Diğer

  • Sıralama

Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; demiryolu kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi, bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanla...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerini...

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin ve fragmanların değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile sinema filmi gösterimlerine ilişkin denetimlere dair görev ve yetkiler ile usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırl...

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, destek türlerine, başvuru şartlarına, Destekleme Kurulları ile Komisyonlara, değerlendirme ölçütler...

Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yapımcılar ile ortak yapım sinema filmlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, ortak yapımların niteliklerine, ortak yapım başvurusuna ve değerlendirilmesine ili...

Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçlar hakkı...

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; jeoloji mühendislerinin mesleki çalışmalarının niteliğini ve güvenilirliğini arttırmak, jeoloji mühendisliği uygulamalarında kabul edilmiş/edilebilir davranışları belirlemek ve mükemmelliği teşvik etmek, mesleki hizmet uygulamalarının...

Gemi Boya Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, gemilerin karinalarında kullanılan organik kirlenmeyi önleyici sistemlerinde biyosit olarak kullanılan organotin bileşiklerinin insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya ve gemilerin d...