Görüşler

  • Sıralama

Encümence Verilecek İdari Yaptırım Kararlarında Tekerrür İçin Dikkate Alınacak Süre

Bu görüş; 2559 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari yaptırım kararlarında “bir yıl” hükmünün tespitinde takvim yılı (1 Ocak – 31 Aralık) ya da son fiilin gerçekleştirildiği tarihten geriye doğru 1 yıldan (365 gün) hangisinin esas...

Çevre Mevzuatı Kapsamında İdari Yaptırım Yetkileri

Bu görüş; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci maddesi kapsamında yetki devri yapılan belediyeler ile yetki devri yapılmamış belediyelerin farklı mevzuat kapsamında işlem yapmasıyla ilgili mezkûr Kanun’un 27 nci maddesi hükmü uyarınca bu Kanun kapsamı...

Müktesep Hak Olarak Verilen Ticari Plaka Haklarının İptal Edilip Edilemeyeceği

Bu görüş; belediyenin kamu düzeni ve kamu yararını esas alan ve hukuka uygunluk ve idari faaliyetlerin belirliliği ilkesini zedelemeden sorumluluk alanındaki tahditli ve tahsisli plakalı araçların bu plakalar ve bu plakaların taşıdığı imtiyazlar ile...

2863 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde Denetim Yetkisi

Bu görüş; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan yerlerde alınan kararların icrasında belediyelerin görevlerine ilişkindir.

MASKİ Atık Su Arıtma Tesislerine Ait Elektrik Bedelinin Geri Ödenmesinde Damga Vergisi

Bu Görüş; MASKİ atık su arıtma tesislerine ait elektrik bedelinin geri ödenmesinde damga vergisi muafiyetinin olup olmaması hususuna ilişkindir.

İşyeri Hemşireliği Sertifikası Olan Hemşirenin Özel Bir Hastanede Çalışıp Çalışamayacağı

Bu görüş, hemşire olarak görev yapan ve işyeri hemşireliği sertifikası bulunduğu belirtilen memurun mesai saatleri dışında özel bir hastanede işyeri sağlık personeli olarak görev yapıp yapamayacağına ilişkindir.

6360 Sayılı Kanun Gereğince 31.12.2013 Tarihinde Kapatılan Birliğe Ait Taşınmazların Devir İşlemi Sırasında Tapu Harcı Alınıp Alınmayacağı Hk.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince kapatılan Mahalli İdare Birliğinin taşınmazlarının devir işlemi sırasında tapu harc...