Görüşler

  • Sıralama

Cins Tashihi Harcının Hangi Kurum Tarafından Tahsil Edileceği

Bu görüş; yapı kayıt belgesi alınmış yapıların cins değişikliği aşamasında cins tahshihi harcının hangi kurum tarafından tahsil edileceği konusuna ilişkindir.

Siyasi Partilerin Emlak Vergisi Muafiyeti

Bu görüş; siyasi partilerin sahibi olduğu taşınmazların emlak vergisi muafiyeti kapsamında olup olmadığına ilişkindir.

Güneş Enerji Santrallerinde İnşaat Harcı ile Otopark Yönetmeliğine Göre Otopark Bedeli Alınması

Bu Görüş; güneş enerji santrallerinde bina inşaat harcı hesaplanması ile çatı üstünde kurulan santrallerin yapı ruhsatına tabi olup olmadığına ve Otopark Yönetmeliği'ne göre otopark bedelinin karşılanmasına ilişkindir.

İçkili Lokanta İşyerinden Eğlence Vergisi Alınması

Bu Görüş; belediye tarafından yapılacak işlemlere esas olmak üzere içkili lokantaların eğlence vergisine tabi olup olmadıkları konusuna ilşkindir.

Kamu Taşınmazlarının Ruhsat Harç ve Bedellerinde Muafiyet

Bu Görüş; kamu kurumuna tahsisli olan taşınmazın ruhsat harç ve bedellerinden muaf tutulup tutulmayacağına ilişkindir.

Koronavirüs Salgını Nedeniyle İşgal Harcı Alınmaması

Bu görüş; yaz dönemi boyunca yeme içme yerlerinden işgal harcının alınıp alınmayacağı hakkında, belediye meclisinin karar verme yetkisinin bulunup bulunmadığı hususuna ilişkindir.

Belediyelerin Farklı Otopark Bedeli Belirleme Yetkisi

Bu görüş; belediye meclislerinin daha düşük oranlarda otopark bedeli belirleme yetkilerinin olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Doğal Sit Alanında Yer Alan Taşınmazların Emlak Vergisi

Bu Görüş; doğal sit alanında yer alan taşınmazların emlak vergisi hususuna ilişkindir.

Arkeolojik Sit Alanı Şerhi Bulunan Taşınmazlara İlişkin Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu Uygulamaları

Bu Görüş; arkeolojik sit alanı şerhi bulunan taşınmazlara ilişkin harçlar kanunu, emlak vergisi kanunu ve belediye gelirleri kanunu uygulamalarına ilişkindir.

Elektronik Ortamda Üretilen Evraklar

Bu Görüş; elektronik ortamda üretilen evrakların kanıtlayıcı belge olarak eklenip eklenemeyeceği hususuna ilişkindir.