Danıştay

  • Sıralama

İhale Komisyonlarının Açıklayıcı Bilgi Olarak İstedikleri Yabancı Dildeki Belgelerin Nasıl Sunulacağı

Bu Karar; ihaleye katılan bir şirkete ait iş deneyimi için sunulan belgeye ilişkin olarak istenilen açıklayıcı belgelerin, fotokopi olarak sunulması; ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler tarafından sunulan yabancı dilde...

İhalelerde Şikâyet veya İtirazen Şikâyet Başvurularının İhale Sürecine İlişkin ve Sözleşmenin İmzalanmasından Önce Yapılması Gerektiği

Bu Karar; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, şikâyet veya itirazen şikâyet başvurularının ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem ve eylemlere yönelik olması ve bu başvuruların sözleşmenin imzalanmasından önce yapılması gerektiğine ilişkin...

İhalede Tek Geçerli Teklif Olmasının Rekabetin Oluşmadığı Anlamına Gelmeyeceği

Bu Karar, kamu alımlarında rekabetin sağlanabilmesinin ön şartının, ihale dokümanında, ihaleye katılımı engelleyici veya daraltıcı düzenlemelere yer verilmemesi olduğu; ihaleye verilen teklif sayısı, kamu alımına konu olan hizmet veya malı üreten sek...

İhalede Tek Geçerli Teklif Olmasının Rekabetin Oluşmadığı Anlamına Gelmeyeceği

Bu Karar, kamu alımlarında rekabetin sağlanabilmesinin ön şartının, ihale dokümanında, ihaleye katılımı engelleyici veya daraltıcı düzenlemelere yer verilmemesi olup; ihalede tek geçerli teklif olmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceğine il...

Terör Örgütleriyle İltisak Yahut İrtibatı Bulunanların İhale Dışı Bırakılması

Bu Karar, 4734 sayılı Kanunun 11. maddesinin (g) bendinde yer alan "Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler" ibaresi uyarınca haklarında araştırma yapılan gerçek...

İhaleye Teklif Veren ve İhale Üzerinde Bırakılan Kişinin Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusu

Bu Karar, ihaleye teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan kişinin şikayet ve itirazen şikayet başvurusunun, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulunca ehliyet ve süre yönünden reddi üzerine verilmiştir.

Yabancı İsteklinin Kendi Ülkesindeki Mevzuat Uyarınca Düzenlenmiş Belgelerle İhaleye Başvurması

İhaleye katılacak tüzel kişi isteklilerden kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ist...

İhalenin İsteklilerin Üzerinde Bırakılıp Bırakılmadığına Bakılmaksızın, İsteklilerin Hepsi Şikayet ve İtirazen Şikâyet Yoluna Başvurup Başvuramayacakları

İsteklilerin İhalenin üzerlerinde bırakılıp bırakılmadığına bakılmaksızın şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurma ehliyetine sahip oldukları hakkında.