Görüşler

  • Sıralama

Geçici/Süreli Düzenlemeler

05.02.2015 tarih ve 2015/KDGM-01/GENEL numaralı Genelgeyle verilen sürelerin 31.12.2016 tarihine kadar uzatılması

Otomatik Fotoğraf Çekme Kabinlerinin İşyeri Sayılıp Sayılmayacağı Hk.

İş açısından uygun olan çeşitli yerlere kurulan otomatik fotoğraf çekme kabinlerinin işyeri (şube) sayılıp sayılmayacağı hakkında...

Taşınmaz Satışının Tescili Hk.

Mülkiyeti İl Belediyesi adına tescilli iken 6360 sayılı Kanun ile yeni kurulan (dönüşen) Büyükşehir Belediyesine devredilen taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından satışında Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r bendinde yer alan istisnanın uygula...

Çalışma Alanları Farklı Vergi Dairelerinde Olan İhaleler

Fidan dikimi, çapalama ve orman temizliği gibi işler yapılan, merkez işyeri adresi olarak ev adresinizi gösterildiği, çalışılacak yer hangi vergi dairesi sınırları içindeyse ilgili vergi dairesine bilgi verilen, ancak tüm yükümlülüklerin merkezin bağ...

Sokak Hayvanlarının Bakımı İçin Kurulan Barınakta Çalışan Kişiye Ödenen Ücretin Gelir Vergisi Tevkifatı ve Damga Vergisi

Sokak hayvanlarının bakımı için kurulan barınakta çalışan kişiye ödenen ücretten gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında…

Büyükşehir Belediyesi Hudutları İçerisindeki Mahalle, Meydan, Bulvar vs. Adı Değiştirmede Yetkili Merci

İlçe mücavir alan sınırları içerisindeki bahçe, mahalle, cadde, sokak, bulvar vs isimlerinin farklı dil ve lehçelerde yazılmasına ilçe Belediye meclisince oy çokluğuyla karar aldığından bahisle ilçe sınırı içerisinde bulunan park, bahçe, meydan, bulv...

Belediye İle Yapılan Süt Tedarik Sözleşmesine İstinaden Ayni Yardım

Belediye ile yapılan süt tedarik sözleşmesine istinaden ayni yardım amaçlı süt teslimlerinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hakkında...

Meslek Edinme Kurslarının Ruhsat Harcı Hk.

Rize ilinde yürütmekte olan Özel Rize Sahil Denizcilik ve Gemi Adamları Yetiştirme Kursunun işletmeciliği faaliyeti nedeniyle her yıl ruhsat harcı ödenip ödemeyeceği hakkında

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Cins Değişikliği İşlemi Hk.

Bu Görüş; taşınmazın tapuda yapılacak cins değişikliği işleminin harca tabi olup olmadığı hakkında yayımlanmıştır.

Belediyelere Yapılacak Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu İnşaatı Kapsamında Yapılan Sözleşme Gereğince Kontrol Teşkilatının Hizmetine Tahsis Edilecek Araçlar İçin MTV, KDV, ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı yapım işine ilişkin düzenlenen sözleşme gereği idari makamın hizmetine verilmek üzere satın alınacak araçlarda MTV, KDV ve ÖTV muafiyeti hakkında...