Danıştay

  • Sıralama

Belediye Sınırları İçinden Geçen Devlet ve İl Yolları İle İlgili Araç Park Yerlerinin Belirlenmesinde Görüş Alınması

Bu Karar; belediye sınırları içinden geçen devlet ve il yolları ile ilgili araç park yerlerinin belirlenmesine ilişkindir.

Mutlak Koruma Alanı İçerisinde Ocak Açılması

Bu Karar; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca mutlak koruma alanı içinde kalan Eğirdir Gölü'nde ariyet ocağı açılması hususunda idari para cezası verilmesine ilişkindir.

Denetim Yetkisi Bulunmayan Jandarmalar Tarafından Düzenlenen Tutanağa Dayanılarak İdari Para Cezası Verilmesi

Bu Karar, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca Jandarma Genel Komutanlığına yapılan bir yetki devri bulunmadığından, denetim yetkisi bulunmayan kurumda görevli jandarmalar tarafından düzenlenen tutanağa dayanılarak idari para cezası verilip verilemeyece...

Jandarmanın Çevre Kanunu Gereğince Yetkili Olup Olmadığı

Bu Karar, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca Jandarma Genel Komutanlığına yapılan bir yetki devri bulunmadığından, denetim yetkisi bulunmayan kurumda görevli jandarmalar tarafından düzenlenen tutanağa dayanılarak idari para cezası verilmesinde hukuka...

Büyükşehirlerde Toplu Taşıma Araçlarının Güzergahları ile Bilet Ücret ve Tarifesini Belirleme Yetkisi

Bu Karar; UKOME'nin toplu taşıma araçlarının güzergahları ile bilet ücret ve tarifesini belirlemede münhasıran yetkili olması karşısında; büyükşehir belediye başkanlığına bağlı bir idarenin bu konuda işlem tesis etme yetkisi bulunmadığına ilişkindir.

Yapılacak Fabrika Öncesi Çevresel Etki Değerlendirmesinin Yapılacağı Hakkında

ÇED sürecine tabi tutulan bir projenin gerçekleştirileceği alanda, öncelikle, varsa çevre düzeni planı ve bu plana uygun olarak yapılmış nazım ve uygulama imar planlarının bulunmasının gerektiği hakkında

İmar Planı Değişikliğine İlişkin İdareye Yapılan İtirazın Zımni Reddi Halinde Dava Açma

İmar planlarına karşı askı süresi içerisinde 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında yapılan itirazın 60 gün içerisinde cevap verilmeyerek zımnen reddi üzerine ikinci 60 gün içerisinde açılmayan davada süre aşımı bulunması karşısında; zımni retten...

Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Başvurunun Dava Açma Zaman Aşımına Etkisi

Bu Karar, dava süresi içinde Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurunun dava açma süresini durdurup durdurmayacağına ilişkindir.

Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Başvurunun Dava Açma Süresine Etkisi

Bu Karar, dava süresi içinde Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurunun dava açma süresini durduracağına ilişkindir.

Riskli Alanların Sağlıklı Yapılaşması, Taşınmaz Kültür Varlıklarının İhya ve Restorasyon Çalışmalarının Yapılması Amacıyla Mahalle, Ada ve Parsel Numarası Gösterilmek Suretiyle Tek Tek Belirlenerek Acele Kamulaştırma Kararı Alınması

Özeti: Acele kamulaştırmaya konu taşınmazların mahalle, ada ve parsel numarası gösterilmek suretiyle tek tek belirlendiği, riskli alan ilanı doğrultusunda bölgenin sağlıklı yapılaşmasının, taşınmaz kültür varlıklarının ihya ve restorasyon çalışmaları...