Genelgeler

  • Sıralama

Altyapı Kazı İzni ve Harcı

Bilindiği üzere 24.12.2020 tarihli ve 3 1344 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezler...

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Uygulanması

Bu görüş, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına ilişkindir.

Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Değişikliği

Konu : Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Değişikliği Hk.

7256 sayılı Kanun Kapsamında Taşınmaz Satışı, İrtifak Hakkı Tesisi ile Kira Alacaklarını Yapılandırma Usul ve Esasları

Konu: 7256 sayılı Kanun Kapsamında Taşınmaz Satışı, İrtifak Hakkı Tesisi ile Kira Alacaklarını Yapılandırma Usul ve Esasları

Yerel Yönetimlerin İş Yerleri Dâhil Sahip Olduğu Taşınmazlar Kira ve Benzeri Konularında Koronavirüs Tedbirleri

Bu Genelge; koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemeler yapılması kararı alınmış ve bu kapsamda yerel yönetimlerimizin iş yerleri dâhil sahip olduğu taşınmazlarını ilgilendiren kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkindir.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri (Belediye Alacaklarına İlişkin)

Bu genelge, koronavirüs salgını nedeniyle belediyelerin kira alacakları ve su alacaklarının ertelenmesine ilişkindir.

SGK Ödemelerinde Gecikme Zammı ve Cezası İdari Para Cezası Uygulanmaması

Bu genelge, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 79 uncu maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile idari para cezası uygulanmayacak hallere ilişkindir.

Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Verginin Ödeme Süresinin Uzatılması

Bu Genelge; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu' nun 49 uncu maddesindeki yetkiye dayanılarak, söz konusu Kanunun 47 nci maddesine göre verilmesi gereken Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme s...

Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatı

Bu Genelge; Bankalar vasıtasıyla yapılacak vergi tahsilatına ilişkindir.

Ödeme Emri

Bu Genelge; Devlet tüzel kişiliğine dahil olan kamu idarelerine ait alacakların takip ve tahsilinde başkanlığa bağlı vergi dairelerince, il özel idaresinin alacaklarının takip ve tahsilinde ilgili il özel idaresince, belediyelere ait alacaklarda ise...