Diğer Hususlar

  • Sıralama

KİK Payı, Sözleşme ve İhale Kararı Damga Vergisinin Hangi Bedel Üzerinden Hesaplanacağı

Bu karar; sözleşme giderlerini oluşturan KİK payının, sözleşme ve ihale kararı damga vergisi giderlerinin hangi bedel üzerinden ödeneceğine ilişkindir.

İdarece Feshedilen İşlerde İş Deneyim Belgesi Düzenlenip Düzenlenemeyeceği

Bu karar; yüklenicinin kusuru bulunmaksızın tasfiye edilerek kabulü/geçici kabulü yapılmadan sona erdirilen sözleşmelere ilişkin olarak, işin sözleşmesine uygun ve kusursuz olarak gerçekleştirmiş olması halinde, yükleniciye kusursuz olarak gerçekleşt...

Personel Taşıma İşinde, Yüklenicinin Malı Olmayan Araçların Çalıştırılmasının Alt Yüklenici Çalıştırma Sayılıp Sayılmayacağı

Bu karar; kendi malı olmayan araçların çalıştırılması durumunun alt yüklenici çalıştırılması anlamına gelip gelmediği, ihale konusu işin bir kısmının alt yükleniciye yaptırılması ile öz malı olmayan aracın çalıştırılması kavramlarının farklı kavramla...

Aynı IP Adresi Üzerinden Birden Fazla Firmanın Aynı Elektronik İhaleye Teklif Vermesi

Bu karar; isteklilerin e-teklif verme işlemlerinin aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirilmesinin, anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihal...

İhaleye Katılan Bir Şirketin İhaleye Katılan Diğer Şirketlerin Bilgilerini Talep Etmesi

Bu karar; ihale komisyonunun bir ticari işletmenin ticari sır kapsamında olabilecek bilgilerinin ihaleye katılan diğer firmalarla paylaşılması yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı; bir belgenin uygun görülmemesi halinde uygun görülmeme gerekçelerinin i...

Aşırı Düşük Açıklamalarının Uygun Bulunmaması Nedeniyle Tekliflerinin Reddedilmesi Halinde, Sınır Değerin Yeniden Hesaplanıp Hesaplanmayacağı

Bu karar, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmaması sebebiyle tekliflerinin reddedilmesi halinde, sınır değerin yeniden hesaplanmasının gerekip gerekmediğine ilişkindir.

Fiyat Dışı Unsurlara İlişkin Gerekçeli Açıklama Belgesinin İhale Onay Belgesi Ekinde Yer Alması Gerekir Mi?

Bu karar; bununla birlikte aktarılan Yönetmelik’in 61’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında “Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafında...

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olanların Geçici Teminatları

Bu karar, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olduğu halede doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak ihaleye girenlerin geçici teminatlarının gelir kaydedilip kaydedilemeyeceğine ilişkindir.

Birden Çok Doğrudan Temin İçin Bir İş Deneyim Belgesi Düzenlenip Düzenlenemeyeceği

Bu karar, tek sözleşmede birleştirilse de birden çok kere doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen birden çok alımın tek iş deneyim belgesi olarak düzenlenip düzenlenemeyeceğine ilişkindir.

Birden Fazla Doğrudan Temin İçin Bir İş Deneyim Belgesi Düzenlenip Düzenlenemeyeceği

Bu karar, iş bitirme belgesine konu hizmet işi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle birden fazla alımın gerçekleştirilmesi halinde, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen her bir alımın ayrı bir alım olduğu ve ayrı sözleşme konusu olması gerektiğ...