İmar Affı

  • Sıralama

Yapı Kayıt Belgesi İptali Hk.

Öncelikle kolay gelsin. İlçemize 2006 yılında dahil olan mücavir alanımızda vatandaş tarafından binasına eklenti yapılan alan için alınan Yapı Kayıt Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmiş ve gereği talep edilmiştir. Vatandaşa...

Yapı Kayıt Belgesi Bulunan Yapının Üzerine GES Kurulması Hk.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Madde 59 da; (2) Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az "C" olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafı...

İmar Affından Yararlanmış Yapıya İlave Kat İzni Verilmesi Hk.

İlçemiz imar planı içerisinde parselasyon planı yapılmadan önce 2981 sayılı kanun kapsamında 100 m2 lik yapı için ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi ikisi birlikte alınan tek katlı yapının üzerine kat ilavesi ruhsatı alınmak istenilmektedir. Yapı y...

İmar Durum Belgesi İptal Edilmiş İnşaatın İmar Barışından Faydalanması Hk.

Yapı ruhsatı almış ve devam eden bir inşaatın komşu parsel sahibi tarafından mahkemeye yürütmeyi durdurma ve imar durumu iptali için dava açılmış ve mahkeme tarafından önce mahkeme sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, daha sonra m...

Hazine Hissesinin Bulunduğu Taşınmaz İçin Yapı Kayıt Belgesi Alınması ve Otel Ruhsatı Hk.

Hocam iyi günler. 104 m2 şahıs adına 20 m2 maliye hazinesi olarak hissedarlı toplam 124 m2 tapusu olan ve tapuda bina (a) şahsa aittir yazan ve (a) şahıs tarafından otel olarak yapı kayıt belgesi alınan yere otel işletmesi açılmak istenmektedir. Bina...

İmar Barışında Belediye Taşınmazı Satışı Hk.

Hocam kolay gelsin. 26.12.2019 tarih ve 30990 sayı ile resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Emlak Genel Tebliği (sıra no 396) kamu hazinesine ait yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satış usul ve esasları belirlenmiştir. Ancak Beledi...

Kıyı ve Sit Alanı Kapsamındaki Yapılar İçin İmar Barışı Uygulanması Hk.

06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ' hakkında Tebliğ ile 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İliş...

Mezarlık Alanındaki Yapı İçin İmar Barışının Uygulanması Hk.

Merhabalar. İlçemiz sınırları içerisinde tapu kaydında vasfı Mezarlık olan, ancak mezarlık olarak kullanılmayan planlarda konut adası içinde ve bir kısmı da yolda kalan belediyemiz mülkiyetinde bir yapı söz konusudur. Söz konusu yapıya 2014 yılı içer...

İmar Affı Kapsamında Belediye Taşınmazlarının Satışı

Saygılar sayın hocam. 7143 sayılı kanun ile 3194 sayılı kanun eklenen geçici 16 madde gereği Belediye mülkünde kaçak olan yapılara ilişkin olarak Vatandaş tarafından alınan Yapı Kayıt Belgesine istinaden belediye tarafından belirlenen rayiç üzerinde...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapılara Ceza Uygulaması

İlçemiz sınırları içerisinde 2863 sayılı Yasaya giren 1, 2 ve 3. Derece ile imar kanuna tabi yapılar bulunmaktadır. Bağlı olduğumuz koruma kurulu tarafından sit alanlarında kalan yapılar için ykb belgesi ile basit onarım istediğimizde ykb belgesini y...