Danıştay

  • Sıralama

Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesinde Görevli Kurumlar

Bu Karar; sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusunda valilik, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluklarının bulunduğuna ilişkindir.

Maden Sahalarının Yeterince Denetlenmemesi ve Tedbirlerin Alınmaması

Bu Karar, maden sahalarının yeterince denetlenmemesi ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tedbirlerin alınmaması nedeniyle hizmet kusuru bulunup bulunmadığına karar verilebilmesi için mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğine i...

Mülki İdare Amirinin Belediye Meclis Kararlarına Karşı Dava Açması

Bu Karar, mülki idare amirinin hukuka aykırı gördüğü meclis kararları aleyhine idari yargıda dava açıp açamayacağına ilişkindir.

Mülki İdare Amirinin Belediye Meclis Kararlarına Karşı İdari Yargıda Dava Açması

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 23. maddesi çerçevesinde, mülki idare amirinin hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıda dava açabileceğine ilişkindir.

Önceden Alınmış Mezar Yerine Başkasının Defnedilmesi Halinde Yer Tahsis Belgesinin Geçerliliği

Aynı yere başkasının gömüldüğünün ispat edilemediği durumlarda mezar yeri tahsis belgesinin geçerliliğini koruduğu hakkında

Muhtarlık Görevine Son Vermede Yetkili Merci

Mahalle Muhtarı olarak seçilen kişinin, aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olması nedeniyle her iki görevi birlikte yürütemeyeceğinden muhtarlık görevine son verilmesi istemiyle başvurulacak yetkili merci…

Yeni Parka İsim Verilmesi Kararının Mülki Amirce Onaylanmaması

Bu Karar, yeni parka ismi verilen kişilerin mahkumiyetlerinin, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe ve idari hukukuna hakim olan ilkelere aykırı olup olmadığının araştırılmasının gerekip gerekmediğine ilişkindir.

Altyapı Ortak Yatırım Programlarına Diğer Kurumlardan Ödenek Aktarılması

Ortak programa alınan altyapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kuruluşlarının ödeneklerinden altyapı yatırım hesabına aktarım yapılmasının istenip istenemeyeceği

Belediye Başkanının, Dava Konusu Ettiği Meclis Kararının İptalini İstemeye İlişkin Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunup Bulunmadığı

Belediye başkanının, yeniden görüşülmek üzere süresi içinde meclise iade etmesi üzerine kesinleşmesini engellediği ve sonrasında meclisin ısrara ilişkin kararına muhalif kalarak kararın kesinleşmesini müteakip, bu kararın iptalini istediği görüldüğün...

Belediye Başkanının Hukuka Aykırı Görerek Meclise İade Ettiği ve Meclisçe Tekrar Karara Bağlanan Kararlara Karşı Dava Açma Ehliyeti

Belediye başkanının, yeniden görüşülmek üzere süresi içinde meclise iade etmesi üzerine kesinleşmesini engellediği ve sonrasında meclisin ısrara ilişkin kararına muhalif kalarak kararın kesinleşmesini müteakip, bu kararın iptalini istediği görüldüğün...