Görüşler

  • Sıralama

Nakden Ödenen Yemek Yardım Bedelinin Vergilendirilmesi

Bu görüş, 08.04.2002 tarihli ve 31803 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında memur ve sözleşmeli personele yapılacak nakit yemek yardımı bedellerinin gelir v...

Satışı Yapılıp Tapu Devri Yapılan Gayrimenkuller İçin Tahsil Edilen Paraların İadesi

Bu görüş; hâlihazırda mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazların tapularının verilmesi ile fiili imkânsızlık nedeni ile tapu tescili yapılamayacak taşınmazlara ait evveliyatında tahsil edilen bedellerin rayiç bedel üzerinden ilgiliye iadesine ilişki...

Büyükşehirlerde İşgal Harcını Tahsile Yetkili İdarenin Tespiti

Bu Görüş; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23 üncü maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi,...

Deprem Sebebiyle Hasarlı Binalara Ait Emlak Vergisi

Bu Görüş; depremde orta hasarlı olan ve kullanılmamasına rağmen yıkımı gerçekleştirilmeyen veya güçlendirme işlemi yapılan binalarla ilgili olarak emlak vergisi muafiyetinin uygulanıp uygulanmayacağı, hasarlı olan binaların yıkım işleminden itibaren...

Belediyelerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarını Yapabileceği Şirketler

Bu Görüş; belediyelerin bünyelerinde faaliyet gösteren şirketler tarafından başka belediyelere verilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere ilişkin...

Bina İnşaat Harcının Hesaplanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu görüş; bina inşaat harcının hesaplanmasına ilişkindir.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Faaliyet Alanındaki İşletmelere Ait İlan ve Reklam Vergilerinin Tahsil Edilmesi

Bu görüş; ilçe mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü faaliyet alanındaki işletmelere ait ilan ve reklam vergilerinin Belediye tarafından mı yoksa organize sanayi bölge müdürlüğü tarafından mı tahsil edileceğine ili...

Organize Sanayi Bölgesi İçerisinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin İlan ve Reklam Vergisi

Bu görüş; Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin ilan ve reklam vergilerinin nereye yatırılması konusuna ilişkindir.

Asgari Ücrete İlişkin İstisnanın Uygulanması

Bu görüş, kamu personelinin maaş/ücret ödemesinin yapıldığı ayda tahakkuk ettirilerek ödenen, 14 günlük katsayı artışından kaynaklanan fark maaş ödemesi, ek ders ödemesi, fazla çalışma ücreti ödemesi, vekalet ücreti ödemesi, ikinci görev ödemesi gibi...

Kirlilik Önlem Payının Katma Değer Vergisi Oranı

Bu görüş; Kirlilik Önlem Payına uygulanması gereken katma değer vergisi oranına ilişkindir.