Çalışma Usul ve Esasları

  • Sıralama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığına giriş sınavı, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri ve Teftiş Kurulu Başkanlığına, başmüfettişliğe ve mü...

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal kapasitesini güçlendirerek gıda kontrol hizmetlerini desteklemek ve gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, takviye edici gıda ve yem ile ilgili analizleri yapmak üzere kurulan Ulusal Gıda Re...

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yardımcıların...

Nadir Toprak Elementleri Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Nadir Toprak Elementleri Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Nadir Toprak Elementler...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerini...

Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Adalet Bakanlığında mevzuat çalışma komisyonlarının kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak üzere oluşturulacak komisyonların kuruluş ve çalışma usulleri ile mali hü...

Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görevlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Spor Disiplin Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Merkez Spor Disiplin Kurulu ve il spor disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlalini oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazlarını belirlemek amacıyla...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve şube müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin soru...

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.