Görüşler

  • Sıralama

Belediyelerce Talep Edilen 'Vergi borcu yoktur” ve “Emlak vergisi borcu yoktur' Yazılarının Yasal Dayanağı

Bu görüş; inşaat izni için belediyelerce talep edilen “vergi borcu yoktur” ve “emlak vergisi borcu yoktur” yazılarının herhangi bir yasal dayanağının olmadığı hususuna ilişkindir.

Araç Park Yeri ve Otoparkların Ruhsatlandırılması

Bu Görüş; yol üstü otopark yetkisinin ilçe belediyelerince de kullanılması hususuna ilişkindir.

İntifa Hakkı Sahibinin Ödediği Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Yapı Malikinin Belediyeye Borcundan Mahsup Edilip Edilemeyeceği

Bu Görüş, yapı malikinin rızası olmaksızın yapıda imar mevzuatına ve projeye aykırı esaslı tadilat yapılan taşınmaz için malikin açık rızası olmaksızın alınan yapı kayıt belgesine ödenen bedel ile yapı için ödenen intifa hakkı bedeli arasında bir mah...

Tapu Kütüğünde Mesken Olan İş Yerleri

Bu Görüş; tapu kütüğünde mesken olan ve birden fazla hissedara sahip olup ticari nitelikte yapı kayıt belgesi bulunan yerlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi için diğer kat maliklerinin ya da tapu hissedarlarının muvafakatlerinin aranıp ara...

İmar Planı İçerisinde İmar Uygulaması Henüz Yapılmamış Gayrimenkullerin Satışında İktisap Tarihi

Bu Görüş; imar planı içerisinde yer alan ancak imar uygulaması henüz yapılmamış gayrimenkullerin satışında iktisap tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınıp alınmayacağına ilişkindir.

Kaçak Yapılarla Mücadelede Belediyelerin Sorumluluğu

Bu Görüş, kaçak ve ruhsatsız yapıların tahliyelerinin kanunun ve yönetmelikler çerçevesince ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olduğu gerektiğinde büyükşehir belediyesinin desteğinin alınacağı, kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan yapılara beton, konte...

Tahsisi İptal Edilen Parsel Üzerindeki Yapının Kamulaştırılması

Bu görüş; 6360 sayılı Kanun öncesi İlçeniz sınırları içindeki köy tüzel kişiliğine ait bir parselin bazı köyler kapsamında faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifine kiralanarak tahsis edilmesinden sonra söz konusu köy tüzel kişiliğinin 6360 s...

Belediyeye Ait Gayrimenkulün Su ve Kanalizasyon İdaresine Devri

Bu görüş; belediyeye ait olan taşınmaz üzerindeki binanın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinde tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmayacağına ilişkindir.

Büyükşehirlerde Kırsal Yerleşik Alan Sınırı ve İmar Uygulamaları

Bu görüş; kırsal yerleşik alanda yapılacak imar işlemlerinin hangi hükümlere uygun olarak uygulanayacağına ilişkindir.

Mevzuata Aykırı Yapılar

Bu görüş; belediyeye ait yolun işgal edilmesi ve yola yapı yapılması durumunda belediyece uygulanacak işlemlere ilişkindir.