğuna dair yapılmayan başvurunun, başvuru ehliyetine haiz olmadığına ilişkin kamu ihale kurulu kararıdır.

İhaleye Teklif Veren Firmanın Kendi Elenme Sebebi Dışındaki Sebeplerle İhaleye İtiraz Etmesi

Bu Karar, ihaleye teklif veren firmanın kendi elenme sebebi ve/veya elenmesine sebebiyet verecek hususlar dışında başka bir sebepten dolayı ihaleye itiraz etmesi durumunda itirazının red edileceğine ilişkindir.

İdareye Yapılan Şikayet Başvurularında Belirtilmeyen Hususlarda, Kuruma Yapılacak İtirazlarda Başvuruda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, idareye yapılan itiraz başvurusunda belirtilmemiş olan hususlarda kamu ihale kurumuna yapılan itirazlarda yer verilmesi halinde bunun ihale mevzuatına uygun olmayacağını belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İdareye Yapılması Gereken Şikayet Tarihinin Geçirilmesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, idareye yapılması gereken şikayet tarihinin geçirilmesi halinde kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.