Diğer Hususlar

  • Sıralama

Market İşletilmesi

Belediyenin işletmesine ait petrol ofisinde bulunan marketi işletme üzerinden nasıl işletebiliriz? Alınan malzemeler yine diğer malzeme alımları gibi doğrudan teminle mi olacak yoksa belli toptancılar ile yapılacak sözleşmeye istinaden alınabilir mi?...

Kiralık Taşınmaz Üzerine Mantar Üretim Tesisi Kurulması

Belediyemizde mantar üretim serası kurulması için ihaleye çıkılacaktır. Fakat mantar üretim tesisi kurulması gereken yer kiralıktır. Bu durumda 4734 sayılı Kanun gereği ihaleye çıkmak uygun mudur? (Kira sözleşmesi bitince, mantar üretim serası söküle...

Yapım İşi Sözleşme Devirlerinde İş Deneyim Belgesi

4734 sayılı Yasanın 19. maddesi gereğince ihalesi yapılan iş devam etmektedir. İmalat ve ödeme yüzdesi olarak %70 imalatı tamamlanan iş için devir talep edilmektedir. Devir şartlarını sağlayan firmaya devir işlemi tamamlandıktan ve iş %100 olarak tam...

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Dolayısıyla Sözleşmenin Feshi Hk.

28.12.2021 tarihinde ihalesi, 02.02.2022 tarihinde sözleşmesi yapılmış bir yapım işi var. Söz konusu yapım işini Belediye şirketi aldı ve fiyat artışları sebebiyle işe başlanamadı. Şirketi yasaklamadan sözleşme feshi gerçekleştirmek istiyoruz, ama bu...

Kesin Teminat Tutarının Güncellenmesi Hk.

07/02/2022 tarihinde sözleşme imzalanarak 858.000,00 TL (SEKİZYÜZELLİSEKİZBİN) tutarında kesin teminat mektubu alınmıştır. 22/03/2022 tarihinde sözleşme idaremizce feshedilmiştir. Gelir kayıt edeceğimiz kesin teminat güncel tutarı hesaplama yöntemiyl...

Bitüm Asfalt Alınması Hk.

Tüpraştan avansla bitüm alınması mevzuata uygun mudur? Uygun değilse alım şekli hakkında bilgi verir misiniz?

Kesin Teminat Tutarının Güncellenmesi Hesabı Hk.

4735 sayılı KİSK; "İdarenin sözleşmeyi feshetmesi Madde 20- Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerin...

Araç Kiralamasında Tasarruf Tedbirleri ve Kasko Bedeli Sınırlaması Hk.

Safranbolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak, Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün doğrudan temin kapsamında 1 (bir) adet araç kiralama talebinin karşılanıp karşılanamayacağı hususunda görüş ihtiyacımız hasıl olmuştur. Bahse konu ara...

Temizlik Hizmeti Alımı Hk.

Merhabalar, Belediyemiz hizmet binasının yeni hizmet binasına taşınmasından dolayı temizlik personelimiz yetersiz kalmıştır. Yeni personel alımı ile dışarıdan hizmet alımının fayda - maliyet analizi yapılmış olup, dışarıdan hizmet alımı yapılması ava...

Belediye Şirket İşçilerine İhale ve Taşınır İşlemleriyle İlgili Verilecek Görevler Hk.

Hocam kolay gelsin. Belediyemiz Belde belediyesi olmakla beraber 8 memur 15 işçi le çalışıyoruz. Memurlar, 2 müdür, 2 teknik kadro, 1 itfaiye, 1 zabıta 1 şoför, 1 tahsildar. Tahsilat servisinde, mali hizmetler müdürlüğün de işçi personelden yararlanı...