İmar Affı

  • Sıralama

Kıyı ve Sit Alanı Kapsamındaki Yapılar İçin İmar Barışı Uygulanması Hk.

06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ' hakkında Tebliğ ile 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İliş...

Mezarlık Alanındaki Yapı İçin İmar Barışının Uygulanması Hk.

Merhabalar. İlçemiz sınırları içerisinde tapu kaydında vasfı Mezarlık olan, ancak mezarlık olarak kullanılmayan planlarda konut adası içinde ve bir kısmı da yolda kalan belediyemiz mülkiyetinde bir yapı söz konusudur. Söz konusu yapıya 2014 yılı içer...

İmar Affı Kapsamında Belediye Taşınmazlarının Satışı

Saygılar sayın hocam. 7143 sayılı kanun ile 3194 sayılı kanun eklenen geçici 16 madde gereği Belediye mülkünde kaçak olan yapılara ilişkin olarak Vatandaş tarafından alınan Yapı Kayıt Belgesine istinaden belediye tarafından belirlenen rayiç üzerinde...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapılara Ceza Uygulaması

İlçemiz sınırları içerisinde 2863 sayılı Yasaya giren 1, 2 ve 3. Derece ile imar kanuna tabi yapılar bulunmaktadır. Bağlı olduğumuz koruma kurulu tarafından sit alanlarında kalan yapılar için ykb belgesi ile basit onarım istediğimizde ykb belgesini y...

İmar Barışı Hk.

Sayın hocam, benim bulunduğum ilçede akaryakıt istasyonum bulunmakta aynı yol güzergahında 834 metre ileride bir istasyon daha bulunmakta mesafe tahdidi nedeni ile LPG gazı satamıyoruz. Bu istasyon ile mahkememiz oldu, size de DANIŞTAY kararını bir ö...

Sit Alanındaki Yapılar İçin İmar Affı

İlçe sınırlarımız içerisinde 2863 sayılı yasa kapsamında kalan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalan ve Belediye Encümenince Yıkım Kararı olan bir yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır. Yapı Kayıt Belgesi alınmış olması yıkım İşlemlerin...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yerlerin Satışı

Yapı kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliği 7. maddesi 4.bendinde; "Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri...

yYapı Kayıt Belgesi Alan Binaya Otel Ruhsatı Verilmesi Hk.

Belediyemiz sınırları içinde bulunan daha önce 24 bağımsız bölümden oluşan 2100 m2 yapı kullanma izin belgesi verilmiş bodrum zemin katları işyeri diğer bağımsız bölümleri mesken olan blok yapının bir bloğunda tadilat ruhsatı alınmadan tadilat yapıld...

Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenen Yapının Geçici İnşaat Şerhinin Terkini

Tapu kayıtlarında 10 yıl süre ile geçici inşaat şerhi bulunan taşınmazlardan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi almış olanlar için şerhin terkini mümkün müdür?

Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenen Taşınmazda İfraz Yapılması Hk.

3800 m2 yüzölçümlü, Ayrık Nizam 2 kat, Emsal: 0.25, minimum ifraz şartı 1000 m2 olan bir parselde 2’ye ifraz istenmektedir. Parsel üzerinde ki yapılar emsal hakkını aşmıştır ve bu yapılara İmar Barışı kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi alınmış bulunmakta...