Görüşler

  • Sıralama

Deprem Hasarlısı Binalardan Emlak Vergisi

Bu Görüş; 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde az hasarlı ve orta hasarlı onarım imkanı bulunan binaların sahiplerinin emlak vergisi mükellefiyetlerinin devam edip etmediğine ilişkindir.

Ölüm Halinde İdari Para Cezası Terkini

Belediye tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamında verilen idari para cezasının şahsın vefat etmesi nedeniyle terkin edilip edilmeyeceği hakkındadır.

İşyerine Dönüşen Apartmana Ait Otopark Hissesinin Satışı

Bu Görüş; gayrimenkulün bulunduğu apartmana ait 31 m2 alanlı kapalı otoparkın iş yerine dönüştürüldüğü ve 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16 ncı maddesine istinaden yeni oluşan iş yerine ait yapı kayıt belgesi bedelinin ilgili İdareye ödendiği, apa...

Personele Verilen Yemek Bedelinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; işçilere işyerinde yemek verilmeyip, yemeğin bir şirketten alınan kartlarla verilmesinde, yani bu kartlara yüklenen bedel ile yalnızca hazır tüketim ürünleri satın alınabilmesi durumunda bu yemek yardımının gelir vergisinden istisna olup ol...

Engellilik İndirimi Alan Çalışanın İlave Asgari Geçim İndiriminden Faydalanması

Bu Görüş; üçüncü derece engelli olarak çalışan işçinin almış olduğu ücretin engellilik indirimiyle birlikte ilave asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınız hususundadır.

Avrupa Birliği Projelerinde Görevlendirilen Kamu Personeline Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Bu Görüş; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversiteniz arasında Erasmus Programı kapsamında birden fazla yararlanıcısı olan projenizin hibe sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girdiği, proje sürenizin 24 ay olarak be...

Askerlik Borçlanmasının Diğer Ücret Gelirinden İndirim Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; askerlik borçlanmasının diğer ücret gelirinden indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Faaliyetleri Nedeniyle Veraset ve İntikal Vergisine Tabi Olup Olmayacağı

Bu Görüş; köylere hizmet götürme birliğinin faaliyetleri nedeniyle verasat ve intikal vergisine tabi olup olmayacağı hususuna ilişkindir.

Halk Otobüsünün Hattı ile veya Sadece Hattının Satışında Gelir Vergisi ve KDV Uygulaması

Bu Görüş; şehir içi taşımacılık hattının satışının veya otobüs ile hattın birlikte satışından elde edilecek gelirin, Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden nasıl vergilendirileceği hususuna ilişkindir.

6331 Sayılı Kanun Uyarınca, Kadın Hizmet Erbabına Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmeti Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna

Bu Görüş; gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan kamu kurumları, özel kurumlar veya vakıflardan hizmet alınması yoluyla karşılanması durumunda, hizmet erbabına sağlanan söz konusu menfaatlerin gelir vergisinden istisna olup olmadığı hus...