Genelgeler

  • Sıralama

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri (Belediye Alacaklarına İlişkin)

Bu genelge, koronavirüs salgını nedeniyle belediyelerin kira alacakları ve su alacaklarının ertelenmesine ilişkindir.

SGK Ödemelerinde Gecikme Zammı ve Cezası İdari Para Cezası Uygulanmaması

Bu genelge, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 79 uncu maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile idari para cezası uygulanmayacak hallere ilişkindir.

Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Verginin Ödeme Süresinin Uzatılması

Bu Genelge; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu' nun 49 uncu maddesindeki yetkiye dayanılarak, söz konusu Kanunun 47 nci maddesine göre verilmesi gereken Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme s...

Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatı

Bu Genelge; Bankalar vasıtasıyla yapılacak vergi tahsilatına ilişkindir.

Ödeme Emri

Bu Genelge; Devlet tüzel kişiliğine dahil olan kamu idarelerine ait alacakların takip ve tahsilinde başkanlığa bağlı vergi dairelerince, il özel idaresinin alacaklarının takip ve tahsilinde ilgili il özel idaresince, belediyelere ait alacaklarda ise...

AB Hibeleri

Bu Genelge, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) çerçevesinde yapılan iş ve işlemlerde doğabilecek...

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun uygulamasına ilişkin olarak yapılan açıklamalar.

Hakediş Ödemeleri ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri

Bu Genel Yazı: 7020 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere başvuruda bulunmuş olan borçluların hakediş ödemelerinde "borcu yoktur yazısı” ile yapı kullanma izin belgesi/teminat iadelerinde verilen "ilişiksiz...

Belediyelerden Olan SGK Alacakları

Bu Genelge, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanındaki hakları ile anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen gayrimenkullerin haczine ilişkindir.