Çalışma Usul ve Esasları

  • Sıralama

Nadir Toprak Elementleri Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Nadir Toprak Elementleri Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Nadir Toprak Elementler...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerini...

Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Adalet Bakanlığında mevzuat çalışma komisyonlarının kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak üzere oluşturulacak komisyonların kuruluş ve çalışma usulleri ile mali hü...

Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görevlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Spor Disiplin Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Merkez Spor Disiplin Kurulu ve il spor disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlalini oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazlarını belirlemek amacıyla...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve şube müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin soru...

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulunun toplantı ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine, Yönetim Kurulunun seçilmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; özel bitki sağlığı laboratuvarlarının, gerçek ve tüzel kişilere ait ihracat ve ithalatta yapılacak bitki sağlığı analizleri hariç, kuruluş izni, çalışma izni, denetimleri ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.