İşyeri Ruhsatları ve Denetim

  • Sıralama

Canlı Müzikli, İçkili Restoran-Otel İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Sahip Yerin Devri

Bu görüş, dubleks bağ evi olarak yapı kullanma izin belgesine ve “Canlı müzikli, içkili restoran-otel” faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olan işyerinin devredilip devredilemeyeceği hususundadır.

Ekmek Fırını Açma ve Çalışma Ruhsatı

Bu görüş; iskan ruhsatında fırın olarak planlanan iş yerinin cins değişikliği yapılırken tapuya sadece iş yeri olarak işlenmesi halinde, bu yere fırın ruhsatı verilip verilemeyeceğine ilişkindir.

Tarla,Arsa Gibi Yerlerdeki Konteynırlar İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Bu görüş; tapuda tarla, arsa vb. nitelikte görünen yerlerde yer alacak konteynırlara ruhsat düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkındadır.

Maden Sahalarındaki Ruhsatlandırmalarda İtfaiye Raporu Gerekip Gerekmediği

Bu görüş; il sınırları içinde bulunan maden işletme ruhsat sahalarına ait işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenebilmesi için madencilik faaliyetleriyle ilgili itfaiye raporunun alınmasına gerek olup olmadığı, yangın ve patlamalar için gerekli...

Ruhsatlandırılan Yerlerin Eklentilerinde İçki Verilip Verilemeyeceği

Bu görüş; işyerinin eklentilerinde içki kullanımına izin verilebilmesi için bu alanların ruhsata dahil edilmesinin gerekip gerekmedğine ilişkindir.

Akaryakıt İstasyonunda Yem Ticareti Yapılıp Yapılamayacağı

Bu görüş; akartakıt istasyonları içersinde yem ticareti yapılmasının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülüp yürütülemeyeceğine ilişkindir.

Otomatik Fotoğraf Çekme Kabinlerinin İşyeri Sayılıp Sayılmayacağı Hk.

İş açısından uygun olan çeşitli yerlere kurulan otomatik fotoğraf çekme kabinlerinin işyeri (şube) sayılıp sayılmayacağı hakkında...

Çalışma Alanları Farklı Vergi Dairelerinde Olan İhaleler

Fidan dikimi, çapalama ve orman temizliği gibi işler yapılan, merkez işyeri adresi olarak ev adresinizi gösterildiği, çalışılacak yer hangi vergi dairesi sınırları içindeyse ilgili vergi dairesine bilgi verilen, ancak tüm yükümlülüklerin merkezin bağ...

Meslek Edinme Kurslarının Ruhsat Harcı Hk.

Rize ilinde yürütmekte olan Özel Rize Sahil Denizcilik ve Gemi Adamları Yetiştirme Kursunun işletmeciliği faaliyeti nedeniyle her yıl ruhsat harcı ödenip ödemeyeceği hakkında

Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İçin, Yangın ve Patlatmalarda Gerekli Önlemlerin Alındığını Gösteren İtfaiye Raporu

İl özel idarelerince verilecek olan "Gayri Sıhhi Müessese işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" için, yangın ve patlatmalarda gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu hakkında...