BKK

  • Sıralama

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

Ekli "Fındık. Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Flayvancılık Bakanlığının 5/9/2016 tarihli ve 10254 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 2844 sayılı F...

Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta yaz saati uygulanması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6/9/2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Ta...

Su Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/44)

Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak su pompalarının piyasaya arz edilmesi ile ilg...

6360 Sayılı Kanun Gereği Köy Tüzel Kişiliğinden Belediyelere Devredilen Arazilerin 5543 Sayılı İskân Kanunu Amaçlarında Kullanılmasına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; 19/09/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununun 12/07/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun ile eklenen geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi...

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

Ekli "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1/4/2015 tarihli ve 31694 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nc...

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ek-IV atık listesinde yer alan atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmek amacıyla hazırlanmış olup, Atık Y...

Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar

Ekli “Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 10/6/2010 tarihli ve 794 sayılı yazısı üzerine, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca...

Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınması ile Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamından Çıkarılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Ekli “Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınması ile Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamından Çıkarılmasına ilişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 21/1/2014 tarihli ve 136 sayılı yazısı üze...

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/12/2013 tarihli ve 19407 sayılı yazısı üzerine, 5363...

2013 Yılı Yatırım Programı Yanlış-Doğru Cetveli

Ekli "2013 Yılı Yatırım Programının" belirtildiği şekilde düzeltilmesi; Yüksek Planlama Kurulunun 22/8/2013 tarihli ve 2013/18 sayılı Raporu üzerine, 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde...