Diğer Hususlar

  • Sıralama

Belediyeler Gençlik ve Spor Kulüpleriyle İşbirliği Yaparak Ortak Proje Geliştirip Geliştiremeyeceği

Bu görüş; Belediye Başkanlıklarının Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü ile lisanslı sporcu yetiştirilmesi, yarışma, festival ve kültürel faaliyetlerde en başarılı şekilde temsilinin sağlanması, gençlerin ve çocukların kötü a...

Mezbahaların Ruhsatlandırılmasında Yetkili İdare

Bu Görüş; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca 1. sınıf GSM kapsamında yer alan mezbahaların ruhsatlandırılmasının büyükşehir belediyesinde olduğu, ancak 2. sınıf GSM kapsamında yer alan mezbahaların ilçe belediyelerince ruhsatlandırılma...

Belediyelerin Ortak Hizmet Projesi İçin Valiliklerce İstenecek Belgeler

Bu Görüş; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun diğer kuruluşlarla protokolde belirtilen amaç ve kapsamda ortak hizmet projesi yürütmesinin uygun olup olmadığı, uygun olması durumunda ne tür bilgi ve belgelerin talep edileceği hususuyla ilişkilidir.

Belediyelerin Gazetelere Abone Olması ve Reklam Vermesi

Bu Görüş; Belediyelerin yerel basına destek olunması amacı ile gazetelere abone olunması ve reklam verilmesi yönünde belediye meclislerince karar alındığı belirtilerek belediye meclislerince alınan kararların mevzuata uygun olup olmadığına ilişkindir...

Belediyelerin Muhtaçlara Nakdi Yardım Vermesi

Bu Görüş; 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarıunca, belediyelerce uygun görülen ihtiyaç sahibi gerçek kişilere nakdi yardım yapılıp yapılamayacağı ile ilişkindir.

Büyükşehirlerde Kazı Ruhsatı Verme Yetkisi

Bu Görüş; kazı yapmanın yasak olduğu dönemlerin belirlendiği ve bu dönemlerde pandemi sürecinden kaynaklı ve zorunlu hallerdeki müracaatların Altyapı Koordinasyon Merkezi Müdürlüğün değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğünde kazı ruhsatının verilmesi...

Toplu Taşıma ve Ticari Taşımacılık Hizmetlerinin Tahsisi

Bu görüş; S plaka tahsis işleminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında süresiz olarak satış yönteminin mi yoksa en fazla 10 yıl süre ile kiralama yönteminin mi uygulanacağı hususuna ilişkindir.

Köylerin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak İlçesine Mahalle Olarak Bağlanması

Bu Görüş; 5393 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi yer alan “birleşme ve katılma” hükümlerinin uygulaması ile ilgili değerlendirilmelerin yapılmasına ilişkindir.

Mezarlık Alanının Satın Alınacak ya da Kamulaştırılacak Başka Bir Alanla Takası

Bu Görüş; mezarlık alanının satın alınacak ya da kamulaştırılacak bir başka alanla takasının ve mevcut mezarlık alanının imar planına uygun kullanıma açılmasının mümkün olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Ticari Araçların Denetimi Nedeniyle Belediyelerin Ücret Alıp Alamayacağı

Bu Görüş; ticari araçların denetimi nedeniyle belediyelerin ücret alıp alamayacağı hususuna ilişkindir.