Danıştay

  • Sıralama

Personel Gider Oranının Aşılmış Olmasının, Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Yenilenmemesinin Gerekçesi Olamayacağı

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinde öngörülen; belediyelerin yıllık toplam personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı...

Maden Alanların Belirlenmesinde ve Madencilik Faaliyeti İçin Gerekli İzinleri Verme Yetkisi

Bu Karar; maden üretimi yapılacak alanların belirlenmesi ve madencilik faaliyeti için gerekli izin, uygunluk görüşü ve ruhsat taleplerinin değerlendirilmesi konusunda mahalli çevre kurulunun yetkisinin bulunmadığı hakkındadır.

Faaliyet Konusu ve Adresi Değişmeyen İş Yerini Devralan İşletmeci Adına İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemesi

Bu Karar, faaliyet konusu ve adresi değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi hâlinde, devralan yeni işletmeci adına işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi hususuna ilişkindir.

Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesinde Görevli Kurumlar

Bu Karar; sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusunda valilik, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluklarının bulunduğuna ilişkindir.

Maden Sahalarının Yeterince Denetlenmemesi ve Tedbirlerin Alınmaması

Bu Karar, maden sahalarının yeterince denetlenmemesi ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tedbirlerin alınmaması nedeniyle hizmet kusuru bulunup bulunmadığına karar verilebilmesi için mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğine i...

Mülki İdare Amirinin Belediye Meclis Kararlarına Karşı Dava Açması

Bu Karar, mülki idare amirinin hukuka aykırı gördüğü meclis kararları aleyhine idari yargıda dava açıp açamayacağına ilişkindir.

Mülki İdare Amirinin Belediye Meclis Kararlarına Karşı İdari Yargıda Dava Açması

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 23. maddesi çerçevesinde, mülki idare amirinin hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıda dava açabileceğine ilişkindir.

Önceden Alınmış Mezar Yerine Başkasının Defnedilmesi Halinde Yer Tahsis Belgesinin Geçerliliği

Aynı yere başkasının gömüldüğünün ispat edilemediği durumlarda mezar yeri tahsis belgesinin geçerliliğini koruduğu hakkında

Muhtarlık Görevine Son Vermede Yetkili Merci

Mahalle Muhtarı olarak seçilen kişinin, aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olması nedeniyle her iki görevi birlikte yürütemeyeceğinden muhtarlık görevine son verilmesi istemiyle başvurulacak yetkili merci…

Yeni Parka İsim Verilmesi Kararının Mülki Amirce Onaylanmaması

Bu Karar, yeni parka ismi verilen kişilerin mahkumiyetlerinin, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe ve idari hukukuna hakim olan ilkelere aykırı olup olmadığının araştırılmasının gerekip gerekmediğine ilişkindir.