Diğer Kurul Kararları

  • Sıralama

Mahkeme Tarafından Verilen Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi Talebi

Bu Karar; İdare Mahkemesi'ne açılan davanın kabulüne karar verildiği halde yerine getirilmeyen kararın gereğinin yerine getirilmesi talebine ilişkindir.

Tesise Girişte Çantaların İçine Bakılıp Bakılamayacağı

Bu Karar, Balçova Teleferik Tesislerine girişte ziyaretçilerin çantalarının içine bakılmaması, onların tedirgin edilmemesi ve ziyaretçilere saygılı olunması gerektiğine ilişkindir.

Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Bu Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veri sorumlusuna başvuru, kurula şikayet sürelerinin hesaplanması hususlarında yapılan kamuoyu duyurularına ilişkindir.

Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru

Bu Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kişisel veri ihlali bildirim usul ve esaslarına ilişkindir.

Sağlık Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Bu Karar, doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin, özel nitelikli bu sağlık verisinin ilaçların temin edildiği eczane tarafından her hangi bir işleme şartına dayanmadan üçüncü kişiyle paylaşılması hususuna ilişkindir.

İşyerinin Bulunduğu Ortak Alanların Diğer İşyerleri Tarafından İşgali

Bu Karar; işyerinin bulunduğu ortak alanların, diğer dükkan sahipleri tarafından hususi amaçlarla işgal edilmesi, dükkan sahiplerinin ürünlerini ortak alanda sergilemeleri, ortak alanlara masa sandalye konulması yapılan şikayet üzerine verilmiştir.

Araç İle Anons Yaparak Dolaşan Seyyar Satıcıların Sebep Olduğu Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi

Bu Karar, araç ile anons yaparak dolaşan hurdacı, overlokçu vb.nin sebep olduğu gürültü kirliliğinin tespitine ilişkindir.

Cep Telefonlarına Reklam Bildirimleri/Aramaları Yönlendirilmesinin Önüne Geçilmesi

Bu Karar, veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesini teminen ilke kararı alınmasına ilişkindir.

Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önleme

Bu Karar, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önleme yükümlülüğünü yerine getiremeyen veri sorumlusu hakkında Kuruma yapılan başvuruya ilişkindir.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü İstisnasına İlişkin

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun, yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Sicile kayıt...