Genelgeler

  • Sıralama

Rekreatif Amaçlı İskeleler

Bu Genelge; 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen görev çerçevesinde ve Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte getirilen yeni düzenlemeler kapsamında; 2634 sayılı Kan...

Yapı Denetim Kuruluşlarından Tahsil Edilen Ücretler

Bu görüş; yapı denetimi kapsamında belediyelerce alınamayacak ücretlere ilişkindir.

5543 sayılı İskân Kanunu Uygulamaları

Bu Genelge, iskân hizmetleriyle ilgili konularda karşılaşılan sorunları çözümlemek ve değişen mevzuat hükümlerine göre güncellemek amacıyla hazırlanmıştır.

ÇED Süreçleri

Bu genelge; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile...

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Bu genelge; 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde değişik...

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne İlişkin Genelge

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/10/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup; Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan bild...

Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınması

Bu Genelge, konut sektörünü doğrudan etkileyen kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde esas alınan mimari projelerin, belediye ve yetkili kurumlarca tapu müdürlüklerine güvenli elektronik ortamda kırtasiyecilikten uzak ve hızlı bir şekilde ulaştır...

Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esasları

Bu genelge, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 13/A maddesi kapsamındaki milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı korum...

Yapı Denetim Kuruluşlarının Denetim Faaliyetleri

Bu Genelge, Yapı Denetim Kuruluşlarının denetim faaliyetlerinin denetlenmesi, idari müeyyide uygulanması ve idari para cezalarının tahsil edilmesine ilişkindir.

İlçe Belediyelerinin İmara İlişkin Meclis Kararlarının Büyükşehir Meclisinde Görüşülmesi

İlçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararların, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından görüşülmesi ve ne tür kararlar alınabileceğine ilişkin.