Diğer Hususlar

  • Sıralama

Toplu Taşıma Hatlarının Kira Süresi

Bu görüş; toplu taşıma hatlarının kiralama için en fazla on yıl, imtiyaz yöntemi için en fazla kırkdokuz yıl, ruhsat vermede ise muhammen bedelin belirlenerek imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde belirli bir süre olarak belirlenmesi ve bunların sö...

Büyükşehir Sınırları İçindeki Yolların Bakım Sorumluluğunun Paylaşımı

Bu Görüş; büyükşehir sınırları içindeki yayla, mera ve tarım arazilerine ait yollarının bakım, onarım işlerinin hangi idarede olduğuna ilişkindir.

İmar Denetimleri İçin Yeterli Personel Bulunmaması

Bu görüş; imar denetimi için yeterli personel bulunmamasının denetime engel olup olmayacağı hakkındadır.

Belediyelerce Konut Olarak Tahsis Edilen Arsaların Satışı

Bu görüş; 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesi kapsamında tahsis edilen arsaların üzerinde hangi işlemlerin yapılabileceğine dairdir.

Bazı Tesislerin İşletme Hakkının Şirketlere Devrinin Normal Belediyelerde de Yapılıp Yapılamayacağı

Bu görüş; büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin şirketlerine işletme hakkının devrini yapıp yapamayacaklarına ilişkindir.

Mahalli İdare Birliğinin Üye Olan Belediyeden İşçi Temini

Bu görüş; birliklerin üyesi olan belediyelerin şirketlerinden doğrudan hizmet alımı yapıp yapamayacağına ilişkindir.

Mıcır Alımının Yıllara Sari Yapılıp Yapılamayacağı

Bu görüş; belediyelerin yapacağı mıcır alım ihalelerinin gelecek yıllara yayılacak veya ertesi yıla geçecek şekilde yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Mahalle Sınır Değişikliği İşlemlerinin Nasıl Yürütüleceği

Bu görüş; mahalle sınır değişikliği işlemlerini yürütecek birimin nasıl belirleneceğine ilişkindir.

Evsel Katı Atıkların Satışının Yapılıp Yapılamayacağı

Bu görüş; : İlçe belediyelerinin katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonuna taşınması ile ilgili görev, yetki ve sorumluluğu hakkındadır.

Köy Yerleşik Alanı Üzerinde Sınırlayıcı Şerhler

Bu görüş; 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü maddesi ve Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi uyarınca kendisine satış yapılan hak sahiplerinin satın aldığı taşınmaz üzerindeki 10 yıllık takyit süresi dolmadan buraları başkalarına d...