Diğer Hususlar

  • Sıralama

İhale Komisyonu Kararlarının Geçerlilik Zamanı

Bu karar, kamu ihale mevzuatına göre ihale komisyonu kararının ihale yetkilisinin onaylaması ile mi, yoksa başka bir işlem ile mi geçerlilik kazanacağına ilişkindir.

İhale Sürecinde Yasak Fiil veya Davranışlarda Bulunan İsteklilerin Geçici Teminatları

Bu karar, ihale sürecinde Kanun’un 17’nci maddesinde yer alan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen isteklilerin geçici teminatlarının, gelir yazılıp yazılamayacağı ile bu gibi isteklilere karşı nasıl hareket edileceğine ilişkindir.

İhale Dokümanının Aynı İnternet Bağlantısından İndirilmesi

Bu karar, aynı IP adresi üzerinden ihale dokümanı indirilmesi ve/veya teklif verilmesinin, yasaklı eylem ve işlemlerden olup olmadığı ve bu şekilde davrananların ihaleden yasaklanmalarının gerekip gerekmediğine ilişkindir.

Teminat Gelir Kaydedilirken Teklif Edilen Bedel Üzerinden Hesaplanan Tutarın Mı, İsteklinin Verdiği Toplam Geçici Teminat Tutarının Mı Dikkate Alınacağı

Bu karar, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra geçici teminatının da gelir kaydedilmesi aşamasında teminat gelir kaydedilirken isteklinin verdiği toplam geçici teminat tutarının mı, teklif ettiği bedelin %3’üne karşılık gele...

Yapım İhalelerinin Elektronik İhale Şeklinde Gerçekleştirilmesinin Zorunlu Olup Olmadığı

Bu karar, yapım işi ihalelerinin elektronik ihale şeklinde gerçekleştirilmesinin zorunlu olup olmadığına ilişkindir.

İhalelerde İsteklilerin Vergi ve SGK Borcu Olup Olmadığı Kontrol Edileceği Aşama

Bu karar, ihalelerde isteklilerin vergi ve SSK borçlarının olup olmadığının hangi tarih itibariyle ve ihale sürecinin hangi aşamasında belirleneceğine ilişkindir.

Hakkında Yasaklama Kararı Olduğu Halde İhaleye Giren İsteklilere Yapılacak İşlemler

Bu karar, 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin son fıkrası gereğince hakkında ihaleye katılma yasağı bulunmasına rağmen, ihaleye katılan istekliler ile ilgili olarak hangi işlemlerin yapılacağına ilişkindir.

Sözleşme Zamanı Sunulması Gereken Belgelerin Eksik Olması Hususunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, sözleşmeye davet edilen firmanın vergi borcu yoktur yazısını teslim edememesi durumunda geçici teminatının irad kaydedilmesinin ihale mevzuatına uygun olduğunu belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İtiraz Sonucu İptal Edilen İhalede Üst Mahkemenin Yürütmeyi Durdurma Kararı Vermesi

Bu Karar, İtiraz sonucunda mahkemece iptal edilen ihale kararının, idarenin başvurusu ile üst mahkemece durdurulması üzerine, ihalenin alınan karar yönünde devam etmesinin ve sözleşme yapılmasının mevzuata uygun olup olmayacağına ilişkindir.

Feshedilen İhalenin Tazminat Ödemesinde Fatura

Değerli Hocam, 696 sayılı KHK'nın 127. maddesi gereği, yürürlükteki hizmet alımı işine ilişkin bir sözleşmemiz feshedilmiş ve yapılan işin tutarı her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80'ini aşmadığından yüklenici lehine tazminat hakkı doğm...