Diğer Hususlar

  • Sıralama

İmar Mevzuatına Aykırılıkların Tapu Dairesine Bildirilmesi Hk.

Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların tespiti halinde hukuka aykırılık giderilinceye kadar bunların satış veya kiralanmasının önlenmesi amacı ile tapu kaydına şerh koydurma ile ilgili yasal bir düzenleme çıkacaktı. Bu düzenleme çıktı mı? Çı...

Plansız Alanda Tevhit İşlemi Hk.

Mal sahibi İlçemiz sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Köy Yerleşim Alanı Sınırı dışında bulunan 2 adet tarla vasıflı taşınmazın tevhid işlemi talebinde bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bahse konu taşınmazların cephesine l...

Yapı Sınıf ve Grubu Hk.

2 kat bodrum, 5 kat ticari dükkân olan 27.50 m yüksekliğindeki yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğe göre, hangi grup yapıya girer?

Yapı Sınıf ve Grubu Hk.

2 kat Bodrum, 5 kat ticari dükkân olan 21.20 m yüksekliğindeki yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğe göre, hangi grup yapıya girer? İyi çalışmalar

Yoldan İhdas Edilen Yerin Satışı Hk.

Belediyemize vatandaş tarafından Beldemiz imar planına göre parselinin önündeki yol fazlalığını almak için yoldan ihdas ve tevhid işlemi dosyası hazırlatılarak başvuruda bulunulmuştur. Bu dosyaya istinaden 07/09/2020 tarihinde imar planına uygun olar...

Hisseli Taşınmaz Satışı Hk.

Sayın Hocam; Belediyemize ait hisseli arsanın tamamı (600,00) m² dir. Belediyemizin hissesi: 150,00m² diğer hissedarın hissesi 450,00 m² dir. Diğer hisse sahibi Belediyemizin hissesini satın almak istemektedir. Bununla ilgili satılması yönünde Meclis...

Mesire Yeri Ayrılması Hk.

Sayın Hocam; Belediyemiz adına 1980 yılında Şeker Fabrikası tarafından tamamı üzerinde Alpullu Belediyesi lehine 99 yıl müddetle intifa hakkı bulunan Çamlık sahası olarak geçen taşınmaz için (orman bakımı- ormanlık vasfının muhafazası ve milli park ş...

Ruhsatsız Yerde Su Aboneliği Hk.

Belediyemiz mücavir alan içerisinde uygulama imar planı dışında olan taşınmaza Belediyemiz Meclis kararı ile daha önce tüp depolama sahası yapılmasına izin verilmiştir. Taşınmaz sahibi dilekçe vererek yangın anında müdahale de kullanmak amacıyla su b...

Hisseli Taşınmazın İhale Suretiyle Satışı Hk.

İyi günler, belediyemizin de mülkiyet sahibi olduğu riskli yapılı binanın yıkım isleri gerçekleştirildi ve tapu kaydı hisseli arsa tapusunu çevrildi. Soru: 1. Bu arsanin satışını öncelikli olarak imar kanunu madde 17 ye göre tahmini bedelini belirley...

Taşınmazlardaki Hisse Satışı Hk.

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarda; 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde satışı talep edilen, diğer hissedarlara ait hisselerin satış bedeli için Belediye Meclisimizce satılmasına karar verilen ve Encümen Karar...