İnsan Kaynakları

  • Sıralama

Nadir Toprak Elementleri Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Nadir Toprak Elementleri Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Nadir Toprak Elementler...

Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Fikri Mülkiyet Akademisinin çalışma usul ve esaslarını, akademi bünyesinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerine ilişkin konuları, yapılan faaliyet ve verilen hi...

Vergi Konseyi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmelik

Bu Yönetmelik; su yapıları ile etkileşim içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile gerçekleşmesi muhtemel zararların önlenmesine yönelik olarak su yapıları ile ilgili hizmetlerde alınacak koruyucu güvenlik tedbirlerine dair usul ve esa...

Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; milli saraylar uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı, teze ilişkin hususlar, yeterlik sınavının şeklini ve uygulamasını, sınav kurul ve komisyonlarının oluşumunu, milli saraylar uzman ve uzman y...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerini...

Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Adalet Bakanlığında mevzuat çalışma komisyonlarının kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak üzere oluşturulacak komisyonların kuruluş ve çalışma usulleri ile mali hü...

Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; nükleer düzenleme uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, nükleer düzenleme uzmanlığına atanmaları ile nükleer düzenleme uzmanı ve nükleer düzenleme uzman yardımcılarının görev, yetki, sorumluluk...

Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmelerini; helal akreditasyon ve helal uygunluk değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla uyul...

Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görevlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.