İmar Cezaları

  • Sıralama

Kaçak Yapı Hk.

Hocam merhaba, kasabamızda bir yapıya yapı tatil zaptı tutulmuş ve 30 günlük sürenin sonunda ruhsat alınmamış ve yapı ruhsatı düzenlenemeyecek bir yapıdır. 30 günlük sürenin sonunda yapının yıkılmadığı ve ruhsat alınmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda n...

Büyükşehirlerde Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerdeki Ruhsatsız Yapılara Uygulanacak Para Cezası Hk.

20 Şubat 2020 tarihli Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Madde 11 – 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın (a) bendine aşağıdak...

Ruhsatsız Yapının Mühürlenmesi Hk.

Ruhsatsız ve kaçak olarak yapılmış ve inşai faaliyeti olmayan, içerisinde hasta bir insanın ikamet ettiği ve halen ikamet edilen bir binanın 3194 sayılı imar kanunun 32. maddesi kapsamında mühürleme işleminin yapılıp yapılamayacağı ve devamında işlem...

İmar Para Cezasının Sorumluları Hk.

Belediyemizden 2012 yılında yapı ruhsatı alınarak başlanan ve sonrasında farklı zamanlarda her daire için ayrı ayrı kısmi yapı kullanma ruhsatı alınan bir yapıda ilerleyen yıllarda çevre şehircilik bakanlığına yapı sahibinin şikayeti üzerine yapı den...

İlave İmar Para Cezasında Uygulama Yılı Hk.

İlçemiz sınırları içerisinde mücavir alanda kalan bir yapı 2019 yılı içerisinde mühürlenmiş, imar para cezası verilmiştir. İnşaata devam edildiği için de mühür fekki ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Vatandaş daha sonra bu yapıya Yapı Kay...

İmar Cezası Uygulanması Hk.

Ruhsatsız olarak yapılan 23 m2 müştemilat (garaj) yapısı için Belediyemiz tarafından İmar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince mühürlenmiştir. Konu Belediye Encümeni’ne yazılmış ve 32. Madde gereğince ruhsatsız yapılan yapının ruhsatlandırılması ve ya ru...

Ruhsat ve Eklere Aykırılıkta Uygulanacak İdari Para Cezası Hk.

Daha önce ruhsat verilmiş olan yapıda şikayet sonucu ruhsat ve eklerine aykırılık tespit edilmiş olup yapı tatil zaptı düzenlenip inşaat durdurulmuştur. 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesine göre yapı sahibine ceza yazılmıştır. Ruhsat ve eklerine...

Mahkemece Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının İmar Para Cezasına Etkisi Hk.

Bir vatandaşa kaçak yapı nedeniyle belediyemizce idari para cezası verilmiştir. Aynı vatandaş Asliye Ceza Mahkemesinde de söz konusu kaçak yapı nedeniyle yargılanarak 5237 sayılı TCK 184. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası aldı ve daha önceden adli...

Kaçak Kantar İnşaatı Hk.

Köyden mahalleye dönüşen bir yerde köy yerleşik plan içinde ruhsatsız bir şekilde sadece temel betonu (30 cm yüksekliğindeki) atılan kantara kaçak yapı cezası kesilebilir mi? Kesilirken temel çalışmasını hangi yapı sınıfı ve hangi grup yapı olarak de...

Kaçak Yapı Hakkında Yapılacak İşlemler

İyi günler hocam, gelen şikayet üzerine a şahsının parselinin hemen bitişinde kaçak yapı yapıldığı, yapılan inceleme sonucu ruhsat alınmadığı kaçak yapıldığı, a şahsının parselinde binasının önünü kapattığı tespit edilmiştir. Kaçak yapılan yapıyı dir...