İmar Affı

  • Sıralama

İmar Barışı Kapsamında YKB Alınan Belediye Taşınmazlarının Satışı

Belediyemize sunulan ykb ve satış talebi doğrultusunda incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemede ykb bulunan arsanın belediye arsasının yan cephesinde bulunan imar planında konut alanında ve kadastro harici alanda olduğu tespit edilmiştir. 2644 say...

İmar Barışı Kapsamındaki Belediye Taşınmazlarının Satışı Hk.

1-6360 Sayılı Kanun ile Devir ve Tasfiye Komisyonunca İl Özel İdaresinden belediyemize devredilen arsa, tapu tahsis belgesi ile vatandaşa satışı yapılmıştır. Tahsisi yapılan taşınmazın içerisinde evi bulunan vatandaş belediyemizden taşınmazın satışın...

Yapı Kayıt Belgesinin İptali Hk.

128 Ada 5 parselde bulunan 10 dekarlık alanın kiralanması için belediye meclisi 05.09.2014 tarihinde meclis kararı almıştır. 128 Ada 5 parselde bulunan 10 dekarlık alan 25.09.2014 tarihinde kiralanmıştır. 20.04.2015 tarihinde geçici inşaat ruhsatı al...

Yapı Kayıt Belgesi İptali Hk.

Öncelikle kolay gelsin. İlçemize 2006 yılında dahil olan mücavir alanımızda vatandaş tarafından binasına eklenti yapılan alan için alınan Yapı Kayıt Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmiş ve gereği talep edilmiştir. Vatandaşa...

Yapı Kayıt Belgesi Bulunan Yapının Üzerine GES Kurulması Hk.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Madde 59 da; (2) Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az "C" olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafı...

İmar Affından Yararlanmış Yapıya İlave Kat İzni Verilmesi Hk.

İlçemiz imar planı içerisinde parselasyon planı yapılmadan önce 2981 sayılı kanun kapsamında 100 m2 lik yapı için ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi ikisi birlikte alınan tek katlı yapının üzerine kat ilavesi ruhsatı alınmak istenilmektedir. Yapı y...

İmar Durum Belgesi İptal Edilmiş İnşaatın İmar Barışından Faydalanması Hk.

Yapı ruhsatı almış ve devam eden bir inşaatın komşu parsel sahibi tarafından mahkemeye yürütmeyi durdurma ve imar durumu iptali için dava açılmış ve mahkeme tarafından önce mahkeme sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, daha sonra m...

Hazine Hissesinin Bulunduğu Taşınmaz İçin Yapı Kayıt Belgesi Alınması ve Otel Ruhsatı Hk.

Hocam iyi günler. 104 m2 şahıs adına 20 m2 maliye hazinesi olarak hissedarlı toplam 124 m2 tapusu olan ve tapuda bina (a) şahsa aittir yazan ve (a) şahıs tarafından otel olarak yapı kayıt belgesi alınan yere otel işletmesi açılmak istenmektedir. Bina...

İmar Barışında Belediye Taşınmazı Satışı Hk.

Hocam kolay gelsin. 26.12.2019 tarih ve 30990 sayı ile resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Emlak Genel Tebliği (sıra no 396) kamu hazinesine ait yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satış usul ve esasları belirlenmiştir. Ancak Beledi...

Kıyı ve Sit Alanı Kapsamındaki Yapılar İçin İmar Barışı Uygulanması Hk.

06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ' hakkında Tebliğ ile 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İliş...