Hakediş, Fiyat Farkı, İş Artışı

  • Sıralama

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi

Bu karar, 23 Şubat 2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların (Esaslar...

İhale Sürecinin Uzaması Nedeniyle Sözleşmenin Geç İmzalanmasının İşin Bitirme Tarihini Etkileyip Etkilemeyeceği

Bu karar; süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde...

İdarenin Ücretsiz Tahsis Ettiği Araçlar İçin İş Kalemi Açılması

Bu karar; hizmet alımlarında, idarenin hizmetine ücretsiz tahsis edilmesi talep edilen araç için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kaleminin açılmasının zorunlu olmadığına ilişkindir.

Akaryakıtta “Eşel Mobil Sisteme” Bağlı Fiyat Farkı Hesaplaması

2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmamakla Birlikte İhale Dokümanında Personel Sayısının Belirlendiği Ve Haftalık Çalışma Saatinin Tamamının İdarede Kullanıldığı Hizmet Alımlarında İşçilik Maliyetlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesaplanması

Personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokü...