Diğer

  • Sıralama

Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Nükleer Düzenleme Kurumunun uygulayacağı idari yaptırımları ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından uygulanacak idari yaptırımları kapsar.

Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; hayvan dokusundan türetilen cansız ürünler veya cansız hale getirilmiş hayvan dokusu kullanılarak imal edilen, implante edilebilir aktif tıbbi cihazlar da dâhil tıbbi cihazların piyasaya arzı ve/veya hizmete sunulması ile ilgili özel g...

6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413)

Bu Yönetmelik; Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden, 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 t...

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 12 nci maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor...

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ; icra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri uygulanması amacıyla çıkarılmıştır.

Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde kullanıcıların kullanımına sunulması amacıyla elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine ilişkin dağıtım şirketleri, görev...

Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; radyasyon tesislerine ve radyasyon uygulamalarına ilişkin faaliyetlerin radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyet ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünün tespit ve teyit edilmesi için faaliyetlerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esas...

Basın İlân Kurumu İlân Portalı Yönetmeliği

Bu Tebliğ; Basın İlân Kurumu aracılığıyla gazetelerde yayınlatılan resmî ilan ve reklam veya elektronik ortamda yayını zorunlu resmî ilanlar ile özel ilan ve reklamların Kurumun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanmasına ilişkin usul...

Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış Alanların Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanlarda yürütülecek çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanlarda yürütülecek çevr...

Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ülke içindeki göçer hayvanların tanımlanmasında ve nakillerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, ülke içindeki göçer hayvan nakillerini, göçer hayvan nakillerinde kullanılacak belgeleri, göçer hayvanlar...