İnsan Kaynakları

  • Sıralama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığına giriş sınavı, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri ve Teftiş Kurulu Başkanlığına, başmüfettişliğe ve mü...

Arşiv Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Devlet Arşivleri Başkanlığı arşiv uzman ve arşiv uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı, teze ilişkin hususlar, yeterlik sınavının şeklini ve uygulamasını, sınav kurul ve komisyonlarının oluşumunu, arşiv...

Antrenör Eğitimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, ilgili spor dalına performans ve/veya rekreatif amaçlı katılan her yaştaki bireylerin eğitiminde görev alacak antrenörlerin eğitimi ve görev alanları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, spor federasyonları...

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleriyle, Başkan, başdenetçiler, denetçiler, denetçi yardımcıları ve büronun görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, denetçi yardımcılarının m...

Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Hâkim ve Savcı adaylarının, Türkiye Adalet Akademisindeki meslek öncesi eğitimlerinin uygulama esasları ile yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Hâkim ve Savcı adaylarının Türkiye Ada...

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal kapasitesini güçlendirerek gıda kontrol hizmetlerini desteklemek ve gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, takviye edici gıda ve yem ile ilgili analizleri yapmak üzere kurulan Ulusal Gıda Re...

Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Meslekî Yeterlilik Kurumunun ulusal meslek standardı ve yeterlilik çalışmaları, sınav, belgelendirme ve yetkilendirme, eğitim akreditasyon, denetim, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, uluslararası fonlarla desteklenen proje hazırlanması...

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yardımcıların...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını, Başkan ve Hazine ve Maliye Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenen birimlerin yükümlülükleri ve sorumluluklarını, Hazine ve Maliye Müfettiş...