Diğer

  • Sıralama

Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen Kapadokya Alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak niteliklerin belirle...

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile gıda kodeksi hazırlama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumlukları standartlara uygun olarak üreten, satışını yapan, gerçek veya tüzel kişilerin yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve orman bitki pasaportuna ilişkin hükümleri kapsar. Kendi ihtiyacı için to...

Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, ülkemiz su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve su ürünleri faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin temini için su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile ticari, amatör, ıslah ve rekreasyon...

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; balık çiftliklerinin kurulamayacağı hassas deniz alanlarının belirlenmesi ve balık çiftliklerinin deniz çevresine olan etkilerinin izlenerek çevresel yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, balık çiftli...

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından sağlık bilim ve teknolojileri alanında desteklenecek araştırma ve geliştirme projeleri ile diğer projelerin; başvuru, değerlendirme, destek, teşvik, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile gerçekleştirilen elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile gerçekleştirilen elektronik kimlik doğrulam...

Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, insan hayatını kurtarmaya yönelik deniz ve hava arama kurtarma hizmetlerinin yürütülmesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile yetkilendirilmiş sivil toplum kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını tespit et...

Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik, tarımsal faaliyetlerde kullanılan, tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının Bakanlık uygulamaları kapsamındaki deney, belgelendirme ve piyasa denetimleri; deney kurumlarının yetkilendirilmesi ve denetimleri ile Bakanlık uygula...

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, yurt içinde veya yurt dışında meydana gelip ülkemizi etkileyebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı insan sağlığı ve çevreye yönelik zararın önlenmesi veya en aza indirilmesi için ilgili kurum ve...