İnsan Kaynakları

  • Sıralama

Orman Genel Müdürlüğü Adli ve Hukuki Yardım Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personelin vekâlet verdikleri avukata ödedikleri ücretlerin ve belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları ma...

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi G...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, bunların mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, atanmaları, çalışma ve görevlendirilme...

Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Türkiye Su Enstitüsünde hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek sözleşmeli personelin istihdamları ile hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar. 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilat yapısı, hizmet birimlerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Den...

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, disiplin işleriyle ilgili olarak kurulacak Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun kuruluşu, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi personel hakkında karar verebilecekleri ve bunların yetki ve sorumlulukları ile di...

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında çalıştırılmak üzere coğrafi bilgi sistemi uzmanı ve coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı olarak atanacakların nitelikleri, mesleğe alınmaları, sın...

Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Bu yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla...

Jandarma Genel Komutanlığı İnsangücü İhtiyacının Planlanması Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarına cevap verecek nicelik ve nitelikte insan kaynağının temini ve yetiştirilmesine yönelik yapılacak planlar amacıyla çıkarılmış olup, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu personelin, temin edilip...

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilen tabanca ve mermilerin, bedeli mukabilinde zatî demirbaş tabanca olarak satılması, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, zayi gibi hususlar ile personel...