Görüşler

  • Sıralama

İmar Planı İçerisinde İmar Uygulaması Henüz Yapılmamış Gayrimenkullerin Satışında İktisap Tarihi

Bu Görüş; imar planı içerisinde yer alan ancak imar uygulaması henüz yapılmamış gayrimenkullerin satışında iktisap tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınıp alınmayacağına ilişkindir.

Tahsisi İptal Edilen Parsel Üzerindeki Yapının Kamulaştırılması

Bu görüş; 6360 sayılı Kanun öncesi İlçeniz sınırları içindeki köy tüzel kişiliğine ait bir parselin bazı köyler kapsamında faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifine kiralanarak tahsis edilmesinden sonra söz konusu köy tüzel kişiliğinin 6360 s...

Belediyeye Ait Gayrimenkulün Su ve Kanalizasyon İdaresine Devri

Bu görüş; belediyeye ait olan taşınmaz üzerindeki binanın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinde tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmayacağına ilişkindir.

Büyükşehirlerde Kırsal Yerleşik Alan Sınırı ve İmar Uygulamaları

Bu görüş; kırsal yerleşik alanda yapılacak imar işlemlerinin hangi hükümlere uygun olarak uygulanayacağına ilişkindir.

Mevzuata Aykırı Yapılar

Bu görüş; belediyeye ait yolun işgal edilmesi ve yola yapı yapılması durumunda belediyece uygulanacak işlemlere ilişkindir.

Köy Yerleşik Alanlarındaki Kısıtlayıcı Şerhler

Bu görüş; Köy Kanunu’nun Ek 13 üncü maddesine istinaden tapuya tescil edildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde bina yapılmadığı halde şerhi kaldırılarak üçüncü şahıslara satışı yapılan taşınmazlar için, kaldırılan şerhin üçüncü şahısları b...

İmar Planında Konut Olarak Belirlenen Yerde Pansiyon Açılıp Açılamayacağı

Bu görüş; imar planında konut alanı olarak belirlenen yerde pansiyon açılıp açılamayacağı, bu faaliyet için yapı kullanma izin belgesi aranıp aranmayacağına ilişkindir.

Lunapark İşletmeciliği Ruhsatı

Bu görüş; portatif lunaparkların yapı ruhsatına sahip olması ve işyeri mevzuatı uyarınca ruhsatlandırmaya tabi olup olmadığına ilişkindir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları İfrazı

Bu görüş; ifraz edilen mülkiyet altındaki parsel içinde işletmeye alınacak iş yeri için önceden sağlık koruma bandı bulunsa bile yeni bir sağlık koruma bandı belirlenmesi gerektiği hakkındadır.

Köy Yerleşik Alanlarındaki Kısıtlayıcı Şerhler

Bu görüş; köy yerleşik alanlarındaki kısıtlayıcı şerhlere ilişkindir.