Görüşler

  • Sıralama

Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kamulaştırma Karar ve Ödemelerinde Damga Vergisi

Bu Görüş; verilen kamulaştırma kararının ve kamulaştırma bedellerinin ilgililere ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hususuna ilişkindir.

3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16 ncı Maddesine Göre Düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi Uyarınca Yapılan Cins Değişikliğinde Harç Uygulaması

Bu Görüş; Yapı Kayıt Belgesi ile yapılacak başvuru üzerine ilgili tapu müdürlüğünce tesis edilecek cins tashihi işleminden her bir bağımsız bölüm için tapu harcı aranılıp aranılmayacağı ile harcın tahsilinde gerekli belgelerin neler olduğu, mükellef...

Plan Örneği İşleminden Harç Ödenip Ödenmeyeceği

Bu Görüş; büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilçe belediyelerinin plan örneği işlemlerinden harç alınıp alınmayacağı hususuna ilişkindir.

Cins Değişikliği ve Yapı Kullanma İzin Harcı

Bu Görüş; inşa edilen depolar için belediyede yapı kullanma izin harcı ve tapuda bina tescil harcı ödenip ödenmeyeceği hususuna ilişkindir.

Belediye Tarafından İktisap Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Parsellenen Arsanın Ortağı Olduğu Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konması Hk.

Belediye tarafından imar işlemine tabi tutulmak suretiyle iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenmiş ve arsa vasfını kazanmış olan gayrimenkulün bir ticaret şirketine ayni sermaye olarak konması işlemi hakkında...