Genelgeler

  • Sıralama

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular üzerine yapılacak işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi.

Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge

Bu Genelge; Türk parası cinsinden, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin daha önce 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca kiralamış olduğu taşınmazların kira artış oranının belirlenmesi ve bu idarelerce 4734 sayılı Kanuna g...

Havanın Fen Noktasından Çalışılmaya Uygun Olmayan Devresinin Güncellenmesi

Bu Görüş; ihtilaflar göz önünde bulundurularak "Havanın Fen Noktasından Çalışılmaya Uygun Olmayan Devresi"nin güncellenmesine gerek duyulmasına ilişkindir.

Ulaştırma Yatırımlarında Yerli Ürün Kullanılması

Teleferik, imiktiler, monoray, metro ve şehir içi raylı sistemlerinin proje ve şartnamelerinin onaylanması ile standartlarının belirlenmesi görev ve yetkisi çerçevesinde, yatırımlarda yerli ürün kullanılmasına ilişkin.

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkı

Bu genelge, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği uyarınca Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş söz...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapım İle İlgili Akdedilen Sözleşme Anlaşmazlıkları

Bu Genelge; kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım işleri ile ilgili sürecin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların en kısa sürede sonuçlandırılması için yapılan değişikliğe ilişkindir.

İhalelere Katılmaktan Yasaklama Taleplerinde Tebligat İşlemleri

Bu Genelge; ihalelere katılmaktan yasaklama taleplerinin iletilmesi esnasında, sözleşmeye davet yazılarının isteklilere Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tebliğ edilmesine ilişkindir.

İlave İş Artışı

Bu Genelge, Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan ve Kamu İhaleleri Sözleşme Kanununa göre sözleşmeye bağlanan, yapı denetim hizmetleri ve ilave iş artışı esaslarının uygulanmasına yönelik hatalı uygulamalarına ilişkindir.

Vaziyet Planı Tanzimi

Bu Genelge, Kamu İhale Kanunu gereğince ihale edilecek genel bütçeye dahil bina ve tesislerin vaziyet planları ile, talep edildiği ve Bakanlıkça kabul edildiği takdirde özel idareler, katma bütçeli idareler ve belediyelere ait bina ve tesisler ile he...