Görüşler

  • Sıralama

Tapuda Tarla, Bahçe, Ardiye, Kargir Ev Olarak Görünen Açık Alanlara İşyeri Açılıp Açılamayacağı

Bu görüş; İmar mevzuatı kapsamındaki herhangi bir yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilemeyeceği, 12/10/2004 tarihinden önce yapılan binalarda yürütülecek olan sınai faaliyetler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilemeyeceği...

Kamusal Mal Niteliğindeki Taşınmazların Yapı Kayıt Belgesi ile Satışının Mümkün Olup Olmadığı

Bu görüş; kamu hizmeti için ayrılmış kamusal mal niteliğindeki tşınmazların Yapı Kayıt Belgesi ile satışının mümkün olup olmadığına ilişkindir.

İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi Kapsamında Taşınmazların Satış Süreci

Bu görüş; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16 ncı maddesi uyarınca satışı yapılacak taşınmazların satış sürecine ilişkindir.

Banka ATM’lerinin Kent Estetiği Açısından Değerlendirilmesi

Bu görüş; banka ATM'lerinin belediyeye ait yerler dışında özel mülklere arsa, binaların çekme mesafeleri içerisine vb. gibi yerlere kurulum yapılarak, yaya ve trafik akışının engellendiği, kent estetiği açısından görsel kirlilik oluşturduğu hususları...

Elektronik Haberleşme İstasyonlarında Yapı Ruhsatı Alınması Sürecine İlişkin Belediyelerin Yürüteceği İş ve İşlem Süreci

Bu görüş; elektronik haberleşme istasyonlarında yapı ruhsatı alınması sürecine ilişkin belediyelerin yürüteceği iş ve işlem sürecine ilişkindir.

Mükerrer İdari Para Cezaları

Bu Görüş; Belediye tarafından kesilen cezalar için mahkemeye başvurulduğu ve aynı suçtan iki kez cezalandırma yapılamayacağı gerekçesi ile kesilen cezaların iptalinin istendiğinden bahisle uygulanan idari para cezasının iptal edilip edilmeyeceğine il...

Yapı Kayıt Belgesi Alınmış, Tapuda Konut veya Mesken Olarak Görünen Pansiyonlara İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilip Verilemeyeceği

Bu Görüş; yapı kayıt belgesi alınan, tapuda konut veya mesken olarak görünen yapılara pansiyon (konaklama) faaliyet alanlı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilip verilemeyeceği ve pansiyon ile aynı binada bulunan, ayrı bağımsız bölüm girişi ve num...

Geçiş Yolu İzin Belgesi

Bu Görüş; İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yönetmeliğin 5 inci maddesinin (g) bendinde “Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış ve geçiş yolu izin belgesinin alınmış ol...

Asansör Yapılmasında Kat Maliklerinin Onayı

Bu Görüş; mevcut yapıya mimari uygulama projesinde bulunan asansör boşluğuna asansör tesis edilmek istenildiği ancak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinde yer alan hükme istinaden; talep edilen esaslı tadilatın yapılabilmesi hususunda...

İmar Planı Çalışmalarında Covid-19 Salgını Nedeniyle Ek Süre Verilmesi

Bu Görüş; Belediye Başkanlıkları tarafından plan yapım işinin ihalelerinin yapıldığı; ancak Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle kamu ve özel sektörde esnek çalışmaya geçilmesi ve sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin planlama çalışmalarını olums...