Görüşler

  • Sıralama

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alanların Tespiti

Bu Görüş; Büyükşehir Belediyesi kurulmadan önce onaylanan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı sınırlarının geçerli olup olmadığı, hiç tespit yapılmamış mahalle ve mezralara ait yerleşik alanların ise tespit edilip edilmeyeceğine ilişkindir.

Güneş Enerji Santrallerinde İnşaat Harcı ile Otopark Yönetmeliğine Göre Otopark Bedeli Alınması

Bu Görüş; güneş enerji santrallerinde bina inşaat harcı hesaplanması ile çatı üstünde kurulan santrallerin yapı ruhsatına tabi olup olmadığına ve Otopark Yönetmeliği'ne göre otopark bedelinin karşılanmasına ilişkindir.

Afete Maruz Bölge Sınırları İçerisinde Kalan Yapılarda İşyeri ve Yapı Ruhsatları

Bu görüş; afete maruz bölge sınırları içerisinde kalan yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ve yapı kullanma izinlerine ilişkindir.

Tarım Alanında Bulunan Taşınmazda Konut Yapılması

Bu Görüş; planda tarım alanında kalan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarım dışı konut yapılması uygun görülen taşınmazlarda yapılacak yapılara ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüş bildirmediği ya da yapılaşma koşullarının Belediye tarafınd...

Mezarlık Alanının Satın Alınacak ya da Kamulaştırılacak Başka Bir Alanla Takası

Bu Görüş; mezarlık alanının satın alınacak ya da kamulaştırılacak bir başka alanla takasının ve mevcut mezarlık alanının imar planına uygun kullanıma açılmasının mümkün olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Belediyelerce Talep Edilen 'Vergi borcu yoktur” ve “Emlak vergisi borcu yoktur' Yazılarının Yasal Dayanağı

Bu görüş; inşaat izni için belediyelerce talep edilen “vergi borcu yoktur” ve “emlak vergisi borcu yoktur” yazılarının herhangi bir yasal dayanağının olmadığı hususuna ilişkindir.

Araç Park Yeri ve Otoparkların Ruhsatlandırılması

Bu Görüş; yol üstü otopark yetkisinin ilçe belediyelerince de kullanılması hususuna ilişkindir.

İntifa Hakkı Sahibinin Ödediği Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Yapı Malikinin Belediyeye Borcundan Mahsup Edilip Edilemeyeceği

Bu Görüş, yapı malikinin rızası olmaksızın yapıda imar mevzuatına ve projeye aykırı esaslı tadilat yapılan taşınmaz için malikin açık rızası olmaksızın alınan yapı kayıt belgesine ödenen bedel ile yapı için ödenen intifa hakkı bedeli arasında bir mah...

Tapu Kütüğünde Mesken Olan İş Yerleri

Bu Görüş; tapu kütüğünde mesken olan ve birden fazla hissedara sahip olup ticari nitelikte yapı kayıt belgesi bulunan yerlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi için diğer kat maliklerinin ya da tapu hissedarlarının muvafakatlerinin aranıp ara...

İmar Planı İçerisinde İmar Uygulaması Henüz Yapılmamış Gayrimenkullerin Satışında İktisap Tarihi

Bu Görüş; imar planı içerisinde yer alan ancak imar uygulaması henüz yapılmamış gayrimenkullerin satışında iktisap tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınıp alınmayacağına ilişkindir.