Diğer Kurul Kararları

  • Sıralama

Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Bu Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veri sorumlusuna başvuru, kurula şikayet sürelerinin hesaplanması hususlarında yapılan kamuoyu duyurularına ilişkindir.

Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru

Bu Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kişisel veri ihlali bildirim usul ve esaslarına ilişkindir.

Sağlık Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Bu Karar, doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin, özel nitelikli bu sağlık verisinin ilaçların temin edildiği eczane tarafından her hangi bir işleme şartına dayanmadan üçüncü kişiyle paylaşılması hususuna ilişkindir.

Cep Telefonlarına Reklam Bildirimleri/Aramaları Yönlendirilmesinin Önüne Geçilmesi

Bu Karar, veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesini teminen ilke kararı alınmasına ilişkindir.

Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önleme

Bu Karar, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önleme yükümlülüğünü yerine getiremeyen veri sorumlusu hakkında Kuruma yapılan başvuruya ilişkindir.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü İstisnasına İlişkin

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun, yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Sicile kayıt...

Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri

Bu Karar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun veri sorumlularının veri sorumluları siciline kayıt zorunluluğuna ilişkindir.

Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları

Bu Karar, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tut...

Sicil Dosyalarındaki Kişisel Verilerin İmha Edilmesi

Bu Karar, sicil dosyalarındaki kişisel verilerin, işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmaması sebebiyle, imha edilmemesi gerektiğine ilişkindir.

Kişisel Verilere Erişim Yetkisi Bulunan Personelin Yetkisi ve Amacı Dışında Söz Konusu Verileri İşlemesi

Bu Karar, veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesine ilişkindir.