İşyeri Ruhsatları ve Denetim

  • Sıralama

Canlı Müzikli, İçkili Restoran-Otel İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Sahip Yerin Devri

Bu görüş, dubleks bağ evi olarak yapı kullanma izin belgesine ve “Canlı müzikli, içkili restoran-otel” faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olan işyerinin devredilip devredilemeyeceği hususundadır.

Ekmek Fırını Ruhsatı İçin Gerekli Olan Şartlar

Bu görüş; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16 ncı maddesi gereği Yapı Kayıt Belgesi alınan ve tapuya ekmek fırını olarak tescili yaptırılan işyerine ekmek fırını ruhsatıverilip verilemeyeceğine ilişkindir.

Ekmek Fırını Açma ve Çalışma Ruhsatı

Bu görüş; iskan ruhsatında fırın olarak planlanan iş yerinin cins değişikliği yapılırken tapuya sadece iş yeri olarak işlenmesi halinde, bu yere fırın ruhsatı verilip verilemeyeceğine ilişkindir.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Dezenfektan Üretip Üretemeyeceği

Bu görüş; okullarda ticari amaca dönük olan dezenfektan üretiminin işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olup olduğu ve sınıf tespitinin hakkındadır.

Okullarda Dezenfektan Üretimi

Bu görüş; okullarda ticari amaca dönük olmayan dezenfektan üretiminin işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olup olmadığı hakkındadır.

Maden Ruhsatlarını Düzenleme Yetkisi

Bu görüş; büyükşehirlerde maden ruhsatı üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı tesislerin ruhsatlandırma yetkisinin hangi idarede olduğu ve hangi faaliyetlerin maden üretim faaliyeti kapsamına girdiğine ilişkindir.

Macera Parklarının Açılması ve Ruhsatlandırma İşlemleri

Bu görüş; macera parklarının ruhsatlandırılması şartları ile hangi idare tarafından ruhsatlandırılacağına ilişkindir.

Etüt Merkezleri ve Özel Eğitim Kurumları ile İspirtolu Ürün Satışı Yapan Yerlerin Arasında Mesafe Şartı

Bu görüş; etüt merkezleri ve özel eğitim kurumları ile 4250 sayılı Kanun kapsamında olan ürünlerin perakende satışını yapan işletmeler arasında mesafe şartı bulunup bulunmadığına ilişkindir.

Akaryakıt İstasyonunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptaline Yetkili Merci

Bu görüş; düzenlenmiş olan bir iş yeri ruhsatının iptal edilebilmesi için hangi şartların sağlanmasına bağlı olduğu, hangi organ veya birimce iptal edilebileceğine ilişkindir.

Çadır, Baraka ve Konteyner Yapılarında Yürütülecek Ruhsat İşlemleri

Bu görüş; çadır, baraka ve konteynır gibi yapılarda gayrisıhhi müessese açılmasının genel ve özel şartlara tabi olduğuna ilişkindir.