C.B. Kararı

  • Sıralama

Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1969)

Bu Karar; resmi İlan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile 10/12/2018 tarihli ve 453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına ilşkindir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)

Bu Karar; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 90 ıncı maddesinin birinci,üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan sürelere ilişkindir.

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839)

Bu Karar; 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Orta Vadeli Program (2020-2022)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1618)

Bu Karar; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli "Orta Vadeli Program (2020-2022)"ın onaylanmasına ilişkindir.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmesine ilişkin 1 Ekim 2019 tarih ve 1592 sayılı Cumhurbaşkan...

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)

Bu Karar; bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Orta Vadeli Program (2019-2021)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 108)

Bu Cumhurbaşkanı Kararı; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli "Orta Vadeli Program (2019-2021)'ın onaylanması amacıyla yürürlüğe konmuş olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 16 ncı madde...

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; 5 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4 Eylül 2018 tarihli Kararın "Gecikme zammı oranı" başlıklı 1 inci maddesine göre; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inc...

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 41)

Bu Cumhurbaşkanı Kararı; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisini Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim tutarlarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.