Diğer Hususlar

  • Sıralama

Geçici/Süreli Düzenlemeler

05.02.2015 tarih ve 2015/KDGM-01/GENEL numaralı Genelgeyle verilen sürelerin 31.12.2016 tarihine kadar uzatılması

Taşınmaz Satışının Tescili Hk.

Mülkiyeti İl Belediyesi adına tescilli iken 6360 sayılı Kanun ile yeni kurulan (dönüşen) Büyükşehir Belediyesine devredilen taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından satışında Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r bendinde yer alan istisnanın uygula...

Sokak Hayvanlarının Bakımı İçin Kurulan Barınakta Çalışan Kişiye Ödenen Ücretin Gelir Vergisi Tevkifatı ve Damga Vergisi

Sokak hayvanlarının bakımı için kurulan barınakta çalışan kişiye ödenen ücretten gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında…

Belediye İle Yapılan Süt Tedarik Sözleşmesine İstinaden Ayni Yardım

Belediye ile yapılan süt tedarik sözleşmesine istinaden ayni yardım amaçlı süt teslimlerinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hakkında...

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Cins Değişikliği İşlemi Hk.

Bu Görüş; taşınmazın tapuda yapılacak cins değişikliği işleminin harca tabi olup olmadığı hakkında yayımlanmıştır.

Belediyelere Yapılacak Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu İnşaatı Kapsamında Yapılan Sözleşme Gereğince Kontrol Teşkilatının Hizmetine Tahsis Edilecek Araçlar İçin MTV, KDV, ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı yapım işine ilişkin düzenlenen sözleşme gereği idari makamın hizmetine verilmek üzere satın alınacak araçlarda MTV, KDV ve ÖTV muafiyeti hakkında...

Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Arsa Üzerinde Şirket Tarafından İnşa Edilen Daireler İçin Tapuda Belediyesi Adına Yapılacak Cins Tashihi İşlemlerinden Harç Aranılıp Aranılmayacağı Hk.

Mülkiyeti belediyeye ait oldan arsa üzerinde şirket tarafından inşa edilen daireler için tapuda o belediyenin adına yapılacak cins tashihi işlemleri hakkında...

İl Özel İdaresinden Taşınmaz Kiralanması İşleminde KDV Tevkifatı ve Kira Stopajı Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (15.3.2.4.) bölümünde yapılan açıklamalar uyarınca İl Özel İdaresine ait gayrimenkulün kiralanması nedeniyle ödenecek kira bedelleri üzerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ve İl Özel İdaresinin...

Şehiriçi Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Bilet ve Kartlara Dolum Yapılmasında Belge Düzeni ve Katma Değer Vergisi Hk.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermesi ve satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemesi ve al...

Belediye Tarafından İktisap Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Parsellenen Arsanın Ortağı Olduğu Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konması Hk.

Belediye tarafından imar işlemine tabi tutulmak suretiyle iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenmiş ve arsa vasfını kazanmış olan gayrimenkulün bir ticaret şirketine ayni sermaye olarak konması işlemi hakkında...